ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών
Πληρ.: Μερκοβίτη Ανδριάνα
Τηλ.: 2681362290
e-mail : merkoviti@arta.gr
ΑΔΑ: Ψ1ΣΔΩΨΑ-ΤΔΙ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 13573/14-06-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας Δημοτικών ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων που αφορά σε καινούργιο και αμεταχείριστο Απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 8m3 με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσσας (cpv: 34144512-0), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικού προϋπολογισμού  142.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Αναλυτικότερα ο προϋπολογισμός για το τμήμα 2 που αφορά στο απορριμματοφόρο  είναι ο εξής:ΤΜΗΜΑ 2: «Απορριμματοφόρο χωρητικότητας 8 m3 »,συνολικά ένα (1) τεμάχιο εκτιμώμενης αξίας 115.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 142.600,00 €).

Η παρούσα σύμβαση αφορά στο υποέργο με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – Τμήμα 2:Απορριμματοφόρο χωρητικότητας 8 m3.» Α/Α 2 της Πράξης  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»  που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1525 / 14-09-2020 (ΑΔΑ: 6Κ337Λ9-ΩΧΥ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου και έχει λάβει κωδικό MIS 5052654. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του ΠΔΕ κωδ. ΣΑΕΠ 0181 (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΕΠ01810031).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, βαρύνει την με Κ.Α.: 64-7132.002 «Προμήθεια δημοτικά ενεργειακών αποδοτικών οχημάτων» σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Αρταίων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 14-07-2022 ημέρα Πέμπτη ώρα 15:00 μ.μ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο  161651 (απορριμματοφόρο 8 m3 – Τμήμα 2). Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στο 2% της αξίας για την οποία κατατίθεται προσφορά χωρίς τον ΦΠΑ.  Αναλυτικότερα η αξίας της εγγυητικής φαίνεται παρακάτω:

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(Τμήμα 2) Απορριμματοφόρο χωρητικότητας 8m3 με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας 115.000,00 2.300,00  

Δύο χιλιάδες τριακόσια ευρώ

 

Για την καλή εκτέλεση της προμήθειας θα πρέπει να κατατεθεί εγγυητική καλής εκτέλεσης από τον προμηθευτή, η οποία καθορίζεται στο 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας αντικαθιστά την εγγύηση καλής εκτέλεσης και ορίζεται στο ποσό ύψους 2% επί του ποσού της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ του τμήματος που κατατέθηκε προσφορά.

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο  κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34144512-0 Απορριμματοφόρο χωρητικότητας 8 m3.

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 08 /06 /2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Μερκοβίτη Ανδριάνα,   τηλ.2681362290)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΕΝΕΡΓ ΑΠΟΔ ΟΧΗΜ ΑΠΟΡΡΙΜΜ 8Μ3

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για τις Ετήσιες Αθλητικές Εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων

ΑΔΑ: 6ΗΟΛΩΨΑ-5Γ3

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Άρτα:  09-06-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                           
Αρ. Πρωτ.: 13290
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     

                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει μειοδοτικό ανοικτό διαγωνισμό για τις ετήσιες αθλητικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 52.150,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Οι υπηρεσίες του διαγωνισμού εντάσσονται στους κωδικούς cpv: 51313000-9, 22000000-0, 79341000-6, 92622000-7, 18512200-3.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αριθμός διαγωνισμού 162920) μέχρι την 24-06-2022 ημέρα Παρασκευή ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.  Ο διαγωνισμός θα γίνει την 30-06-2022 ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00 π.μ.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Μερκοβίτη Ανδριάνα, τηλ.2681362290), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr στην επιλογή «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ακύρωσης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας Εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, Κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υποέργο 2)

ΑΔΑ: ΩΧ5ΚΩΨΑ-ΩΔΖ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 07-06-2022

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                      Αρ.Πρωτ.: 13067

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ακύρωσης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας Εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, Κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υποέργο 2)

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθ. 172/2022 (ΑΔΑ: ΨΑΣΛΩΨΑ-8Ν7) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού
 2. Την αριθ. 11269 / 18-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010576112) διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας Εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, Κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υποέργο 2).
 3. Το από 25-05-2022 έγγραφο που υποβλήθηκε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
 4. Την αριθ. 253/2022 (ΑΔΑ: 6ΟΔΤΩΨΑ-3Μ9) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την ακύρωση του διαγωνισμού.

 

Αποφασίζει

 

Την ακύρωση του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας Εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, Κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υποέργο 2) που ήταν να διενεργηθεί στις 23-06-2022 ημέρα Πέμπτη.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

Πρόσκληση (Διαχείριση Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων 2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αρ.Πρ. : 12252 Οικ.
Ημ.Πρ. : 30/05/2022

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   22PROC010645110
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
Ταχ. Δ/νση : Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Τηλ. : 2681362289 – 2681362136    
Πληρ. : Ανδρέου Μαρία – Πάνου Ιωάννης    
email:maria@arta.gr, panou_ioannis@arta.gr    
     

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για αποστολή προσφοράς

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργασίες διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπροβάτων και βοοειδών), για το έτος 2022, σε εφαρμογή του άρθρου 17, του Ν.4056/2012, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45, του Ν. 4673/2020 (ΦΕΚ 52/Α΄/11-3-2020).

Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω εργασιών έχει εκδοθεί:

Η υπ’ αριθ. Πρωτ.11343/18-5-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α Α-507(22REQ010579619), ως εξής:

Είδος Δαπάνης Κ.Α
Προϋ/μού
CPV Ποσότητα Τιμή μονάδος Συνολικό Κόστος (χωρίς Φ.ΠΑ.) Συντελεστής Φ.Π.Α. (24%) Συν. Κόστος
Ζωολογικές υπηρεσίες  (περισυλλογή-μεταφορά-φύλαξη αιγοπροβάτων) 70-6162.001 77400000-4 20 15,00€ 300,00€ 72,00€ 372,00 €
Ζωολογικές υπηρεσίες  (περισυλλογή-μεταφορά-φύλαξη βοοειδών) 77400000-4 45 70,00€ 3.150,00€ 756,00€ 3.906,60€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ (αφορούν μόνο τα βοοειδή) Υπηρεσία 77400000-4 Υπηρεσία 1 500,00€ 500,00€ 120,00€ 620,00€
ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ χωρίς Φ.Π.Α.:3.950,00€                          ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
4.898,00€

Παρακαλούμε για τις ανωτέρω εργασίες, σύμφωνα με τον πίνακα να μας αποστείλετε σχετική προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά,

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα. (Για συμμετοχή σε δημοπρασίες).

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). (Για συμμετοχή σε δημοπρασίες).

δ. Υπεύθυνη Δήλωση, περί μη επιβολής αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Προθεσμία υποβολής προσφοράς μέχρι την Παρασκευή, 10/6/2022 και ώρα 14:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης

Πρόσκληση (Διαχείριση Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων)ΑΔΑΜ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων

ΑΔΑΜ: 22REQ010638365                                                                          ΑΔΑ: ΩΖΗΤΩΨΑ-34Ζ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα: 27-05-2022

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                     Αρ.Πρωτ.: 12141

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθ. 6306 / 23-03-2022 (ΑΔΑM: 22PROC010257922) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων.
 2. Την αριθ. 211 /2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΖΙΦΩΨΑ-Φ0Μ) με την οποία ματαιώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2α του νόμου 4412/2016, διότι η μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε ήταν ακατάλληλη και απορρίφθηκε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων.  Η συνολική αξία των ειδών (cpv: 14210000-6) φτάνει το ποσό των 34.999,00 € με ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την  06-06-2022 ημέρα Δευτέρα ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 162013.  Η διαπραγμάτευση θα γίνει την Παρασκευή 10-06-2022.  Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε. Αντίγραφα της διακήρυξης για την συμμετοχή στην διαπραγμάτευση και πληροφορίες για αυτή παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα προμηθειών και αποθηκών του Δήμου Αρταίων (αρμόδιος υπάλληλος : Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ. 2681362243).  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στην επιλογή «Εφημερίδα της υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

5 ΧΑΛΙΚΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (162013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινήσεων διαγωνισμού για τις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων

ΑΔΑ: 64ΡΜΩΨΑ-ΩΤ3

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Άρτα : 25-05-2022

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                         Αρ.Πρωτ.: 11984

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων διαγωνισμού για τις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθ. 10658 / 11-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010527987) διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων.
 2. Το αριθ. 11961 / 25-05-2022 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

Στο κείμενο του διαγωνισμού για τις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων, αναφέρεται ότι εκ παραδρομής κι εκ περισσού, στο Κεφάλαιο 6 «Προβολή/διαφήμιση/βιντεοσκόπηση», διατυπώνονται δύο διαφορετικά ποσά.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: «Ο ανάδοχος θα αποδώσει 11.500,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.) σε διαφήμιση σε ετήσια βάση, έπειτα από συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή. Το ποσό που θα δαπανάται σε κάθε εκδήλωση μπορεί να αλλάζει και να αναπροσαρμόζεται ανάμεσα στις εκδηλώσεις, ανάλογα με το αντικείμενο και τη συχνότητα που αυτό θα προβάλλεται, ωστόσο το τελικό ποσό που θα αποδοθεί σε προώθηση των προαναφερθεισών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων θα είναι 7.000,00€».

Υπάρχει λοιπόν διαφορά ανάμεσα στα δύο ποσά που περιγράφονται στο κείμενο και, όπως βέβαια φαίνεται στον πίνακα δαπανών που επισυνάπτεται στο διαγωνισμό,

Α/Α Περιγραφή Αγαθού/ών ΠΕΡΙΓΡΑΦH CPVS CPVS Ενδεικτικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ Συνολικό  Ενδεικτικό Κόστος
6 Διαφήμιση / προβολή / βιντεοσκόπηση Υπηρεσίες διαφήμισης 79341000-6 14.919,35 € 3.580,65 € 18.500,00 €

 

το συνολικό ποσό (18.500,00€) για τις δαπάνες του Κεφαλαίου 6 προκύπτει αν προστεθούν τα επιμέρους σωστά ποσά (2.000€ + 5.000€ + 11.500€), κάτι που αναφέρεται άλλωστε και στο τέλος του εν λόγω κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, στο τέλος του κεφαλαίου 6 αναφέρονται τα εξής: «Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, οι συμμετέχοντες θα δώσουν ως προσφορά το σύνολο των ποσών:

 • της ενότητας «προβολή εκδηλώσεων» ακέραιο (11.500,00€ χωρίς έκπτωση)
 • της ενότητας «Υπηρεσίες συντονισμού – Δημιουργικό μέρος της διαφήμισης» (2.000,00€) με την έκπτωση που αυτοί (οι συμμετέχοντες) προκρίνουν.
 • Της ενότητας «βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων» (5.000,00€) με την έκπτωση που αυτοί (οι συμμετέχοντες) προκρίνουν»

Κατά συνέπεια το διορθωμένο κείμενο έχει ως εξής:

«Ο ανάδοχος θα αποδώσει 11.500,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.) σε διαφήμιση σε ετήσια βάση, έπειτα από συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή. Το ποσό που θα δαπανάται σε κάθε εκδήλωση μπορεί να αλλάζει και να αναπροσαρμόζεται ανάμεσα στις εκδηλώσεις, ανάλογα με το αντικείμενο και τη συχνότητα που αυτό θα προβάλλεται, ωστόσο το τελικό ποσό που θα αποδοθεί σε προώθηση των προαναφερθεισών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων θα είναι 11.500,00€»

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΓΙΑ ΕΤΗ 2021 – 2022 – 2023 ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α’)

ΑΔΑ: ΨΩΜ6ΩΨΑ-Χ78

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Άρτα: 24-05-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                                          Αρ.Πρωτ.: 11761
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                         

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΓΙΑ ΕΤΗ 2021 – 2022 – 2023 ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α’)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την «επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων ετών 2021 – 2022 – 2023 με συμφωνία – πλαίσιο (για την ομάδα Α’)» (cpv 50112000-3 και 50110000-9), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής όπως προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, συνολικού προϋπολογισμού  160.150,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (150,00 € για το έτος 2021 και από 80.000,00 € για τα έτη 2022 – 2023).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 23-06-2022 ημέρα Πέμπτη ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 160107 και οι προσφορές θα ανοιχθούν την Τετάρτη 29-06-2022.

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 19 / 05 / 2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

5ζ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΜΑΔΑ Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (160107)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό προμήθειας Εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, Κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υποέργο 2).

ΑΔΑ: 60ΛΥΩΨΑ-Μ90

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα: 23-05-2022

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αριθ. Πρωτ.: 11609

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362173

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό προμήθειας Εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, Κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υποέργο 2).

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Τσιρογιάννης Χρήστος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 11269 /18-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010576112) διακήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισμού προμήθειας Εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, Κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υποέργο 2).
 2. Το αριθ. 2022/S 096-264867 φύλο δημοσιεύσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Τις διευκρινήσεις του Τμήματος Προμηθειών και αποθηκών.

 

Εκ’ παραδρομής στην διακήρυξη δεν αναφέρθηκε η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 3.1.1), η οποία όπως ορίζεται από την Ελληνική νομοθεσία και την δημοσίευση που έγινε στο φύλο δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η Πέμπτη 23-06-2022.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

   ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

 

Επαναληπτική περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος (Πλατεία Σκουφά)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Άρτα 18 Μαϊου 2022
Αριθ. πρωτ.: 11248 οικ./2022
ΑΔΑ: 9ΗΜ3ΩΨΑ-ΓΑΤ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις  του άρθρου  58 παρ.1, περ. δ΄, 94 και 95  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 « Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/2006).
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010(ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περί καταρτίσεων των όρων των δημοπρασιών από την Οικονομική Επιτροπή.
 5. Τις διατάξεις Π.Δ 270/1981(ΦΕΚ 77 Α /30-3-1981) περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και κοινοτήτων
 6. Την αριθ. 5/2022 (ΑΔΑ: 6ΤΖΨΩΨΑ-ΖΜΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας των διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων για το έτος 2022.
 7. Την αριθ. 154/2021 (ΑΔΑ: 6ΦΧ1ΩΨΑ-Ε9Β) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τις οποίες αποφασίστηκε η διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Ισόγειο Δημοτικού κατ-τος με αριθ. (5) εμβαδού 28,80 τ.μ. στην πλατεία Σκουφά (Κιλκίς) του Δήμου Αρταίων.
 1. Την αριθ. 108/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΣΓΩΨΑ-9ΥΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας και το καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την  εκμίσθωση του Ισόγειου καταστήματος με αριθ. (5) στη πλατεία Σκουφά (Κιλκίς) του δήμου Αρταίων.
 2. Την αριθ. 8939 οικ./14-04-2022 Διακήρυξη δημοπρασίας του Δημάρχου Αρταίων
 3. Την αριθ. 8941 οικ./14-04-2022 (ΑΔΑ: 6Θ71ΩΨΑ-Τ2Π) Περίληψη Διακήρυξης
 4. Την αριθ. 198/2022 (ΑΔΑ: 963ΗΩΨΑ-ΜΔΖ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το από 28-04-2022 πρακτικό άγονης δημοπρασίας
 5. Το άρθρο 13 – Επανάληψη Δημοπρασίας της αριθ. 8939 οικ/14-04-2022 Διακήρυξης του Δημάρχου Αρταίων, σύμφωνα με το οποίο η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτή πλειοδότης

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθενται σε επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή η εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος με αριθ. (5) συνολικού εμβαδού 28,80 τ.μ. που βρίσκεται στην πλατεία Σκουφά (Κιλκίς) του δήμου Αρταίων.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 5/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο, στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Μαΐου 2022 ημέρα Πέμπτη  και ώρα από 10:30 π.μ έως 11:00 π.μ.

 Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 405,00 ευρώ μηνιαίως.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στην αριθ. 8939 οικ./14-04-2022 Διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς,

δηλαδή ως ποσό εγγύησης συμμετοχής,  ορίζεται το ποσό των 486,00 €.

 Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

 Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η αριθ. 8939 οικ./14-04-2022 διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής και δημοσιεύεται σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤ-ΜΑ (5) ΠΛ.ΣΚΟΥΦΑ 2022

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας δικαιώματος χρήσης περιπτέρου (Τ.Κ. Αμμοτόπου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΔΑ: 6Θ71ΩΨΑ-Τ2Π
Άρτα, 14 Απριλίου 2022
Αριθ. πρωτ.: 8941 ΟΙΚ./14-04-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑ  ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ Δ.Ε. ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Την αριθμ. 250/2019 (ΑΔΑ: ΨΠ2ΠΩΨΑ-8ΚΔ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίνεται η αριθμ. 15/2019 απόφαση ΕΠΖ και αποφασίζει την διατήρηση της κενωθείσας θέσης του περιπτέρου που βρίσκεται εντός της Τοπικής Κοινότητας Αμμότοπου Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων, κοντά στο Δημοτικό Κατάστημα και την δημοπράτηση αυτού για μίσθωσή του.
 2. Την αριθμ. 155/2019 (ΑΔΑ: Ω55ΚΩΨΑ-Ν3Τ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί σύνταξης όρων διακήρυξης δημοπρασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ :

Ότι εκτίθεται σε φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης μίας  (1) θέσης περιπτέρου μετά του κουβουκλίου αυτού στο Δήμο Αρταίων, ήτοι:

– θέση περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμμότοπου (κοντά στο δημοτικό κατάστημα) μετά του κουβουκλίου αυτού

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθ 5/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 31 Μαϊου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα …, ως εξής:

Στάδιο 1ο : Υποβολή κλειστών φακέλων δικαιολ/κών, από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ.

Στάδιο 2ο: Έλεγχος δικαιολογητικών από την επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και ανακοίνωση των έγκυρων φακέλων, από ώρα 10:15 π.μ. έως 10:30 π.μ.

Στάδιο 3οΈναρξης διαδικασίας φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού,    από ώρα 10:30 π.μ. έως 10:45 π.μ.

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για τη θέση του περιπτέρου ορίζεται  το ποσό των 50,00€/μηνιαίως

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία , μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής  γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου,  ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου μισθώματος του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ήτοι: για τη θέση  περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμμοτόπου, εγγυητική ποσού 60,00€

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον ισότοπο του Δήμου (www.arta.gr) , στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Αρταίων, όπου  θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής,  θα δημοσιευθεί σε  μία ημερήσια εφημερίδα καθώς και στο ΚΕΠ Δ.Ε. Ξηροβουνίου .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διακήρυξη δημοπρ 2022 για περιπτερο ΤΚ Αμμοτοπου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Υποέργο 2)

ΑΔΑ: 6Θ6ΣΩΨΑ-Τ2Ρ

                                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                             Άρτα: 18-05-2022
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 11273

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Υποέργο 2)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας Εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης, Κάδων & άλλων υλικών συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υποέργο 2), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού  508.748,24 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και έχει λάβει κωδικό MIS 5070615.  Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, Κωδ. ΣΑ 2021ΕΠ21810008. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στο προϋπολογισμό έτους 2022 στον Κ.Α. 62-7135.001 «Προμήθεια κάδων και λοιπών υλικών συλλογής βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης (Υποέργο 2 της πράξης  Δράσεις για τη διαχείριση βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων) ΕΣΠΑ» ύψους 503.480,33 € και ΚΑ 20-7135.015 «Προμήθεια κάδων και λοιπών υλικών συλλογής βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης (Υποέργο 2 της πράξης  Δράσεις για τη διαχείριση βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων) Ιδία συμμετοχή» ύψους 5.267,91 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 17-06-2022 ημέρα Παρασκευή ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 158603.  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 

Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στο 2% της αξίας για την οποία κατατίθεται προσφορά χωρίς τον ΦΠΑ ήτοι 8.206,00 €.

Τα προς προμήθεια είδη που κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  34928480-6 «Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων» & 18937100-7 «Σακούλες συσκευασίας».

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 13 / 05 / 2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

5ε ΚΑΔΟΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓ 2 (158603)