Συνεδριάζει σήμερα στις 13,00 το Δημοτικό Συμβούλιο Αρτας με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση της αριθμ. 11/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά «Έγκριση οφειλών δαπανών παρελθούσης χρήσης»