ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

                                                                               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      

 

                     

                                                                    Άρτα    11/10/2017

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   αρ.πρ.: 39233

  ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

  ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

 

 

Θέμα: Ανακοίνωση για Ματαίωση διακήρυξης δημοπρασίας για την προμήθεια οχημάτων (επιβατικά) Δήμου Αρταίων.

 

 

 

Ανακοινώνουμε τη ματαίωση διακήρυξης δημοπρασίας για την προμήθεια οχημάτων (επιβατικά) Δήμου Αρταίων, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με Αριθ. Απόφασης 507/2017, <<μερική  ακύρωση της αρ. 426/2017 Α.Ο.Ε. όσον αφορά το τμήμα 1: «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Αρταίων (επιβατικά και ελαφρύ ημιφορτηγό) και την τροποποίηση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, προκειμένου να υπάρξει ενδιαφέρον για την προμήθεια των οχημάτων>>.

 

 

 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                        

 

 

                                                             ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

507-2017 2ο ΕΚΤ Ακύρωση διαγ. προμ. οχημάτων