ΑΔΑ: 693ΗΩΨΑ-ΦΛΨ

                                                                                   Ημερομηνία   25/04/2019

                                                                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ.  9441/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/νση : Περιφ. οδός & Αυξεντίου

Άρτα – ΤΚ 47100

Πληρ. : Αικ. Σιωζου

Τηλ. 2681362235
FAX: 2681362254

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Παράταση Αποσφράγισης Προσφορών Διαγωνισμού «Διευθέτηση Ρέματος Αμμοτόπου»

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 7087 / 29-03-2019 (ΑΔΑM: 19PROC004698453) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο «Διευθέτηση Ρέματος Αμμοτόπου»
  2. Του αριθ. 81197 διαγωνισμού της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
  3. Την αρ. 96/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

            Τη παράταση αποσφράγισης Προσφορών του αριθμού «81197» διαγωνισμού της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με την αρ. 96/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

14. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ