ΑΔΑ: Ψ8ΥΦΩΨΑ-Φ5Π

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Άρτα: 29-05-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                    Αρ.Πρωτ.: 12584

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετάθεσης αποσφράγισης συνοπτικού διαγωνισμού για την συντήρηση – υποστήριξη – αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού

 

Ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 11044 / 15-05-2018 (ΑΔΑM: 18PROC003092173) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την συντήρηση – υποστήριξη – αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού και ειδικότερα το άρθρο 1.5
  2. Την αριθ. 9 / 2018 (ΑΔΑ: 7ΧΙΣΩΨΑ-96Ψ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκαν επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών
  1. Την αριθ. 286 / 2018 (ΑΔΑ: ΨΥΙ6ΩΨΑ-Ω2Μ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης διαγωνισμού.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την μετάθεση της αποσφράγισης του διαγωνισμού για την συντήρηση – υποστήριξη – αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού, για την Τρίτη 05-06-2018 και ώρα 10:30 π.μ.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΑΟΕ 286 2018 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜ ΑΠΟΣΦΡΑΓ ΔΙΑΓ ΜΕ PROC (ΨΥΙ6ΩΨΑ-Ω2Μ)