ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8 (23-41)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η 16 -02 -2018
23 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια ζωοτροφών και λοιπού εξοπλισμού
24 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση των κατ-των 1,2,3,&4 στην πλατεία Αγ. Αναργύρων
25 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δ.Ε. Αρταίων (για την 1η ομάδα-ξυλεία)
26 Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης και έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε ON-LINE σεμινάριο
27 Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης και έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε σεμινάριο
28 Ορισμός υπολόγου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση τουρισμού IFT 2018
29 Έγκριση ή μη πρακτικού για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δήμου Αρταίων
30 Μερική τροποποίηση της αρ. 28/2017 Α.Ο.Ε.
31 1.             Έγκριση αρ. 2942/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για γνωμοδότηση σχετικά με άσκηση έφεσης και αίτησης αναστολής κατά της αρ. 39/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Άρτας.
32 2.             Έγκριση αρ. 2671/2018 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για γνωμοδότηση σχετικά με αποζημίωση οχήματος.
33 3.             Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης της εργασίας: Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων και δεντροστοιχιών (νέο).
34 4.             Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου 2017
35 5.             Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Αναμόρφωση στοχοθεσίας έτους 2018.
36 6.             Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς.
37 7.             Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Έξοδα λοιπών Δημοσιεύσεων.
38 8.             Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Δημοσίευση προκηρύξεων
39 9.             Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
40 10.           Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Λοιπές Επικοινωνίες.
41 11.           Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
8 16-2-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7 (21-22)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η 08 -02 -2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
21 1.   Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
22 2.   Έγκριση πρακτικού υποβολής δικαιολογητικών για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Αρταίων και νομικά πρόσωπα ετών 2018-2019 (και προαίρεση καυσίμων Δήμου Αρταίων
6 29 -1-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 6 (12-20)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6η 29 -01 -2018
12 Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια: Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Αμβρακικού, Δ.Ε. Φιλοθέης και Δ.Ε. Ξηροβουνίου
13 Σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεγούν από σημεία του Δήμου Αρταίων
14 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
15 Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης: Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Αρταίων
16 1. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά διαγωνιστικών διαδικασιών σύναψης δημοσιών συμβάσεων Προμηθειών, υπηρεσιών και Δημοτικών έργων του Δήμου σε εφαρμογή του άρθρου 221 Ν. 4412/2016).
17 2.     Ακύρωση της αρ. 628/2017 Α.Ο.Ε.
18 3.     Παραλαβή της μελέτης: μελέτη ωρίμανσης έργων Πράσινου Σημείου Δήμου Αρταίων
19 4.     Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης: Οριστική μελέτη έργου δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων (Μικρό θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.).
20 Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών για την προμήθεια: Προμήθεια οχημάτων (τρακτέρ με καταστροφέα- τμήμα 2 ) Δήμου Αρταίων
6 29 -1-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3 ( 4-9 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η 15 -01 -2018
4 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
5 1.  Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ Δήμου Αρταίων
6 2.  Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτων ορίων μισθωμάτων για την εκμίσθωση των κατ/των με αρ. 1,2,3 και 4 στον οικισμό Αγ. Αναργύρων Δήμου Αρταίων
7 3.  Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εργασία: Εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών (νέο)
8 4.  Αίτηση κ.κ. Δήμου Αθανασίου και Κουφούλη Αλεξίας για δωρεάν παραχώρηση τμήματος οικοπέδου τους.
9 5.Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (Επιτροπών) διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΑΡΘΡΟ 221 Ν. 4412/2016).
3 15-1-2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Δευτέρα, 19-03-2018 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα έκτακτα και τακτικά θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 6189/12-03-2018 πρόσκληση:

ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

 1. Λήψη Απόφασης για τη Διατήρηση κενωθέντος Περιπτέρου εντός της Τοπικής Κοινότητας Κορωνησίας, της Δ.Ε. Αμβρακικού.
 2. Ενημέρωση Σχετικά με Ανακοίνωση Για Μελέτη Περιβαλλοντικων Επιπτωσεων «Κέντρο Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπης, με κωδικό «ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ Β 3006192» Στη Θέση «Τούρλα» Τ.Κ. Κορφοβουνίου Δήμου Αρταίων».
 3. Παραχώρηση Θέσης γενικής στάθμευσης ΑμΕΑ στην οδό Αρτινών Πεσόντων 3

ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

 1. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Σολωμού κατά τις ώρες λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Άρτας.
 2. Έγκριση σχεδίου «Κανονισμού λειτουργίας υπαίθριων αγορών θρησκευτικών εορτών Δήμου Αρταίων».
 3. Έγκριση σχεδίου «Κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων Δήμου Αρταίων».
 4. Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος για το κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με ΚΑΔ Δραστηριότητας, ΚΑΔ: 56.10. Δραστηριότητες Υπηρεσιών Εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, και περιγραφή Δραστηριότητας «Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης (Κοσμική Ταβέρνα)», του Κέφη Ιωάννη, που βρίσκεται στην  Τ.Κ. Γραμενίτσας, της Δ.Ε. Βλαχέρνας, του Δήμου Αρταίων.
 5. Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος για το κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με ΚΑΔ Δραστηριότητας, ΚΑΔ: 56.30.10.08, και περιγραφή δραστηριότητας INTERNET CAFE του Λάμπρη Αθανάσιου, που βρίσκεται στην Δ. Ε.  Φιλοθέης, του Δήμου Αρταίων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ PDF – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αιτήσεις για επανασύνδεση ρεύματος σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα στο Δήμο Αρταίων

Γίνεται γνωστό ότι στο Δήμο Αρταίων συστάθηκε επιτροπή,  αποτελούμενη από στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε  να  εξετασθούν  οι  υποβληθείσες  αιτήσεις για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για τη στήριξη νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 14 Φεβρουαρίου 2018  και  για την  επανασύνδεση  των  ευπαθών  καταναλωτών,  σε  εφαρμογή  του  άρθρου  36  του  Ν.4508/2017.

 

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την  οικονομική  και  περιουσιακή  κατάσταση  των  αιτούντων,  για να  χορηγηθεί  το   ειδικό  βοήθημα  και  να  δοθεί  άμεσα  η   εντολή  για  την  επανασύνδεση  των  ευπαθών  καταναλωτών.  Το βοήθημα αφορά μόνο την κύρια κατοικία του νοικοκυριού.

 

Οι προς εξέταση δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα εξής δικαιολογητικά στο Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αρταίων:

 

Α) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών των νοικοκυριών.

Β) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής.

Γ) εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

Δ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

Ε) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Στ) γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ) για νοικοκυριό που περιλαμβάνει άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% κ’ άνω.

Ζ) βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου με την οποία να πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήση συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή.

 

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι τα εξής:

 • Σύνθεση νοικοκυριού με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Γ.Δ.5οικ.2961- 10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» 9,000 €
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13,500 €
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη, 15,750 €
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη, 18,000 €
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη, 24,750 €
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη, 27,000 €

 

Αντικατάσταση στεγών σε 1ο Παιδικό Σταθμό Άρτας και Δημοτικό Σχολείο Πλησιών

Ολοκληρώθηκαν οι αντικαταστάσεις των στεγών που αντιμετώπιζαν σημαντικά προβλήματα στον 1ο Παιδικό Σταθμό του Δήμου Αρταίων και στο Δημοτικό Σχολείο των Πλησιών.

Στον 1ο παιδικό σταθμό, τα τρία τμήματα της στέγης που βρίσκονται προς τις οδούς Αράχθου και Καμηλών ήταν τα πιο παλιά και είχαν υποστεί ζημιές τόσο στην επικεράμωση όσο και στα υπόλοιπα στοιχεία τους. Συνολικά 420 τετραγωνικά της στέγης επισκευάστηκαν. Επιπλέον, έγινε κατασκευή υδρορροών σε ολόκληρη τη στέγη γιατί και το τμήμα που βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δεν αντικαταστάθηκε, δεν διαθέτει υδρορροές με αποτέλεσμα από την ανεξέλεγκτη απορροή των όμβριων υδάτων να προκαλούνται ζημιές τόσο στη στέγη όσο και στο υπόλοιπο κτίριο. Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε 52.775,42€.

Στους Πλησιούς υπήρξε αντικατάσταση της στέγης του Δημοτικού Σχολείου (είναι ανενεργό ως σχολείο, για αυτό και φιλοξενείται ο Σύλλογος «ΕπιΣτήθιοι Φίλοι»), καθώς ήταν παλιά και είχε υποστεί ζημιές στην επικεράμωση καθώς και στα υπόλοιπα στοιχεία της. Τα προβλήματα αυτά ήταν ορατά τόσο έξω από το κτίριο όσο και από την εσωτερική του πλευρά όπου παρατηρούνταν έντονα προβλήματα υγρασίας στους τοίχους. Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε 23.845,46€.

Τα δύο παραπάνω έργα χρηματοδοτήθηκαν από την Περιφέρεια Ηπείρου, ενώ οι μελέτες και η υλοποίηση έγιναν από το Δήμο Αρταίων.