ΑΔΑ: 63ΕΙΩΨΑ-ΔΝΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Άρτα: 26-06-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                    
Αρ. Πρωτ.: 23558
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2017, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των εργασιών κάθε ομάδας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 13.113,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 1ος όροφος την Δευτέρα 10-07-2017 και ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

     Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο τοπικής οικονομικής ανάπτυξης γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου  www.arta.gr

                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

2ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘ ΑΔΕΣΠ ΖΩΩΝ