ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 30-1-2017
ΕΚΤΑΚΤΑ
1 1η Τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2017
2 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
3 Έγκριση της αριθμ./2017 απόφασης Οικ. Επιτροπής η οποία αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού και αναμόρφωση
στοχοθεσίας έτους 2017
4 Έγκριση της αριθμ./2017 απόφασης Οικ. Επιτροπής η οποία αφορά Ταμειακό απολογισμό Δεκεμβρίου 2016
5 Έγκριση της αριθμ./2017 απόφασης Οικ. Επιτροπής η οποία αφορά Έγκριση οφειλομένων δαπανών παρελιθούσης χρήσης
6 Έγκριση της αριθμ./2017 απόφασης Οικ. Επιτροπής η οποία αφορά “Έγκριση αποτελεσμάτων Δ’ Τρίμήνου έτους 2016”
7 Έγκριση της αριθμ. 1/2017 απόφασης της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης η οποία αφορά την Ψήφιση και
έγκριση προϋπολογισμού.
8 Έγκριση της αριθμ. 9/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτεσης Άρτας η οποία αφορά
Προσλήψεις τακτικού προσωπικού
9 Παροχή εργασιών για τη διοργάνωση-επίβλεψη-συντονισμό τον 3ο ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΓΙΟΦΥΡΙΟΥ » από το Τμήμα Παιδείας ,
Δια Βίου μάθησης , Πολιτισμού ,Αθλητισμού, και Νέας Γενιάς του Δήμου Αρταίων
10 Αδυναμία Εκπόνησης «Παροχή εργασιών για την επικοινωνιακή προβολή της εκδήλωσης 3ος Δρόμος του Γιοφυριού»
από το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας του Δήμου Αρταίων
11 Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων
12 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής “Μίσθωσης μεταφορικού μέσου (τρενακι) μεταφοράς επιβατών και
προσωπικού λειτουργίας και ασφάλειας για την περίοδο των Χριστουγένων 2016
13 Υποβολή αιτήματος για την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης 150.000,00€
14 Υποβολή αιτήματος για την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης 200.000,00€
15 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΆΡΙΘΜ 417/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ, ΕΠΑΛ- Μεταλυκειακό έτος – τάξη
Μαθητείας, ΙΕΚ και ΣΕΚ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-17
16 Κατατομή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Α΄ Κατανομή 2017 Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπ/σης Δήμου Αρταίων
ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Δημιουργία γραφείου Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας της Αγροτικής Ανάπτυξης και της Απασχόλησης του Δήμου Αρταίων
2. Δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Άρτα
3. Στήριξη αιτήματος για στελέχωση με διδακτικό προσωπικό του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
4. Έγκριση των υπ αριθμ. 1 & 2/ 2017 αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οι οποίες αφορούν τροποποίηση σχεδίου πόλεως
5. Κατ’ αρχήν έγκριση για την αναγκαιότητα εκεύρεσης χώρου για τη χωροθέτηση Κεντρικής Πλατείας στον οικισμό Κεραματών
Δήμου Αρταίων
6. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια διαγωνισμών για προμήθειες Δήμου Αρταίων και Νομικών του Προσώπων σύμφωνα
με το Ν. 4111/2013
7. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
8. Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετ. μέτρων
9. Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια εορταστικού – διακοσμητικού υλικού, για προμήθεια
υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αρταίων προμήθεια φωτιστικών σωμάτων προς αντικατάσταση υπαρχόντων
στις τοπικές κοινότητες
10. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής & πρωτόκολλα ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής για συντήρηση κηποτεχνικών
μηχ/των υπηρεσίας πρασίνου για το έτος 2016
11. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής & πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για συντήρηση αντλιοστασίου
Χανοπούλου κτίριο Νο 1& 2, για προμήθεια και τοποθέτηση παταριού εκδηλώσεων
12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποσοτικής παραλαβής “Προμήθεια άλατος”
13. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής “Ηχητικής κάλυψης παραμυθένιου κάστρου για την περίοδο των Χριστουγέννων”
14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής ημιβυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων
15. Ορισμός δύο (2) Δημ. Συμβούλων της μειοψηφίας ως μελών Εκτελεστικής Επιτροπής (Συλλογικού Πειθαρχικού Οργάνου)
16. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπηρεσιών της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολ. Προστασίας και της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων
για το έτος 2017
17. Έγκριση των αριθμ. 25/2016 και 48/2016 Αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί καθορισμού χρήσεων γής,
στις περιοχές Αμπελίων Αμμοτόπου Άρτας και Φανερωμένης Άρτας, για λειτουργία δημοτικής σταβλικής εγκατάστασης
(πρόχειρο κατάλυμα) δυναμικότητας 30 ανεπιτήρητων βοοειδών η κάθε μία”
18. Κάλυψη ηχητικών αναγκών για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2017
19. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την τέλεση του ετήσιου Δημοτικού Μνημόσυνου
20. Έγκριση και διάθεση δαπάνης για τον εορτασμό της Αγίας Θεοδώρας
21. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για τις εκδηλώσεις του καρναβαλιού και της Καθαρής Δευτέρας έτους 2017
22. Κάλυψη δαπανών για την πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 17-2-2017,στα πλαίσια του προγράμματος «Αγωγή υγείας για τη
σύγχρονη γυναίκα» που πραγματοποιεί το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΔΔΥΠΠΥ
23. Αδυναμία ή μη της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων με ίδια μέσα για το έτος 2017
24. Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών ανακατασκευής του χλοοτάπητα στο γήπεδο Κωστακιών
25. Καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου (24ωρης λειτουργίας ) του συνεργείου
Ηλεκτροφωτισμού
26. Έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κοιμητηρίων»
27. Έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων»
28. Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
29. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής μικρών έργων μέχρι του ποσού των 5.869,40€
30. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου “Βελτίωση υποδομών στην περιοχή ανάπλασης Τριγώνου”
31. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου Βελτίωση δημοτικής οδού από Επαρχιακή οδό Άρτας – Ροδαυγής (Σκαμιά) έως
γέφυρα π. Αράχθου (ΔΕΗ) δυτικά Βλαχέρνας
32. Έγκριση ή μη 2ου πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του 2ου Τμήματος της εργασίας Αποστραγγιστικών αυλάκων ΔΕ Αμβρακικού
33. Επί αιτήσεως του Κων/νου Μπαλάφα η οποία αφορά παράταση της παράδοσης της προμήθειας αντλητικού συγκροτήματος για το
κλειστό γυμναστήριο Τ9
34. Έγκριση της αριθμ. 24/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου και αφορά έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης
υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης
35. Έγκριση γνωμοδότησης του Δικηγόρου Άρτας κ. Μιχαήλ Νικολάου η οποία αφορά «Ενέργειες που πρέπει στις οποίες θα πρέπει
να προβεί ο Δήμος Αρταίων για να διεκδικήσει όλα τα αντισταθμιστικά οφέλη από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ εντός των ορίων
της Τ.Κ. Βλαχέρνας που είχαν αναληφθεί από τον πρώην σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων πεδινής και Ημιορεινής
Περιοχής Ν. Άρτας και σήμερα με τη μορφή ΦΟ.Σ.Δ.Α. ως λειτουργεί αλλά και από οποιαδήποτε άλλη Αρχή και Υπηρεσία
2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 7-56