ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                   Αρτα 12/9/2019
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών                               Αρ. Πρωτ. 19829
Πληρ. : Σ. Τόλη
Τηλ: 2681362282
e-mail: stoli@arta.gr        

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Αρταίων

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 και του άρθρου 74 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87)

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄133)

2. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ Α΄ 134)

  1. Το υπ’ αριθ. 19/08-09-2019 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Αρταίων για την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δ. Αρταίων
  2. Την υπ’ αριθ’ πρωτ. 19694/11-09-2019 απόφαση Δημάρχου Αρταίων για ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
  3. Την εγκύκλιο 90/59849/21.08.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κάτωθι Αντιδημάρχους ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων με θητεία έως την 06/11/2021:

  1. τον Σιαφάκα Χριστόφορο του Δημητρίου, Αντιδήμαρχο Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, με αναπληρωτή του τον Πανέτα Γεώργιο του Βασιλείου, Αντιδήμαρχο Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας, Πολιτικής Προστασίας και Χωροταξίας και
  2. τον Χαρακλιά Κωνσταντίνο του Λεωνίδα, Αντιδήμαρχο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, Τουρισμού και Εξυπηρέτησης του Δημότη με αναπληρωτή του τον Κωλέτσο Παντελή του Ευσταθίου, Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Καθημερινότητας

Β. Ορίζουμε τους κάτωθι Αντιδημάρχους ως μέλη στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αρταίων με θητεία έως την 06/11/2021:

  1. Πανέτα Γεώργιο του Βασιλείου, Αντιδήμαρχο Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας, Πολιτικής Προστασίας και Χωροταξίας με αναπληρωτή του τον Σιαφάκα Χριστόφορο του Δημητρίου, Αντιδήμαρχο Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
  2. τον Κωλέτσο Παντελή του Ευσταθίου, Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Καθημερινότητας,  με αναπληρωτή του Χαρακλιά Κωνσταντίνο του Λεωνίδα, Αντιδήμαρχο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, Τουρισμού και Εξυπηρέτησης του Δημότη

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους και στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο Δήμαρχος Αρταίων

 

Χρήστος Τσιρογιάννης