ΑΔΑ: ΩΣΓ8ΩΨΑ-Υ3Η

                                                                                           Ημερομηνία   30/03/2018

                                                                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ.  7789

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/νση : Περιφ. οδός & Αυξεντίου

Άρτα – ΤΚ 47100

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Τροποποίηση και Παράταση Διαγωνισμού «Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα κ.α)»

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 5284 / 02-03-2018 (ΑΔΑM: 18PROC002750075) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο «Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα κ.α)»
  2. Του αριθ. 71411 διαγωνισμού της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
  3. Την αρ. 158/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

            Την τροποποίηση του αριθμού «71411» διαγωνισμού της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ σε «71411,1» και την παράταση υποβολής των προσφορών σύμφωνα με την αρ. 158/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ