62η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Αποφάσεις από 479 έως 493)

Στην Άρτα, σήμερα την 7η Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 26526/3-12-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
479 1 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 674ΓΩΨΑ-Χ3Ζ
480 2 Κατεπείγον Μακροσκοπικός έλεγχος επάρκειας 9ου Δημοτικού Σχολείου ΨΤΓΔΩΨΑ-Ι5Ε
481 3 Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση 686ΕΩΨΑ-ΨΕΠ
482 4 Έγκριση ή μη πρακτικού ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για σύναψη σύμβασης για τη διαχείριση οχημάτων τέλος κύκου ζωής. ΩΙΤΘΩΨΑ-Ζ4Η
483 5 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.) και Δήμου Αρταίων για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων Αθλητικού Κέντρου Άρτας – Δημοτικής Ενότητας Αρταίων, 2021-2022». ΩΗΠΛΩΨΑ-Ξ8Β
484 1 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για κατάθεση σχετικής αγωγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κατά του ΑΣΔΑ ΨΜΤ1ΩΨΑ-3ΡΩ
485 2 Έγκριση όρων διακήρυξης μελέτης με τίτλο “Εργασίες υποδομής για την εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών και ηλεκτροφωτισμού στην ΔΕ Αμβρακικού” 6ΧΚΙΩΨΑ-ΥΥΝ
486 3 Επί αιτήσεως της εταιρείας ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ για παράταση της προθεσμίας περάτωσης της Υπηρεσίας “Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών σε συνεργαζόμενο ΚΔΑΥ του Συστήματος ΕΕΑΑ” 6Α1ΟΩΨΑ-ΖΡ7
487 4 Έγκριση παράτασης του έργου «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίτου Τ.Κ. Κεραματών» 6ΥΚ9ΩΨΑ-ΝΣΤ
488 5 Παράταση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με θέμα: “Εξωτερικός συνεργάτης για διαχείριση του έργου, των δράσεων διάχυσης – επικοινωνίας – εκδηλώσεων και εξόδων ταξιδίων για το έργο GOALnZEBs (INTERREG)” 9Θ8ΠΩΨΑ-ΝΤΖ
489 6 Έγκριση του 1ου Αν. Πίνακα του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών συγκροτημάτων (κτίρια, αύλιοι χώροι, αποχέτευση)” Ω0Π8ΩΨΑ-8ΕΞ
490 7 Έγκριση πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής τμήματος του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών συγκροτημάτων (κτίρια, αύλιοι χώροι, αποχέτευση)” 9ΘΑΩΩΨΑ-ΖΓΔ
491 8 Ορισμός επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών έργων 6Υ4ΩΩΨΑ-ΔΘΜ
492 9 Ορισμός επιτροπών φυσικού εδάφους δημοτικών έργων 6Ν2ΑΩΨΑ-Μ6Α
493 10 Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη σύσταση επιτροπών Οριστικής και Προσωρινής παραλαβής έργων ΨΜΣΗΩΨΑ-ΕΕΧ

62)7-12-2021 (2)
62)7-12-2021 (2)62) 7-12-2021 (3)
482
483 ΟΕ