ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΡΤΑ 30/8/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                            ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 247

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΔΑΕ ΟΤΑ

Πληροφορίες : Γ.Μπόνιας

Τηλ. 2681078840

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΟΤΑ

Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη Καθαριότητα των χώρων του Εκθεσιακού Κέντρου «Κώστας Βάγιας» και της 5ης Πανελλήνιας Έκθεσης κατά τη διάρκεια της Εμποροπανήγυρης 2017, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 13.640,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το σύνολο των υπηρεσιών  όπως αναλύεται στην Διακήρυξη.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΑΔΑΕ ΟΤΑ στο Συνεδριακό Κέντρο «ΔΙΩΝΗ» που βρίσκεται εντός του εκθεσιακού κέντρου ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΓΙΑΣ στην Άρτα  την Τρίτη 12/09/2017 και ώρα 12:30 π.μ. έως 13:00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα  γραφεία της ΑΔΑΕ ΟΤΑ στο Συνεδριακό Κέντρο «ΔΙΩΝΗ», (αρμόδιος υπάλληλος: Μπόνιας Γεώργιος τηλ.2681078840), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr και την ιστοσελίδα της ΑΔΑΕ ΟΤΑ www.adaeota.gr.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΟΤΑ

 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΖΕΡΒΑΣ