4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 27 έως 35)

4η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 10-2-2021

Στην Άρτα σήμερα την 10η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε, σε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 28274/10-12- -2020 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

27 Ψήφισμα για την εστίαση
28 Έκδοση πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά της Ευτυχίας Κουρεμένου για κατάληψη δημοτικής έκτασης
29 Συμβιβαστικός διακανονισμός υποχρεώσεων μεταξύ της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας και του Δήμου Αρταίων, στα πλαίσια εφαρμογής της Π1/98 πράξης προσκύρωσης – αναλογισμού αποζημίωσης
30 Λήψη απόφασης για εξασφάλιση πίστωσης ,για την κατασκευή του έργου «Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων στην πόλη της Άρτας»
31 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων»
32 Χορήγηση προσωπικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Ασημάκη Κροκίδα (αριθμ. 2/2021 απόφ. Τοπ. Κοινότητας Αρταίων
33 Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ Δήμου Αρταίων
34 Έγκριση τροποποίησης συστατικής πράξης Διαδημοτικής Επιχείρησης
35 Μετατροπή της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» (δ.τ. «ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ ») σε «Αναπτυξιακό Οργανισμό

4)10-2-2021

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2021 (απόφαση αριθμ. 26/2021)

3η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021 (απόφαση αριθμ. 26/2021)

Στην Άρτα σήμερα την 1η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε, σε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1969/29-1-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί του «Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων”

1-2-2021

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2021 (αποφάσεις από 2 έως 25)

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2021 (αποφάσεις από 2 έως 25)

Στην Άρτα σήμερα την 22η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε, σε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 28274/10-12- -2020 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

2 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
3 Διόρθωση της υπ’ Αριθμ. Απόφασης 285/2020 για «Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων»
4 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε Αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας ΟΝ ΜΕΤΑΛ ΑΕ και εκμισθώνει η ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΝΤΑΛΙΑ ΟΛΓΑ ΟΕ στη θέση ΠΛΑΚΕΣ κτηματικής περιφέρειας ΚΑΛΑΜΙΑΣ ΔΕ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
5 Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Καταμέτρησης & Εκτίμησης εκποιούμενων, εκμισθούμενων και μισθούμενων, κινητών και ακινήτων πραγμάτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 ΣΥΖΗΤΉΘΗΚΕ ΩΣ 1 ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟ 6ο
7 Αποδοχή παραίτησης της Αικατερίνης Σχισμένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΚΜΠΑΠ ορισμός νέου μέλους και Ανασυγκρότηση ΔΣ
8 Αποδοχή παραίτησης της Φραντζή Αναστασίας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΑ ορισμός νέου μέλους και Ανασυγκρότηση ΔΣ
9 Στηρίξη του Δημοτικού Συμβουλίου στους ταχυδρόμους διανομής των ΕΛ.ΤΑ ΑΡΤΑΣ
10 Ψήφισμα καταδίκης στην έμφυλη βία
11 Ψήφισμα ενάντια στον περιορισμό των συναθροίσεων και την αστυνομοκρατία στα ΑΕΙ»
12 Υποβολή προτάσεων ενόψει στα πλαίσια Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ηπείρου για τον σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027
13 Λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταφορά των απορριμμάτων από τους Παξούς στο ΧΥΤΥ Βλαχέρνας
14 Υπόμνημα για την Αποζημίωση Παραγωγών Εσπεριδοειδών λόγω Απώλειας Παραγωγής από Προσβολή από Μύκητες, στην Περιοχή της Άρτας.
15 Ορισμός εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης για έργα ΠΔΕ
16 Χορήγηση προσωπικής θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στην οδό Βασ. Κων/νου αριθ. 82 (αριθμ. 1/2021 απόφαση ΕΠΖ)
17 Χορήγηση προσωπικής θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στην οδό Δημοσθένους (αριθμ. 2/2021 απόφαση ΕΠΖ)
18 Μονοδρόμηση οδών Λέοντος, Ανδρομάχου και Δωδώνης (αριθμ. 3/2021 αποφ. ΕΠΖ)
19 Δημιουργία και επέκταση θέσεων στάθμευσης ΜΟΤΟ(αριθμ. 4/2021 αποφ. ΕΠΖ)
20 Τοποθέτηση πλαστικών κολωνακίων (αριθμ. 5/2021 αποφ. ΕΠΖ)
21 Γνωμοδότηση για δημιουργία εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας οικόπεδο ιδιοκτησίας του κ. Κοντογιάννη Ανδρέα στην θέση «ΜΑΡΛΕΣ» στην Τ.Κ. ΡΑΧΗΣ, Δ.Ε.Αμβρακικού
22 Γνωμοδότηση για δημιουργία εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του κ. Ανδρέα Κολιοκώστα στη θέση ΣΤΑΝΕΣ κτηματικής περιφέρειας Ράχης ΔΕ Αμβρακικού
23 Γνωμοδότηση για δημιουργία εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της κας Σκαμνάλου Βασιλικής στη θέση ΠΑΛΙΟΛΕΙΒΑΔΟ κτηματικής περιφέρειας Χαλκιάδων ΔΕ Φιλοθέης
24 Γνωμοδότηση για δημιουργία εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του κ. Κώτση Αποστόλου στη θέση ΛΕΙΒΑΔΑΚΙΑ κτηματικής περιφέρειας Αγ. Σπυρίδωνα ΔΕ Φιλοθέης
25 Γνωμοδότηση για δημιουργία εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας των κ.κ. Ελένης συζύγου Νικολάου Στάμου και Παρασκευής Στάμου και εκμισθώνει η εταιρεία Πτηνοτροφική Άρτας ΜΙΚΕ στη θέση ΜΟΥΣΙΑΣ – ΑΛΕΞΑΚΗ κτηματικής περιφέρειας Ράχης ΔΕ Αμβρακικού

22-1-2021

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2021 (απόφαση αριθμ. 1/2021)

1η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021 (αριθμ.1/2021 απόφαση)

Στην Άρτα σήμερα την 5η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ. το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε, σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 333/5-1-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω Θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Επί αιτήσεως της κ. Τσαμπά Μαρίας η οποία αφορά «Την κατασκευή βρύσης και διαδρόμου από σκυρόδεμα στο Δημοτικό Κοιμητήριο Χαλκιάδων

1