65η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Άρτα, σήμερα την 20η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 27917/20-12-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

507 1 “Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αρταίων οικονομικού έτους 2022
” ΨΜ4ΞΩΨΑ-5ΔΛ
508 2 “Εξειδίκευση της πίστωσης για κάλυψη δαπάνης για την προμήθεια ημερολογίων Έτους 2022.
” 62ΔΙΩΨΑ-ΨΥΙ
509 3 “Επικαιροποίηση μελέτης Υποέργου 1 σε συνέχεια της αριθμ. 378/2020 απόφασης Οικ. Επιτροπής για την υποβολή της πρότασης «Δράσεις για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων
” ΨΦ2ΑΩΨΑ-Σ73
510 4 “Έγκριση πρακτικού της επιτροπής που αφορά την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού για την «Περισυλλογή και περίθαλψή αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
” ΩΣΛΩΩΨΑ-Ψ0Π
511 5 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής που αφορά την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (2021) 6Μ0ΓΩΨΑ-ΕΗΩ

65)20-12-2021