ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Άρτα  24 – 02- 2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  Αριθ. Πρωτ. 7724
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής                                           ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές                                            όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η  του μηνός Φεβρουαρίου  έτους 2017, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:15 μ.μ.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Εφετείου Ιωαννίνων στις 15-3-2017 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο όπου και συζητείται η αίτηση του Θεοδ. Σαμαντά κατά του Δήμου Αρταίων
2. Ορισμός υπολόγων προνοιακών επιδομάτων Α΄διμήνου 2017
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών  καθ/τας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής, προμήθεια σάκων απορριμμάτων Δήμου και νομικών του προσώπων για το έτος 2017
4. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
5.Έγκριση και διάθεση πιστώσεων και απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων έτους 2017
6.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, χαρτιού φωτοτυπικού, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
7.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την εργασία: Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Κωστακιών
8.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την για την προμήθεια: Προμήθεια  υλικών  καθ/τας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής, προμήθεια σάκων απορριμμάτων Δήμου και νομικών του προσώπων για το έτος 2017και έγκριση και διάθεση πίστωσης
9.Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Επισκευές και επεκτάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων
10. Σύνταξη όρων –επιλογή τρόπου εκτέλεσης και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης για την μελέτη: Μελέτη ωρίμανσης έργων πράσινου σημείου Δήμου Αρταίων
11. Σύνταξη όρων –επιλογή τρόπου εκτέλεσης και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης για την μελέτη: Μελέτη κατασκευής κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρρίου -Ιωαννίνων στην Πόλη της Άρτας
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                      ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.  ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1.Ζέρβας Κων/νος
2.Σιαφάκας Χριστόφορος
3.Κοτσαρίνης  Μιχαήλ
4.Λώλος Ανδρέας
5.Πατήλας Κων/νος
6.Κοσμάς Ηλίας
7.   Κατσαντούλα Αναστασία
8.Κιτσαντά Ευαγγελίτσα