66η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Αποφάσεις αριθμ. 512-513)

Στην Άρτα, σήμερα την 22α Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 28133/22-12-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

512 1 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 6ΩΛΨΩΨΑ-ΣΚ8
513 2 “Έγκριση πρακτικού της επιτροπής που αφορά την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την «Αποκατάσταση τοιχίου στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας» 6ΣΣΨΩΨΑ-0ΣΣ
66)22-12-2021