Συνεδριάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ. 74 του Ν.4555/2019 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, (3ος Όροφος) την 25η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19,00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
1. «Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης ‘Greece cOllaborates with ALbania for nZEBs (GOAL nZEBs)’ στο
Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG IPA II CBC “GREECE – ALBANIA 2014-2020”»
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
3. Τροποποίηση συστατικής πράξης της ΔΕΥΑΑ
4. Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ –
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
5. Καθορισμός ειδικού προστίμου για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης αντικειμένων που αφαιρούνται ως
συνέπεια της αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
6. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού του
άρθρου 1 του ΠΔ 270/81
7. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Καταμέτρησης & Εκτίμησης εκποιούμενων, εκμισθούμενων και
μισθούμενων, κινητών και ακινήτων πραγμάτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81
8. Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
9. Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση
10. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
11. Τροποποίηση συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» (αριθμ.129/2011)
12. Τροποποίηση συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» (αριθμ.130/2011)
13. Α) Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2019 β)Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 00 – 6736 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» προϋπολογισμού έτους 2019
14. α)Έγκριση συνδιοργάνωσης του «4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων» από τον Δήμο
Αρταίων, σε συνεργασία με το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Ιεράς Συνόδου της
Εκκλησίας της Ελλάδος, τις Μητροπόλεις Άρτας, Ιωαννίνων και Νικοπόλεως & Πρεβέζης και την Περιφέρεια
Ηπείρου. β) Κάλυψη δαπάνης για παραγωγή έντυπου διαφημιστικού υλικού για το «4ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Προσκυνηματικών Περιηγήσεων»
15. Ορισμός νέας διοικούσας πενταμελούς διαπαραταξιακής Επιτροπής Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου
Αρταίων
16. «Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Συμπλήρωση της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού
Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων»
17. Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων με ίδια μέσα.(Συνοπτικός
Διαγωνισμός)
18. Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων με ίδια μέσα.(Απευθείας
Ανάθεση)
19. Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών «Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων»
έτους 2019
20. Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου Αρταίων της εργασίας «Εργασίες κατάργησης βυθιζόμενου κάδου
στην Λαϊκή Αγορά
21. Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου Αρταίων της εργασίας «Βελτίωση – αντικατάσταση ηλεκτρολογικών
και αρδευτικών υποδομών στο γήπεδο Γραμμενίτσας»
22. Τροποποίηση της αριθμ. 171/2019 απόφασης ΔΣ για την Έγκριση της Μελέτης «Αποκατάσταση Διατηρητέου
Ιστορικού Δημαρχείου Άρτας»
23. Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
24. Επί αιτήσεως Περικλή Ζώτου ΕΔΕ για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος
χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς.
25. Επί αιτήσεως Χρήστου Αλυμάρα για παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση
προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άμω Πόλη”
26. Επί αιτήσεως της Κ/Ξ Αναστασόπουλος Θ. Τούμπουρος Π. για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου
«Μετατροπή Πνευματικού Κέντρου σε Παιδικό Σταθμό»
27. Έγκριση ή μη του 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω
πόλη»
28. Σύσταση επιτροπών Οριστικής και Προσωρινής παραλαβής έργων
29. Έγκριση της αριθμ. 9/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφορά «6η τροποποίηση Προγράμματος
Εκτελεστέων έργων έτους 2019»
30. Παράταση σύμβασης υπηρεσίας «Επικαιροποίηση και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Σχολικών
Κτιρίων στην ΔΕ Αρταίων.
31. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής Ανάπτυξης με την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας
Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο
Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Τράμπας