ΑΔΑ: 63Σ7ΩΨΑ-320

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Άρτα : 27-09-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 23119

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνησης συνοπτικού διαγωνισμού «προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αρταίων»

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 22067 / 19-09-2018 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αρταίων.
  2. Το ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
  3. Το αριθ. 22837 / 27-09-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

1η ερώτηση:

Για όλα τα προσφερόμενα υλικά απαιτείται η κατάθεση των τεχνικών φυλλαδίων των υλικών.

Εκτός από αυτά ,επιθυμείτε να κατατεθούν τα πιστοποιητικά CE και ISO για το κάθε υλικό?

(Σύμφωνα με το παράρτημα Ι ,στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης σελίδα 34 ,αναφέρει ότι όλα τα προσφερόμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE και το ISO το ζητάτε μόνο για τα φωτιστικά)

Αν δεν χρειάζεται η κατάθεσή τους, θέλετε υπεύθυνη δήλωση η οποία να αναφέρει ότι όλα τα προσφερόμενα υλικά φέρουν CE και παράγονται από βιομηχανικές μονάδες πιστοποιημένες με ISO?

1η απάντηση:

σας ενημερώνουμε ότι, για το κάθε υλικό του διαγωνισμού θα πρέπει να κατατεθούν τα πιστοποιητικά CE και ISO.

 

 

2η ερώτηση:

Τα τεχνικά φυλλάδια είναι αποδεκτά και στην Αγγλική γλώσσα ,σύμφωνα με το άρθρο 2.1.4 της διακήρυξης, σελίδες 9-10.Το ίδιο ισχύει και για όποια CE και ISO θα κατατεθούν?

2η απάντηση:

Ναι, και τα CE και ISO μπορούν να κατατεθούν στην Αγγλική γλώσσα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ