ΑΔΑ: ΩΤΜΖΩΨΑ-7ΣΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Άρτα: 24-02-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                  Αρ.Πρωτ.: 7646
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου και Προμηθειών
Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος
Τηλ.:2681362243
Fax : 2681362267
e-mail : petsimeris@arta.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διαγωνισμού μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων
Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :
1.Την αριθμ. 5513 / 16-02-2017 (ΑΔΑM: 17PROC005807144) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων 2017-2018
2.Τον αριθ. 38714 διαγωνισμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την τροποποίηση του αριθμού διαγωνισμού της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μετά από ενημέρωση στοιχείων που εκ’ παραδρομής συμπεριλήφθησαν σε λάθος πεδίο στον αρχικό ως εξής:
•Ο  αριθ. 38714 γίνεται 38714.1

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ