Στην είσοδο του Δημαρχείου Αρταίων έχουν αναρτηθεί οι πίνακες των αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 2/2017 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων που αφορούν στην υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Αρταίων» στον Άξονα Προτεραιότητας 5: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση των Διακρίσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014 – 2020» για τις κατωτέρω θέσεις:

  • ΠΕ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου)
  • ΠΕ/ΤΕ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου)
  • ΔΕ – ΜΑΓΕΙΡΩΝ (Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου)
  • ΥΕ – ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου)
  • ΥΕ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου)
  • ΠΕ – ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (Κοινωνικό Φαρμακείο)
  • ΠΕ/ΤΕ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Κοινωνικό Φαρμακείο)

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Κατεβάστε εδώ τους πίνακες των αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2_2017