ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                              Άρτα: 26/04/2018

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                     Αρ. πρωτ.:9474/2018

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου και Προμηθειών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος – Πάνου Ιωάννης

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προμήθειας οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, μεταχειρισμένο φορτηγό γερανοφόρο)Δήμου Αρταίων

 

Ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

Την αριθμ. 7808(ΑΔΑM: 18PROC002887347) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Αρταίων (Επιβατικά , Ελαφρύ  Ημιφορτηγό, Μεταχειρισμένο Φορτηγό  Γερανοφόρο).

  1. Τους αριθ. 56075 (επιβατικά) 56076(ελαφρύ ημιφορτηγό) και αριθ. 56077(προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού), διαγωνισμών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
  2. Την απόφαση οικονομικής επιτροπής με αρ.196/2018.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την παράταση κατάθεσης ηλεκτρονικών προσφορών για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Αρταίων (προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού Υπηρεσίας Πρασίνου) που λήγει στις (30-4-2018) κατά (5) πέντε ημέρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑ.ΩΟΩΝΩΨΑ-32Μ_signed