ΑΔΑ: 6Ρ2ΙΩΨΑ-ΚΛΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                              Άρτα: 03/06/2019

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                     Αρ. πρωτ.:12070/2019

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου και Προμηθειών

Πληρ.: Πάνου Ιωάννης

Τηλ.:2681362208- Fax : 2681362269

e-mail :panou_ioannis@ arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Αρταίων 2018.

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

Την αριθ. 10480/2019 (ΑΔΑM: 19PROC004936246) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Αρταίων 2018.

 

  1. Τον αριθ. 72183, διαγωνισμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
  2. Το από 29/05/2019 ερώτημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, της εταιρείας (ΖΗΝΟΒΙΑΣ ΜΙΧΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΝΠΔΔ- ΟΤΑ), με αρ. πρωτ. εισερχομένου στο Δήμο 11967/2019.

 

                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την παράταση κατάθεσης ηλεκτρονικών προσφορών για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Αρταίων 2018, που λήγει στις (05-06-2019) κατά (5) πέντε ημέρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ(ΑΔΑ.6Ρ2ΙΩΨΑ-ΚΛΡ)