20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (απόφαση αριθμ. 373 )

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (απόφαση αριθμ. 373 )
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 29-6-2018 και ώρα 13,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 15727/29-6-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ

373 Αναμόρφωση προϋπολογισμού αριθμ. 346/2018 Α.Ο.Ε.)

20) 29-6-2018 (20)

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 340 – 372 )

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 340 – 372 )
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 20-6-2018 και ώρα 19,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 14297/15-6-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
340 Άνοιγμα και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών (αριθμ. 296/2018 Α.Ο.Ε.)
341 Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
342 Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
343 Επιστροφή ποσού ασφαλιστικών εισφορών ως αχρεωστήτως καταβληθέν
344 Εγγραφή ως συνδρομητές στον ιστότοπο e-dimos.gr
345 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
346 Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων σε Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας στην Κω.
347 Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων σε συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΔΙΠΕ στην Κύθνο.
348 Παράθεση γεύματος κατά την επίσκεψη του Πρέσβη της Ρουμανίας στην Άρτα
349 Επικαιροποίηση της υπ αριθμ. 296/2018 απόφασης Δ.Σ. για ετήσια επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων.
350 Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 180/2018 απόφασης ΔΣ τη οποία αφορά ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
351 Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2018.
Τροποποίηση της αριθμ. 329/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άρτας: «Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Μουσικό Σχολείο Άρτας και έκτακτης εκδήλωσης με τον Αθλητικό και Λαογραφικό Όμιλο Άρτας “Το Εργαστήρι”, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα Ελευθέρια και το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2018 του Δήμου Αρταίων», έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης
352 Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου Αρταίων της εργασίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου στις ΔΕ του Δήμου Αρταίων»
353 Τροποποίηση της 123/2018 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Παράταση σύμβασης για την «Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων Δήμου Αρταίων»
354 Ενστάσεις κατά της αριθμ. 144/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (περί τροποποίησης σχεδίου πόλεως)
355 Αίτηση πραγματοποίησης δαπάνης της μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης του έργου Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στην Άρτα»
356 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση καταπτώσεων ημιορεινού και ορεινού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Αρταίων»
357 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την υπηρεσία «Υπηρεσίες έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και Ενεργειακού Ελέγχου για το Κολυμβητήριο Άρτας»
358 Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης του μονοπατιού βίδας»
359 Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης ‘Αξιοποίηση του Παλαιού Ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στην Άρτα’ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» και αποδοχή της πίστωσης
360 Έγκριση της αριθμ. 49/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018
361 Έγκριση γνωμοδότησης επί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 20/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας (τακτική διαδικασία – αγωγή χρέους)
362 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων, Νομικού Προσώπου Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για την υλοποίηση του έργου: «Μετατροπή Πνευματικού Κέντρου Κωστακιών σε Παιδικό Σταθμό»
363 «Πρόσληψη δέκα (10) υπαλλήλων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας, στην ανταποδοτικού χαρακτήρα Υπηρεσία Καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου»
364 «3η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2018»Αριθμ. 5/2018 Α.Ε.Ε.
365 Αδυναμία «Εκπόνηση σχεδίου δράσης για τη δημιουργία ανοικτού εμπορικού κέντρου στην Άρτα» από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών του Δήμου
366 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων έτους 2018 βάσει των αριθμ. 292/2018 & 326/2018 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
367 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για επιχορήγηση Α/θμιας & Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων
368 Επιχορήγηση Αθλητικών συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2018
369 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 33& 343/2018 Α.Ο.Ε.)
370 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την συντήρηση παιδικών χαρών
371 Έγκριση δαπάνης για τοποθετήσεις φωτιστικών σωμάτων στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού
372 Πρόσληψη προσωπικού δυνάμει του άρθρου 82 του ν.4483/2017

19) 20-6-2018 (19)

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 332- 338)

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 332- 338)
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 11-6-2018 και ώρα 15,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 13750/11-6-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
332 Αποδοχή παραχώρησης έκτασης 1.500 τ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Κεραματών με αποκλειστικό σκοπό την δημιουργία πλατείας
333 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 333/2018 Α.Ο.Ε.)
334 Διοργάνωση ημερίδας για την Παιδική κακοποίηση: Πρόληψη – Αντιμετώπιση κακοποίησης ανηλίκων – Έγκριση διάθεσης πίστωσης
335 Πρόσληψη δύο (2) εργαζομένων ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας
336 Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, Μαθητεία ΕΠΑ.Σ Μαθητεία ΙΕΚ) για απασχόληση στο Δήμο Αρταίων κατά το σχολικό έτος 2018-19
337 Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Ύδρευσης Πεδινών και Ημιορεινών Δήμων Ν. Άρτας και του Δήμου Αρταίων για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΩΝ & ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» β) έγκριση τευχών Δημοπράτησης και γ) έγκριση υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για χρηματοδότηση
338 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών

18) 11-6-2018 (18)

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 294 – 331)

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 294 – 331)
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 23-5-2018 και ώρα 19,00για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 11749/18-5-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
294 Έγκριση Επικοινωνιακής Πολιτικής Δήμου Αρταίων για το έτος 2018
295 Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου Στασιμου εμπορίου
296 Διόρθωση της υπ.αρ. 241/2018 απόφασης Δ.Σ. για την ετήσια επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων
297 Προμήθεια νέων συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας vodafone
298 Αδυναμία εκτέλσης με ίδια μέσα της υπηρεσίας με τίτλο “Εργασίες συντήρησης στο Θεατράκι του Κάστρου”
299 Επιστροφή ποσού ασφαλιστικών εισφορών ως αχρεωστήτως καταβληθέν
300 Συμπλήρωση της αριθμ. 212/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
301 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
302 Κατάσρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας,χορήγηση εκτάκτου επιδόματος ένδειας από Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου
303 Συμπλήρωση της με Αριθμ. Απόφασης 251/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: « Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της «Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου και παροχής συσσιτίου» με τον Ορισμό Κριτηρίων δικαιούχων Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου.
304 Συμπλήρωσης της με Αριθμ. Απόφασης: 250/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της «Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου» της Πράξης «Δομή παροχής βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με τον Ορισμό Κριτηρίων δικαιούχων Κοινωνικού Φαρμακείου
305 Έγκριση πινάκων εκτιμήσεων μεσοπρόθεσμαβων προβλέψεων δημοσιονομικης στρατηγικής 2019-2012 του Δήμου Αρταίων
306 Αναμόρφωση προυπολογισμού (αριθμ. 284/2018 Α.Ο.Ε.)
307 Υποβολή Πρότασης του Δήμου Αρταίων για το έργο «Διευθέτηση Ρέματος Αμμοτόπου» στα πλαίσια της με κωδικό 55/2018 πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος
308 Υποβολή Πρότασης του Δήμου Αρταίων με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αρταίων» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΙΙ του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
309 Υποβολή Πρότασης του Δήμου Αρταίων στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΙ του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις
310 Αποδοχή παραίτησης Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης, ορισμός νέου Προέδρου και Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής
311 Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, ορισμός νέου Προέδρου και Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής
312 Αποδοχή παραίτησης Προέδρου ΑΔΑΕ ορισμός νέου Προέδρου και Ανασυγκρότηση ΔΣ
313 Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (αντιλογισμοί)
314 Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας “Αρταίων Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ”,
315 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων και βοηθημάτων κατά της αριθμ. 20/2018 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας
316 Συμπλήρωση της αριθμ. 172/2018 Α.Δ.Σ. για την έκδοση κωδικών e-banking
317 Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
318 Έγκριση μελέτης με τίτλο «Διευθέτηση ρέματος Αμμοτόπου»
319   Έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αρταιων»
320   Έγκριση μελέτης με τίτλο « Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
321   Αδυναμία σύνταξης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργαστηριακός έλεγχος κονιαμάτων δομής της λιθοδομής ξύλινων στοιχείων δαπέδων και ανάλυσης αποτελεσμάτων και προτάσεις του τρόπου αντιμετώπισης για το κτήριο του Ιστορικού Δημαρχείου»
322 Διατύπωση γνώμης για τη διάλυση ή μη της σύμβασης του έργου “Συντονισμός σηματοδοτούμενων κόμβων Περιφερειακής οδού
323 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 1200 θέσεων» 
324 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Πλησιών»
325 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
326 Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2018
327 Αιτιολόγηση διαζευκτικής πρόβλεψης μεταξύ κατηγοριών εκπαίδευσης για την επιλογή προϊσταμένων στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα το Δήμου μας
328 Εκλογή υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο έτους 2018
329 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τα Ελευθέρια και το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2018 του Δήμου Αρταίων. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με την ΑΔΑΕ ΟΤΑ.
330 Aδυναμία εκπόνησης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Φιλαρμονικής από το Δήμο Αρταίων».
331   Έγκριση συνδιοργάνωσης από τον Δήμο Αρταίων και τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Άρτας εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης της αναγκαίας πίστωσης
17) 23-5-2018 (17)

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (απόφαση αριθμ. 293)

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (απόφαση αριθμ. 293)
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 16-5-2018 και ώρα 14,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 11517/16-5-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
293 Παραχώρηση του Πνευματικού Κέντρου Κωστακιών στο ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ για δημιουργία βρεφονηπιακού Σταθμού
16) 16-5-2018 (16)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 19 -07- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.17494
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 23Η του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα ΔΕΥΤΡΑ και ώρα 9:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1.Έγκριση ή μη πρακτικού 2 διαγωνισμού για τη δαπάνη: Δαπάνες ετήσιας Τουριστικής Προβολής Δήμου Αρταίων
2.Έγκριση ή μη πρακτικού (οριστική κατακύρωση) για την ανάθεση της προμήθειας: Προμήθεια οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, Μεταχειρισμένο φορτηγό γερανοφόρο)
3.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια και τοποθέτηση ανεμιστήρων οροφής για τη Λαϊκή Αγορά του Δήμου.
4.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
5.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Αμβρακικού
6.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες διαμόρφωσης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων
7. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

Διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Ενέργειας  του Δήμου Αρταίων

Διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Ιουλίου και ώρα 20:00 με θέμα τη συζήτηση για το Σχέδιο Βιώσιμης Ενέργειας του Δήμου Αρταίων. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Άρτας.

Εγγραφές για τον αγώνα Τριάθλου και το Beach Soccer στην Κορωνησία

 

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τον 14ο Κολυμβητικό Διάπλου Αμβρακικού, που θα πραγματοποιηθεί στην Κορωνησία Άρτας  28 και 29 Ιουλίου, γίνεται γνωστό ότι οι εγγραφές για τον Αγώνα Τριάθλου «1ο Koronisia Sprint Triathlon», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Ιουλίου και το πρωτάθλημα Beach Soccer που θα διεξαχθεί μια ημέρα νωρίτερα στις 28 Ιουλίου γίνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα στο press@arta.gr μέχρι και την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018.

Τέλος, να σημειωθεί ότι οι εγγραφές για τον 14ο Κολυμβητικό Διάπλου Αμβρακικού συνεχίζονται μέχρι και τις 25 Ιουλίου στο press@arta.gr .

Χρηματοδότηση για αναστήλωση της Παρηγορήτισσας, φωτισμός, σήμανση και φύλαξη μνημείων τα αιτήματα του Δημάρχου Αρταίων προς την Υπ. Πολιτισμού

Στην εναρκτήρια εκδήλωση για την Πολιτιστική Διαδρομή Διασύνδεσης των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου, που πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λυδίας Κονιόρδου, παρέστη ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

 

Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος χαιρέτησε την δημιουργία της Διαδρομής, μιας καινοτόμου και ολιστικής παρέμβασης, που αναδεικνύει τον Πολιτισμό, τον Τουρισμό και ενισχύει την ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώ απένειμε τα εύσημα για το έργο, τόσο στον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχριμάνη, όσο και στον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Στράτο Ιωάννου και στον Σταύρο Μπένο, Πρόεδρο του Σωματείου «Διάζωμα». «Πρόκειται για ένα έργο καινοτόμο που προβάλλει το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της Ηπείρου και αναδεικνύει τις ευκαιρίες ανάπτυξης για τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος. Να σημειωθεί ότι μέσα στα αρχαία θέατρα που συνδέονται πολιτιστικά είναι και αυτό της Αρχαίας Αμβρακίας, το οποίο μάλιστα είναι το μοναδικό που βρίσκεται μέσα σε αστικό ιστό.

 

Παράλληλα, ο Δήμαρχος παρουσίασε στην Υπουργό την Πολιτιστική Διαδρομή στους Αρχαιολογικούς χώρους της Άρτας, πρόταση (σε συνεργασία με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ») που υποβλήθηκε στο ΕΣΠΑ, που θα ξεκινά από το Ιστορικό Γιοφύρι της Άρτας και θα συνδέει το Αρχαιολογικό Μουσείο, τη Δυτική Νεκρόπολη, το Πολυάνδριο, το Μικρό Θέατρο της Αμβρακίας, την Αγία Θεοδώρα, τον Άγιο Βασίλειο και θα καταλήγει στο Κάστρο της πόλης. Η εν λόγω διαδρομή έχει σκοπό να αναδείξει τα μνημεία της περιοχής της Άρτας και οι επισκέπτες θα μπορούν να την διανύσουν, είτε με τα πόδια, είτε με το ποδήλατο, είτε χρησιμοποιώντας τα περιφερειακά παρκινγκ του Δήμου.

 

Επιπλέον, ο Δήμαρχος ζήτησε από την κ. Κονιόρδου την χρηματοδότηση των εργασιών που θα καταδείξει η μελέτη για την αναστήλωση του Ναού της Παρηγορήτισσας,  ο οποίος αποτελεί προτεραιότητα για τη διατήρηση ενός μνημείου συμβόλου της περιοχής της Άρτας της Ηπείρου και όλης της χώρας, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη φωτισμού όλων των μνημείων της περιοχής μας, καθώς και στην ανάγκη σήμανσης τόσο εντός αστικού ιστού όσο και με πινακίδες στην Ιόνια Οδό. Επιπροσθέτως, ζήτησε  την συνδρομή του Υπουργείου για την φύλαξη των Αρχαιολογικών χώρων, με περισσότερους φύλακες ώστε να είναι ανοικτοί και επισκέψιμοι όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι και τα βυζαντινά μνημεία.

 

Τέλος, ο κ. Τσιρογιάννης προσκάλεσε την Υπουργό στην Άρτα, στις αρχές του φθινοπώρου, όταν και θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του αρχαιολογικού χώρου της Δυτικής Νεκρόπολης, που βρίσκεται στην περιοχή του Τριγώνου.

ΕΛΕΗ ΑΡΤΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Επαναφέρεται προς συζήτηση (κατόπιν της από 25-4-2018με αύξοντα αριθμό καταθέσεως δικογράφου στη Γραμματεία του Εφετείου Ιωαννίνων και προσδιορισμού δικάσιμου194/2018 κλήση του Φιλανθρωπικού ιδρύματος υπό την επωνυμία «ΕΛΕΗ ΑΡΤΑΣ», ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων) κατά την δικάσιμο της 19ης Σεπρεμβρίου2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ. με αριθμό πινακίου 17, η από 10.1.2017 με αύξοντα αριθμό καταθέσεως δικογράφου στη Γραμματεία του Εφετείου Ιωαννίνων και προσδιορισμού δικάσιμου 122/2017 αίτηση του φιλανθρωπικού Ιδρύματος υπό την επωνυμία «ΕΛΕΗ ΑΡΤΑΣ», που εδρεύει στην Άρτα, οδός Μητροπολίτου Ιγνατίου –αρ.24,  όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με ΑΦΜ :090001656- Δ.Ο.Υ Άρτας, {Κληροδότημα Λεωνίδα Αρβανιτογιώργου }με την οποία ζητείται, σύμφωνα με τα όσα περιλαμβάνονται στο δικόγραφο, να βεβαιωθεί για τους, αναλυτικώς περιγραφέντες στο ιστορικό της παρούσης, λόγους ότι η βούληση του διαθέτη Λεωνίδα Αρβανιτογιώργου, κάτοικος εν ζωή Άρτης διαμένοντος κατά το χρόνο θανάτου στο Χαλάνδρι  Αθηνών ο οποίος απεβίωσε την 15η Νοεμβρίου 1971, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί άλλως και σε κάθε περίπτωση συντρέχει αδυναμία πραγμάτωσής της κατελειπόμενης στο αγαθοεργό ίδρυμα «ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ» κληρονομαίας περιουσίας {αναφερόμενης αναλυτικά στο ιστορικό της παρούσης και δη ισόγειο ακίνητο κείμενο στην πόλη της Άρτας και επί της δημοτικής οδού Νικολάου Σκουφά – αρ.30} με την ανωτέρω από 1.11.1969 ιδιόγραφη διαθήκη {νομίμως δημοσιευθείσα με τα υπ αριθμ. 2111/28.12.1971 πρακτικά συνεδριάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών} :α/ ότι η κληρονομιαία περιουσία δεν καταλήφθηκε, κατά τη βούληση του διαθέτη για να αποτελέσει κεφάλαιο αυτοτελούς σκοπού αλλά για να υπηρετεί κατ ουσίαν το σ το σκοπό του Ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ» β/ η διοίκησή της (καταληφθείσας κληρονομιά) θα πρέπει, να λαμβάνει χώρο από το Δ.Σ. του αγαθοεργού Ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ», όπως συμβαίνει εξ αρχής μέχρι και σήμερα κατά τον ερμηνευτικό κανόνα του άρθρου 96παρ. 2 του Αναγκαστικού Νόμου 2039/1939 άλλως του άρθρου 50 παρ. 2 του Ν. 4182/2013, αξιοποιούμενη προς καταβολή οικονομικών βοηθημάτων σε άπορες οικογένειες και απόρους εν γένει και Υ/ ως εξυπηρετούμενος σκοπός αυτής {καταληφθείσας κληρονομιαίας περιουσίας}, εφεξής ο διαληφθείς στο άρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγματος « Περί Εγκρίσεως του Κανονισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ελεών Άρτας «,νομίμως δημοσιευθέντος στις 12 Νοεμβρίου 1929 στο με Αριθμό Φύλλο 398 της Εφημερίδος Της Κυβερνήσεως Τεύχος Ά, σκοπός του αγαθοεργού Ιδρύματος μας, έχων το κάτωθι επακριβές : « …. Ο σκοπός των «Ελεών Άρτης» είναι ο υπό των διαθηκών των ευεργετών και των δι ειδικών δηλώσεων των Δωρητών καθοριζόμενος. Επιδιώκεται δε 1) δια της προικίσεως απόρων εναρέτων κορασιών,2) δια της χορηγίας βοηθημάτων εις πένητας ή ανικάνους προς εργασίαν 3)δια της χρηματικής ενισχύσεως εις μαθητάς απόρους και χρηστοήθεις , 4) δια της συντηρήσεως των νόθων και 5 ) εν γλενει δια της φιλανθρώπου αντιλήψεως κατά το γράμμα και το πνεύμα των διαμηκών και των  δηλώσεων των ευεργετών και Δωρητών των «Ελεών Άρτης». Πάντες οι ανωτέρω σκοποί αφορώσι μόνο Χριστιανούς της Κοινότητος Άρτης και τίθενται εις εφαρμογήν κατά τα ειδικότερων υπό του Συμβουλίου οριζόμενα…».

Στενή συνεργασία Περιφερειάρχη Ηπείρου-Δημάρχου Αρταίων για έργα ανάπτυξης, καθημερινότητας, πρωτογενούς τομέα και τουρισμού

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη είχε σήμερα το πρωί στα Ιωάννινα στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Ο κ. Τσιρογιάννης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Ηλία Σερβετά, συζήτησαν θέματα γενικότερης συνεργασίας Δήμου Αρταίων και Περιφέρειας Ηπείρου, για έργα ανάπτυξης, καθημερινότητας, πρωτογενούς τομέα και τουρισμού.

Ο Δήμαρχος ενημερώθηκε από τον Περιφερειάρχη για την πορεία υλοποίησης της μελέτης αναστήλωσης του Ιερού Ναού της Παρηγορήτισσας με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ, ενώ τόνισε προς τον κ. Καχριμάνη την ιδιαίτερη σημασία της πρόσφατης ένταξης στο ΠΕΠ Ηπείρου, με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ, των ασφαλτοστρώσεων αγροτικών δρόμων από Γαβριά προς Κωστακιούς.

Παράλληλα, ο κ. Τσιρογιάννης ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για την πρόσφατη διάθεση πίστωσης ύψους 125.000 ευρώ για τις λυόμενες αίθουσες στέγασης του Μουσικού Σχολείου Άρτας και του 5ου Γυμνασίου, καθώς και για την χρηματοδότηση με 100.000 ευρώ για την κατασκευή τεχνικών έργων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες.

Ο Δήμαρχος Αρταίων ενημέρωσε, ακόμη, τον Περιφερειάρχη για την υποβολή στο ΕΣΠΑ των έργων ανάπλασης στην πόλη της Άρτας, σε Παρηγορήτισσα,  Κάστρο κ.α., με τον κ. Καχριμάνη να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις παρεμβάσεις αυτές.

Επιπλέον, παρουσίασε στον Περιφερειάρχη την πρόταση που υποβλήθηκε στο ΕΣΠΑ για την δημιουργία Πολιτιστικής Διαδρομής στην πόλη της Άρτας (σε συνεργασία με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»), που θα ξεκινά από το Ιστορικό Γιοφύρι της Άρτας και θα συνδέει το Αρχαιολογικό Μουσείο, τη Δυτική Νεκρόπολη, το Πολυάνδριο, το Μικρό Θέατρο της Αμβρακίας, την Αγία Θεοδώρα, τον Άγιο Βασίλειο και θα καταλήγει στο Κάστρο της πόλης. Η εν λόγω διαδρομή έχει σκοπό να αναδείξει τα μνημεία της περιοχής της Άρτας και οι επισκέπτες θα μπορούν να την διανύσουν είτε με τα πόδια, είτε με το ποδήλατο, είτε χρησιμοποιώντας τα περιφερειακά πάρκινγκ του Δήμου. Ο Περιφερειάρχης δήλωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δεσμεύθηκε για την στήριξη της πολιτιστικής διαδρομής.

«Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία σε όλα τα επίπεδα με την Περιφέρεια Ηπείρου και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη κ. Καχριμάνη για την αμέριστη στήριξή του. Συζητήσαμε μια σειρά σημαντικών θεμάτων, όπως έργα ανάπτυξης, καθημερινότητας, πρωτογενούς τομέα και τουρισμού.  Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε καθημερινά για τους συμπολίτες μας δίνοντας έμφαση στην βελτίωση των υποδομών και στην αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Τσιρογιάννης.