30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9:00 π.μ.,στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
175.-Εκλογή Αντιπροέδρου.
176.-Έγκριση συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (χαρτί φωτοτυπικό), υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων.
177.-Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Αρταίων 2019(με 8μηνες συμβάσεις).
178.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
179.-Ορισμός του Ευάγγελου Σακιέλλιου και Φώτιου Μπούκα,πληρεξούσιων δικηγόρων, προκειμένου να παραστούν στη δίκη που ανοίχθηκε ενώπιον του Αρείου Πάγου με αριθμό κατάθεσης 54/21.12.2018
180.-Ορισμός της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία <>,πληρεξούσιων δικηγόρων, προκειμένου να παραστούν στη δίκη που ανοίχθηκε ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων με αριθμό κατάθεσης 30631/14.3.2019.
181.-Παράταση Αποσφράγισης διαγωνισμών των έργων :
Α)Επισκευή Δημοτικών Καταστημάτων επί της οδού Σκουφά έμπροσθεν
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου
Β)Αποκατάσταση οδικού δικτύου Τ.Κ. Γραμμενίτσας
182.-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού των έργων:
Α)Επισκευή Δημοτικών Καταστημάτων επί της οδού Σκουφά έμπροσθεν
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου
Β)Αποκατάσταση οδικού δικτύου Τ.Κ. Γραμμενίτσας
183.-Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου:«Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών χανδάκων από οπλισμένο σκυρόδεμα, σωληνωτών και επισκευές αυλάκων»
184.-Άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά του υπ’ αριθμ. 48/2019 απογράφου της με αριθμό 9/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Άρτας.
185.-Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κτλ Δ.Ε. Αρταίων και αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων ΔΕ Αρταίων.
186.-Διακήρυξη νέου συνοπτικού διαγωνισμού για την τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων έτους 2019.
187.-Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων.
188.-΄Aσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά του υπ’ αριθμ. 50/2019 απογράφου της με αριθμό 37/2019 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Άρτας.
189.-Σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2019-2020
190.-Αποδοχή δωρεάς βιβλίων στη δημοτική βιβλιοθήκη.
191.-Αποδοχή δωρεάς από την Dragon Clean.
192.-Αποδοχή δωρεάς από την ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ NOVARTIS(HELLAS)A.E.B.E.
193.-Αποδοχή δωρεάς από την ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ INNOVIS RHARMA A.E.
194.-Κατακύρωση οριστικού αναδόχου της Συνεδρίασης Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και αξιολόγησης αποτελεσµάτων προµηθειας του ∆ήµου (πλην Τεχνικής Υπηρεσίας), για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε α/α 72183/2019 αριθµό ΕΣΗ∆ΗΣ για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2018».
195.-Κατακύρωση οριστικού αναδόχου της Συνεδρίασης Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και αξιολόγησης αποτελεσµάτων προµηθειών του ∆ήµου (πλην Τεχνικής Υπηρεσίας), για τον συνοπτικό διαγωνισµό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΕΣ Υ∆ΡΟΛΗΨΙΕΣ» του ∆ήµου Αρταίων.
196.-Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε σεμινάριο.
197.-Έγκριση ή μη του από 08-08-2019 Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών ,που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 42/2019.
198.-Αποδοχή δωρεάς από την ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. υπ΄αριθμ. 631 δελτίο αποστολής.
199.-Αποδοχή δωρεάς από την ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. υπ΄αριθμ. 631 δελτιο αποστολης.
200.-Αποδοχή δωρεάς από την ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ.
201.-Αποδοχή δωρεάς από την Dragon Clean.
202.-Αποδοχή δωρεάς από την PUBLIC-Ιωάννινα.
203.-Λήψη απόφασης για υπογραφή σύμβασης κινητής τηλεφωνίας.
30η Συνεδριαση Οικονομικής Επιτροπής 25-9-2019 1ο μερος
30η Συνεδριαση Οικονομικής Επιτροπής 25-9-2019 2ο μερος