ΑΔΑ: 7ΜΓΟΩΨΑ-7ΧΘ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Άρτα: 09-02-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 3298

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 48362 / 08-12-2017 (ΑΔΑM: 17PROC002382695) διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος
  2. Την αριθ. 673 /2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 78ΩΠΩΨΑ-Σ62).
  3. Την αριθ. 793/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ4ΛΧΩΨΑ-Ψ3Μ) με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την ανάθεση προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος.  Η συνολική αξία ανέρχεται  στο ποσό των 11.000,00 € με ΦΠΑ (8.870,97 € χωρίς ΦΠΑ και ποσό στρογγυλοποίησης 0,57 €).

Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Αρταίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (3ος όροφος), Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου, την Δευτέρα 26-02-2018, ώρα 10:00 έως 10:30, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης, δηλαδή 26-02-2018 και ώρα 10:30

Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε. Αντίγραφα της διακήρυξης για την συμμετοχή στην διαπραγμάτευση και πληροφορίες για αυτή παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα προμηθειών και αποθηκών του Δήμου Αρταίων (αρμόδιος υπάλληλος : Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ. 2681362243).  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στην επιλογή «Εφημερίδα της υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ