ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28 ( 278-284 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28η 23 -05 -2018

278 1.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια ψυκτικού υγρού για εγκατάσταση κλιματισμού.
279 2.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συμβουλευτική υποστήριξη για την συγκέντρωση και τεκμηρίωση προτάσεων βελτίωσης της ποιότητας ζωής στους κοινόχρηστούς χώρους της Δ.Ε. Αρταίων
280 3.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Υλικά τοπογραφήσεων και σχεδίων και ανάθεση εργασιών απομαγνητοφώνησης και βιβλιοδεσίας πρακτικών Δ.Σ., Ο. Ε. κλπ
281 4.  Μερική τροποποίηση της αρ. 545/2017 Α.Ο.Ε. ως προς το όνομα Συμβολαιογράφου
282 5.  Ορισμός υπολόγων υπαλλήλων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής
283 6.  Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
284 7.  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
28 23-5-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27 ( 266-277 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27η 21 -05 -2018
266 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση παραποτάμιου πάρκου και Αλσυλίου Αγ. Αναργύρων και Αθλοπαιδιών Καρδάμου Σκούπας
267 Έγκριση και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης
268 Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας, χορήγηση εκτάκτου επιδόματος ένδειας από ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου
269 Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Σχολικών-Δημοτικών εκτάσεων των Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα-Καλοβάτου-Κιρκιζατών-Ρόκκα-Χαλκιάδων της Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων
270 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: Ανέγερση κτηρίου 1ου Εδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου
271 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αμοιβή ορκωτού λογιστή για εκκαθάριση της Αναπτυξιακής Δημοτικής επιχείρησης πρώην Δήμου Αμβρακικού
272 1.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής.
273 2.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εκτύπωση φυλλαδίων ενημέρωσης για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων
274 3.  Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Αρκουμάνη Αθανασίου για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής
275 4.  Ακύρωση αρ. 235/2018 Α.Ο.Ε. έγκριση νέων τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για τη δαπάνη: Δαπάνες ετήσιας Τουριστικής Προβολής Δήμου Αρταίων.
276 5.  Ακύρωση αρ. 236/2018 Α.Ο.Ε. έγκριση νέων τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για τη δαπάνη: Δαπάνες ετήσιων Πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Αρταίων.
277 6.  Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
27 21-5-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26 ( 248-265 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26η 14 -05 -2018
248 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων
249 Έγκριση ή μη πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Καταπολέμηση κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους
250 Έγκριση και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης
251 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τα έτη 2018-2019 του Δήμου Αρταίων και Νομικών του Προσώπων (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π., ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.) και για το Δήμο Αρταίων δικαίωμα προαίρεσης 30%)
252 Ακύρωση του διαγωνισμού για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»(206/2018 Α.Ο.Ε) και λήψη απόφασης διόρθωσης της μελέτης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για τη διενέργεια νέου συνοπτικού διαγωνισμού
253 Έγκριση 1ου πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) και τεχνικών έργων (αυλάκια τοιχία κ.α.)
254 Έγκριση ή μη πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την εργασία: Συντήρηση Πρασίνου Αθλητικών Γηπέδων Δήμου Αρταίων (νέες εργασίες)
255 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την υπηρεσία: Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς
256 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
257 1.  Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων και βοηθημάτων κατά της αρ. 20/2018 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας.
258 2.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατιών κλπ.
259 3.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού
260 4.  Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα-μηχανήματα έργου του Δήμου Αρταίων έτους 2018
261 5.  Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο(κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις στηθαία ασφάλειας κάγκελα κλπ).
262 6.  Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Αρταίων και νομικών προσώπων 2018-2019 (Καύσιμα για τα Νομικά Πρόσωπα)
263 7.  Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (Αντιλογισμοί)
264 8.  Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
265 9.  Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού που αφορά έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής και έλεγχο και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για την ανάθεση της μελέτης: Μελέτη κατασκευής Μόνιμου Στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου
26 14-5-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24 (229-246)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24η 7 -05 -2018
229 Έγκριση ή μη πρακτικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για σύναψη σύμβασης για τη διαχείριση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής εντός των ορίων του Δήμου
230 Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Σχολικών-Δημοτικών εκτάσεων των Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα-Καλοβάτου-Κιρκιζατών-Ρόκκα-Χαλκιάδων της Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων
231 Έγκριση ή μη πρακτικού για την εκμίσθωση ακινήτου από το Δήμο για την δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης
232 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Σύνταξη φακέλου σκοπιμότητας-βιωσιμότητας κατασκευής επιχειρηματικού πάρκου Άρτας
233 Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε ON-LINE σεμινάριο (μερική τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 26/2018 ΑΟΕ)
234 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο Μονομελές Εφετείο Ιωαννίνων στις 16-5-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται αίτηση προσδιορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης και αναγνώριση δικαιούχων της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ‘’ ΕΛΚΑ- Θεοδόσιος Οικονομίδης και ΣΙΑ Ε.Ε. κατά Δήμου Αρταίων κλπ
235 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την δαπάνη: Δαπάνες ετήσιας Τουριστικής προβολής του Δήμου Αρταίων
236 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την δαπάνη: Δαπάνες ετήσιων Πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Αρταίων
237 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αποκατάσταση βλαβών Μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών
238 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση ασύρματου δικτύου
239 Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσης Α΄ τριμήνου 2018
240 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε.Αβρακικού
241 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε.Βλαχερνών
242 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε.Ξηροβουνίου
243 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε. Φιλοθέης
244 Έγκριση και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης
245 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Καθαρισμός αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων Δ.Ε. Φιλοθέης
246 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
24 7-5-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 23 (217-228)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23η 30 -04 -2018
217 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Κάλυψη εξόδων για τη μετάβαση και διαμονή εκπροσώπων των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. που συμμετέχουν στις επιτροπές καταλληλότητας κτιρίων για στέγαση Σχολικών Μονάδων και Μουσικού Σχολείου
218 Απαλλαγή υπολόγων προνοιακών επιδομάτων ΣΤ΄ διμήνου 2017
219 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Μεταφορές εν γένει
220 Ορισμός υπολόγων υπαλλήλων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Β΄ διμήνου 2018
221 1.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια υλικών συντήρησης Δημ. ΦωτισμούΔ.Ε. Αμβρακικού
222 2.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια υλικών συντήρησης Δημ. Φωτισμού Δ.Ε. Βλαχέρνας
223 3.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια υλικών συντήρησης Δημ. φωτισμού Δ.Ε. Ξηροβουνίου
224 4.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια υλικών συντήρησης Δημ. Φωτισμού Δ.Ε. Φιλοθέης
225 5.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια και τοποθέτηση μικροφωνικής εγκατάστασης
226 6.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (αντλιών γεωτρήσεων άρδευσης)
227 7.  Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
228 8.  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
23 30-4-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22 (195-216)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22η 24 -04 -2018
195 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικής καμινάδας απαγωγής καυσαερίων για την κοινωνική δομή του Συσσιτίου
196 Διόρθωση αρ. 10/2017 μελέτης για την προμήθεια: Προμήθεια οχημάτων Δήμου Αρταίων (προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού Υπηρεσίας Πρασίνου)
197 Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω Πόλη
198 Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Γεωτρήσεις στα Δημοτικά γήπεδα Κορφοβουνίου και Πλησιών
199 Έγκριση αρ. 7748/2018 απόφασης Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ως πολιτικώς ενάγοντες ενώπιον του Α΄Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών κατά τη δικάσιμο 9-5-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο εις την ποινική δίκη τα ENERGA-YHELLAS POWER
200 Ορισμός υπολόγου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση FRESKON 2018
201 1.  Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση 1ης θέσης περιπτέρου Ελ. Βενιζέλου & Αγ. Αρτεμίου και 2ης θέσης Αγ. Θεοδώρων & Αγ. Φανερωμένης.
202 2.  Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Καθαρισμός αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων Δ.Ε.Βλαχερνών, Αρταίων, Ξηροβουνίου και καθαρισμός χειμάρων
203 3.  Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Διάνοιξη και κατασκευή τμήματος οδού Δρυάδων και πεζοδρόμηση οδού Αμβρακιώτη
204 4.  Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Αντικατάσταση συνδετικών δαπέδων και επισκευή περίφραξης στα γήπεδα τένις στο Δήμο Αρταίων
205 5.  Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Αντικατάσταση στέγης, εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης Αθλητικού Κέντρου Άρτας.
206 6.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για τις εργασίες: Συντήρηση- Υποστήριξη- Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εφαρμογών Λογισμικού
207 7.  Απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου του Δήμου Τούση Αικατερίνη για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν δαπάνες επεκτάσεως ηλεκτροφωτισμού.
208 8.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε. Αρταίων
209 9.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων
210 10.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων ( Αντιλογισμοί)
211 11.Έγκριση και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης
212 12. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
213 13. Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης για την προμήθεια: Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος
214 14. Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης του έργου: Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς.
215 15. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017
216 16. Μερική τροποποίηση της αρ. 403/2017 Α.Ο.Ε. ως προς το όνομα της Συμβολαιογράφου Αυτ/το ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
22 24-4-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20 (192-193)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20η 17 -04 -2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
192 1. Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση Σχολικών-Δημοτικών εκτάσεων των Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα-Καλοβάτου-Κιρκιζατών-Ρόκκα-Χαλκιάδων της Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων
193 2. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ. 6 κα-τος στη Δημοτική Αγορά για τη λειτουργία Ιχθυοπωλείου.
20 17-4-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ