Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου:”ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Άρτα   02  –  03 -2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                     Αριθμ. Πρωτ. 5283

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

 • Ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου:

Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω Πόλη

1.Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 96.027,58€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ‘ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’ της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων στην διεύθυνση http://old.arta.gr/prokirikseis/.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681362235, FAX επικοινωνίας 2681362254, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αικατερίνη Σιώζου.

 1. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 27/03/2018 και ώρα 14:00π.μ.

Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

Ημερομηνία αποσφράγισης: 02/04/2018 και ώρα 10:00π.μ. στη διεύθυνση “Δήμος Αρταίων, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου αρ.37, Τ.Κ.47132, Άρτα”.

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ τάξης Α2 και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
 1. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.921,00 ευρώ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 1. Το έργο χρηματοδοτείται με 119.100,00 € από ΣΑΤΑ . Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
 2. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων.
 3. Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο.

 

Άρτα      02    –   03 – 2018

Ο

Δήμαρχος  Αρταίων

Τσιρογιάννης Χρήστος

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΔΩ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Προκήρυξη Πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Αρταίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Άρτα  2/03/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 5327

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών                                           ΑΔΑ: Ψ3ΙΠΩΨΑ – ΟΔΚ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Προκήρυξη Πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Αρταίων

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 • τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων»
 • Την αριθμ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
 • τον ΟΕΥ του Δήμου Αρταίων ( ΦΕΚ 3464/τ.Β΄/4-10-2017)

 

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη, στον οποίο θα ανατεθούν οι παρακάτω αρμοδιότητες:

Έρευνα, παροχή συμβουλών και διατύπωση εξειδικευμένων προτάσεων, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα αναζήτησης, διαχείρισης και αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων (από Ευρωπαϊκή Ένωση, Εθνικούς και άλλους πόρους, όπως έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Ταμείο Συνοχής, ΕΣΠΑ, INTERREG, ΣΔΙΤ, προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων κ.α) για την υλοποίηση πράξεων, κυρίως στους τομείς πολεοδομικού σχεδιασμού, χωροταξικών μελετών, αναπλάσεων και εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων.

Το συμβουλευτικό του έργο θα απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή ή την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανάλογα με τις αρμοδιότητες του.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ειδικοτήτων «ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών» ή «ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας, και Περιφερειακής Ανάπτυξης»,  της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,

Γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θεματικό αντικείμενο σχετικό           με τις αστικές αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων

Δ) έχουν σωρευτική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε θέματα αναζήτησης, διαχείρισης και αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων από δημόσιους φορείς και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Ε) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

ΣΤ) Επιθυμητές οι επιστημονικές ή άλλες δημοσιεύσεις

 

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι έχει τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημοτικούς υπαλλήλους του Α΄ μέρους του Ν. 3584/2007, (άρθρα 11 έως και 17) και ότι σε περίπτωση επιλογής του θα προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.

γ)  Αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών,

δ) Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από αποδεικτικά εμπειρίας στο ζητούμενο γνωστικό αντικείμενο,

ε) Αντίγραφο πτυχίων ξένων γλωσσών

στ) Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,

 

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο Αρταίων, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/07).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέσα σε προθεσμία πέντε εργάσιμων (5) ημερών  η οποία αρχίζει από την επόμενη μέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδα του Νομού, στο Γραφείο Προσωπικού  (αρμόδια υπάλληλος  Πανούτσου Ευσταθία τηλ. επικοινωνίας 2681362212) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

 

«Πράσινο φως» από το Κ.Α.Σ. για την αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ Άρτας

Το «πράσινο φως» για την αξιοποίηση του πρώην ΞΕΝΙΑ Άρτας ως ένα πολυχώρο αναψυχής (καφέ- εστιατόριο) και πολιτισμού άναψε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.), το οποίο συνεδρίασε για το θέμα. Έτσι, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την χρηματοδότηση του έργου της αξιοποίησης μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ, που έχει ήδη υποβληθεί ως πρόταση, με συνολική χρηματοδότηση 2.500.000 ευρώ.

 

Στη συνεδρίαση του Κ.Α.Σ. παρέστη και ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, ο οποίος μεταξύ άλλων, επεσήμανε την ανάγκη να αξιοποιηθεί ο χώρος ώστε να είναι ανοικτός και επισκέψιμος για όλους και να μην παραμείνει κλειστός για ακόμη περισσότερα χρόνια, με ο, τι αυτό συνεπάγεται.

 

«Η αρχική πρότασή μας αφορούσε τη δημιουργία ξενοδοχείου στο ΞΕΝΙΑ, κάτι που στηρίξαμε με όλες μας τις δυνάμεις, αλλά μετά την τότε απορριπτική απόφαση του ΚΑΣ, είχαμε δύο επιλογές: ή να εμμείνουμε στην απόφαση για ξενοδοχείο και να αφήσουμε το κτίριο στη μοίρα του και κλειστό για επιπλέον των 25 χρόνων που είναι ήδη κλειστό ή να κυνηγήσουμε κάθε ευκαιρία χρηματοδότησης, ώστε να το συντηρήσουμε, να το σώσουμε και να το αποδώσουμε στην τοπική κοινωνία. Πλέον, με την ένταξή του στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ο χώρος του Κάστρου θα είναι και πάλι ανοικτός και επισκέψιμος για όλους, ενώ οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα συνάδουν με τον αρχαιολογικό χαρακτήρα του Κάστρου» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων.

 

 

Υπενθυμίζεται ότι οι χρήσεις που προτείνει ο Δήμος Αρταίων σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης είναι οι εξής:

 • Στο ισόγειο να υπάρχει Καφετέρια και Εστιατόριο (400 τμ μέγιστο) που θα εκμισθωθεί σε ιδιώτη μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας.
 • Σύγχρονη Δημοτική Βιβλιοθήκη, (βιβλιοθήκες, αναγνωστήρια, παιδικό τμήμα, τμήμα πολυμέσων, τμήμα ήχου, εικόνας και τρισδιάστατης εκτύπωσης, αίθουσα έμπνευσης κ.α).
 • Χώροι ξεχωριστοί με οπτικοακουστικά μέσα για την ιστορία της Άρτας (Αρχαία, Βυζαντινή, Μεταπολεμική, Σύγχρονη).
 • Δημοτικό Ωδείο.
 • Εργαστήρια Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων, κεραμικής, ζωγραφικής
 • Διαμόρφωση αμφιθεατρικής σκηνής με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα.
 • Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων

Σχετικά με εξωτερικό χώρο προτείνονται να διαμορφωθεί παιδική χαρά, χώρος για αθλητισμό ενηλίκων (υπαίθρια όργανα γυμναστικής), διαμόρφωση με παγκάκια και φυτεύσεις, διαμόρφωση του δρόμου από την πύλη του Κάστρου μέχρι την είσοδο του ΞΕΝΙΑ.

 

Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο ΚΕΝ και για Στρατόπεδο Παπακώστα

 

Στην Αθήνα ο Δήμαρχος είχε συνάντηση και με τον πρώην –πλέον- αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Βίτσα (και νυν Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής), από τον οποίο ζήτησε μια ενδελεχή ενημέρωση για το τι μέλλει γενέσθαι με το Στρατόπεδο Άρτας.

 

Ο κ. Τσιρογιάννης ζήτησε από τον κ. Βίτσα να υπάρξει μια πολύ καλή ισοδύναμη λύση για την κατάργηση του ΚΕΝ Άρτας, μια λύση που θα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του στρατοπέδου και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Παράλληλα, συζήτησαν και για την αξιοποίηση του Στρατοπέδου Παπακώστα.

 

Επιπλέον, ο Δήμαρχος συναντήθηκε με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Σωτήριο Τερζούδη και τον Υπαρχηγό και Αρτινό στην καταγωγή Δήμο Αναγνωστάκη.

 

Μεταξύ άλλων, συζήτησαν τους τρόπους για την καλύτερη συνεργασία στο επίπεδο της Πολιτικής Προστασίας και ιδιαίτερα για την προστασία του Λόφου Περάνθης κατά τους θερινούς μήνες. Παράλληλα, ο Δήμαρχος ζήτησε τη στήριξη του Πυροσβεστικού Σώματος για τη μελέτη του έργου κατασκευής αντιπυρικού δικτύου στο περιαστικό δάσος του Λόφου Περάνθης.

 

Τέλος, ο Δήμαρχος συμμετείχε στην εκδήλωση για το Ειδικό Σχέδιο Δράσης «Βιώσιμες Πόλεις-Μαθιός Καρλαύτης», που πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και Ελλήνων Πολεοδόμων Χωροτακτών στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

 

 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- Προσκληση υποβολής στοιχείων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπ όψιν

Τις διατάξεις του Ν.2119/93 άρθρου 16 «Κώδικας διατάξεων περί μητρώων αρρένων»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους γονείς των αγοριών που έχουν γεννηθεί το έτος 2002 και είναι γραμμένα στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Αρταίων και στα μητρώα Αρρένων των Δημοτικών Ενοτήτων Αμβρακικού, Βλαχέρνας ,Ξηροβουνίου και Φιλοθέης να προσέλθουν στο Δημαρχείο, στο τμήμα Δημοτικής Κατάστασης (ισόγειο, τηλ 2681362297) από 1η Μαρτίου 2018 έως 30 Μαρτίου 2018 που στεγάζεται στην Περιφερειακή Οδό και Αυξεντίου, έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα προκειμένου να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνουν τα στοιχεία των ιδίων και των τέκνων τους, για να καταρτιστούν οι στρατολογικοί πίνακες.

Σας επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι η προσέλευση των ενδιαφερομένων είναι απαραίτητη για την αποφυγή ταλαιπωρίας αργότερα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5-3-2018

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 01/03/2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθμ.Πρωτ:5156
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Τηλ.: 2681362263
Πληροφορίες: Γ. Ντεκουμές
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την ΔΕΥΤΕΡΑ 05-03-2018 και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αρταίων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα το διάστημα 01-03/12/2017
2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αρταίων.
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Καταπολέμηση τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους
4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους.
5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς
6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων
7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αναπαλαίωση κορνιζών με Διατελέσαντες Δημάρχους
8. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια αναλωσίμων και Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού μετά των ανάλογων ανταλλακτικών
9. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αμοιβή εταιρείας για ορκωτόλογιστή-ελεκτή χρήσης 2017
10. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή λοπών μηχ/των (φωτ/κων) και Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών Μηχ/των(φωτ/κων)
11. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια Εργαλείων
12. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση χωρισμάτων αλουμινίου σε γραφεία του Δήμου
13. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων ( κλιματισμός, ανελκυστήρες, υποσταθμός, μέσα πυρασφάλειας κλπ
14. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Διενέργεια πλυσίματος επιβατικών οχημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων
15. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έρου του Δήμου Αρταίων
16. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια μικροϋλικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Αρταίων
17. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες Συντήρησης και επισκευής μικρών κηποτεχνικών μηχανημάτων
18. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες ανάπλασης σε νησίδες πρασίνου
19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
20. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αμβρακικού
21. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Βλαχέρνας
22. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ξηροβουνίου
23. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Φιλοθέης
24. Απαλλαγή υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Ε΄Διμήνου 2017 και απόδοση λογαριασμού
25. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
26. Ορισμός υπαλλήλου για χορήγηση πάγιας προκαταβολής έτους 2018

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος