ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άρτα   19/07/2019
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Αρ.Πρωτ. 15922/2019
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Τμήμα Εσόδων ΑΔΑ: 68ΙΨΩΨΑ-Χ7Ξ
 
Ταχ Δ/νση: Περ. οδός & Αυξεντίου
ΤΚ: 47100
Πληρ: Παππάς Χ-Ζιώγα Μ.
Τηλ: 2681362272-206

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την αρ. 236/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η εκμίσθωση αγροτικών εκτάσεων της Δ.Ε. Αμβρακικού (Ανέζα, Καλογερικό, Γαβριά, Ψαθοτόπι, Ράχη, Πολύδροσο, Βίγλα), της Δ.Ε. Ξηροβουνίου (Παντάνασσα, Καμπή) και της Δ.Ε. Βλαχέρνας (Γρίμποβο) του Δήμου Αρταίων, με πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία.
  2. Την αριθ. Πρωτ. 10576/14-05-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων με την οποία εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την εκμίσθωση αγροτικών (σχολικών και δημοτικών εκτάσεων)  της Δ.Ε. Αμβρακικού (Ανέζα, Καλογερικό, Γαβριά, Ψαθοτόπι, Ράχη, Πολύδροσο, Βίγλα), της Δ.Ε. Ξηροβουνίου (Παντάνασσα, Καμπή) και της Δ.Ε. Βλαχέρνας (Γρίμποβο) του Δήμου Αρταίων.
  3. Την αριθ. πρωτ. 10581/14-05-2019(ΑΔΑ: 6Τ15ΩΨΑ-Ε9Υ) Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης αγροτικών (Σχολικών- Δημοτικών) εκτάσεων της Δ.Ε. Αμβρακικού (Ανέζα, Καλογερικό, Γαβριά, Ψαθοτόπι, Ράχη, Πολύδροσο, Βίγλα), της Δ.Ε. Ξηροβουνίου (Παντάνασσα, Καμπή) και της Δ.Ε. Βλαχέρνας (Γρίμποβο) του Δήμου Αρταίων, η οποία αναρτήθηκε και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το νόμο στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου και σε μια ημερήσια εφημερίδα.
  4. Την αριθ. 128/2019 (ΑΔΑ: ΨΩΒΧΩΨΑ- 4Κ1) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίνονται τα από 30 & 31 Μαΐου 2019 Πρακτικά Δημοπρασιών για την εκμίσθωση αγροτικών (Σχολικών- Δημοτικών) εκτάσεων της Δ.Ε. Αμβρακικού (Ανέζα, Καλογερικό, Γαβριά, Ψαθοτόπι, Ράχη, Πολύδροσο, Βίγλα), της Δ.Ε. Ξηροβουνίου (Παντάνασσα, Καμπή) και της Δ.Ε. Βλαχέρνας (Γρίμποβο) του Δήμου Αρταίων,
  5. Το άρθρο 12 – Επανάληψη Δημοπρασίας, της αριθ. 10576/14-05-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων, σύμφωνα με το οποίο η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν πλειοδότης

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθεται σε επαναληπτική φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτικών ακινήτων(Σχολικών-Δημοτικών) εκτάσεων της Δ.Ε. Αμβρακικού (Τ.Κ. Καλογερικό, Γαβριά, Ψαθοτόπι, Ράχη), της Δ.Ε. Ξηροβουνίου (Τ.Κ. Καμπή) και της Δ.Ε. Βλαχέρνας (Τ.Κ. Γριμπόβου) του Δήμου, ως κάτωθι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια»

Τ.Κ. Γαβριάς

1)σχολική έκταση(αρ.κληρ.436) εμβαδού 14,25στρ. θέση «Αραμπάδες»

2)σχολική έκταση(αρ.κληρ.206) εμβαδού 8,115στρ. θέση «Ρόγγια»

3)σχολική έκταση(αρ.κληρ.211) εμβαδού 6,245στρ. θέση «Ρόγγια»

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτική έκταση εμβαδού 10.290στρ. θέση «Καλαμάκι»

2) δημοτική έκταση εμβαδού 7,375στρ. θέση «Μπούκες»

Τ.Κ. Ράχης

1) σχολική έκταση εμβαδού 7,686στρ. θέση «Δερβένι»

2) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα»

3) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες»

4) σχολική έκταση εμβαδού 1,7στρ. θέση «Παναγούλα»

Τ.Κ. Καμπή

1) δημοτική έκταση εμβαδού 29στρ. θέση «Μουζιάκι»

Τ.Κ. Γρίμποβο

1) σχολικός κλήρος εμβαδού 12,866στρ. θέση «Άγιοι Σαράντα»

2) σχολικός κλήρος εμβαδού 2,00στρ. θέση «Μαραθιά Χανόπουλο»

3) σχολικός κλήρος εμβαδού 12,150στρ. θέση «Μεσσαριά Χανόπουλο»

4) δημοτική έκταση εμβαδού 4,563στρ. θέση «Λυγαριά Καμπής»

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθ 767/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, στις  30 Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα ως κάτωθι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια» ώρα 10:00 με 10:15

Τ.Κ. Γαβριάς

1)σχολική έκταση(αρ.κληρ.436) εμβαδού 14,25στρ. «Αραμπάδες» ώρα 10:15 με 10:30

2)σχολική έκταση(αρ.κληρ.206) εμβαδού 8,115στρ. θέση «Ρόγγια» ώρα 10:30 με 10:45

3)σχολική έκταση(αρ.κληρ.211) εμβαδού 6,245στρ. θέση «Ρόγγια» ώρα 10:45 με 11:00

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτική έκταση εμβαδού 10.290στρ. θέση «Καλαμάκι» ώρα 11:00 με 11:15

2) δημοτική έκταση εμβαδού 7,375στρ. θέση «Μπούκες» ώρα 11:15 με 11:30

Τ.Κ. Ράχης

3) σχολική έκταση εμβαδού 7,686στρ. θέση «Δερβένι» ώρα 11:30 με 11:45

4) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα» ώρα 11:45 με 12:00

5) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες» ώρα 12:00 με 12:15

6) σχολική έκταση εμβαδού 1,7στρ. θέση «Παναγούλα» ώρα 12:15 με 12:30

Τ.Κ. Καμπή

1) δημοτική έκταση εμβαδού 29στρ. θέση «Μουζιάκι» ώρα 12:30 με 12:45

Τ.Κ. Γρίμποβο

1) σχολικός κλήρος εμβαδού 12,866στρ. θέση «Άγιοι Σαράντα» ώρα 12:45 με 13:00

2) σχολικός κλήρος εμβαδού 2,00στρ.  «Μαραθιά Χανόπουλο» ώρα 13:00 με 13:15

3) σχολικός κλήρος εμβαδού 12,150στρ. «Μεσσαριά Χανόπουλο» ώρα 13:15 με 13:30

4) δημοτική έκταση εμβαδού 4,563στρ. θέση «Λυγαριά Καμπής» ώρα 13:00 με 13:45

 

        Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ανά στρέμμα ορίζεται το ποσό ενοικίου που καταβάλλονταν μέχρι την λήξη των συμβάσεων των προηγούμενων δημοπρασιών ανά στρέμμα ετησίως ή τις τιμές εκκίνησης προηγούμενων άγονων διαγωνισμών, ήτοι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια» τιμή εκκίνηση 15,50€/στ

Τ.Κ. Γαβριάς

1)σχολ.έκταση(αρ.κληρ.436)εμβαδ14,25στρ.θέση«Αραμπάδες»τιμή εκκίνηση 42,81€/στ

2)σχολ.έκταση(αρ.κληρ.206)εμβαδού 8,115στρ.θέση«Ρόγγια» τιμή εκκίνηση 19,10€/στρ

3)σχολ.έκταση(αρ.κληρ.211)εμβαδού 6,245στρ.θέση«Ρόγγια» τιμή εκκίνηση 24,82€/στρ

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτική έκταση εμβαδού 10.290στρ. θέση «Καλαμάκι» τιμή εκκίνηση 19,95€/στρ

2) δημοτική έκταση εμβαδού 7,375στρ. θέση «Μπούκες» τιμή εκκίνηση 30,10€/στρ

Τ.Κ. Ράχης

1) σχολική έκταση εμβαδού 7,686στρ. θέση «Δερβένι» τιμή εκκίνηση 25,00€/στρ

2) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα» τιμή εκκίνηση 32,50€/στρ

3) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες» τιμή εκκίνηση 35,00€/στρ

4) σχολική έκταση εμβαδού 1,7στρ. θέση «Παναγούλα» τιμή εκκίνηση 35,00€/στρ

Τ.Κ. Καμπή

1)δημοτική έκταση εμβαδού 29στρ. θέση «Μουζιάκι»  τιμή εκκίνησης 25,10€/στρ

Τ.Κ. Γρίμποβο

1)σχολικ.κλήρος εμβαδού 12,866στρ. θέση «Άγιοι Σαράντα» τιμή εκκίνησης 12,10€/στρ

2)σχολ.κλήρος εμβαδού 2,00στρ.θέση«Μαραθιά-Χανόπουλο»τιμή εκκίνησης 20,10€/στ

3)σχ.κλήρος εμβαδ.12,150στρ.θέση«Μεσσαριά-Χανόπουλο»τιμή εκκίνησης 20,10€/στρ

4)δημοτ. έκταση εμβαδού 4,563στρ.θέση«Λυγαριά Καμπής» τιμή εκκίνησης 26,60€/στρ.

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή  γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ποσού δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια» ποσό εγγύησης 31,00€

Τ.Κ. Γαβριάς

1)σχολ.έκταση(αρ.κληρ.436)εμβαδ14,25στρ.θέση«Αραμπάδες» ποσό εγγύησης 61,00€

2)σχολ.έκταση(αρ.κληρ.206)εμβαδού 8,115στρ.θέση«Ρόγγια» ποσό εγγύησης 15,50€

3)σχολ.έκταση(αρ.κληρ.211)εμβαδού 6,245στρ.θέση«Ρόγγια» ποσό εγγύησης 15,51€

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτική έκταση εμβαδού 10.290στρ. θέση «Καλαμάκι»  ποσό εγγύησης 20,53€

2) δημοτική έκταση εμβαδού 7,375στρ. θέση «Μπούκες» ποσό εγγύησης 22,20€

Τ.Κ. Ράχης

1) σχολική έκταση εμβαδού 7,686στρ. θέση «Δερβένι» ποσό εγγύησης 19,22€/στρ

2) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα» ποσό εγγύησης 32,50€/στρ

3) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες» ποσό εγγύησης  9,10€/στρ

4) σχολική έκταση εμβαδού 1,7στρ. θέση «Παναγούλα» ποσό εγγύησης 5,95€/στρ

Τ.Κ. Καμπή

1)δημοτική έκταση εμβαδού 29στρ. θέση «Μουζιάκι»  ποσό εγγύησης 72,79€

Τ.Κ. Γρίμποβο

1)σχολικ.κλήρος εμβαδού 12,866στρ. θέση «Άγιοι Σαράντα» ποσό εγγύησης 15,57€

2)σχολ.κλήρος εμβαδού 2,00στρ.θέση«Μαραθιά-Χανόπουλο» ποσό εγγύησης 4,02€

3)σχ.κλήρος εμβαδ.12,150στρ.θέση«Μεσσαριά-Χανόπουλο» ποσό εγγύησης 24,42€

4)δημοτ. έκταση εμβαδού 4,563στρ.θέση«Λυγαριά Καμπής» ποσό εγγύησης 12,14€

  

 Η παρούσα επαναληπτική Περίληψη διακήρυξη δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενεργείας της δημοπρασίας.

 

Τα έξοδα δημοσίευσης καταβάλλονται από τον τελευταίο πλειοδότη της δημοπρασίας και εξοφλούνται (αναλογικά) πριν από την υπογραφή του μισθωτηρίου.

 

Επίσης η παρούσα επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα είναι αναρτημένη και η αριθ. 10576/14-05-2019 διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, στα αντίστοιχα ΚΕΠ Αμβρακικού, Ξηροβουνίου  και Βλαχέρνας.

 

Αντίγραφα της παρούσας επαναληπτικής περιληπτικής διακήρυξης, χορηγούνται από το Τμήμα Εσόδων μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας της δημοπρασίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλέφωνο επικοινωνίας 2681362272 & 2681362206)

          

                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                                                                                                 

              

                                                                          ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ