32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 16η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ με τα παρακάτω θέματα:
217.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού
218.-Απευθείας ανάθεση εργασιών σε ιδιώτες με μηχανήματα έργου λόγω έντονων βροχοπτώσεων.
219.-Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους από πράξεις βεβαίωσης χρέη προς το Δήμο.
220.-Ορισμός υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής.
221.-΄Εγκριση παράτασης εγγυητικών συμμετοχής των οικονομικών προσφορών συμμετεχόντων που αφορούν τον διαγωνισμό ‘’ έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά) με ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ:77949
222.-Τροποποίηση της υπ΄αριθμ 184/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αρταίων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών χανδάκων από οπλισμένο σκυρόδεμα, σωληνωτών και επισκευές αυλάκων» εκτιμώμενης αξίας 332.673,39 Ευρ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )
223.-Έγκριση Πρακτικού ΙΙ, άνοιγμα οικονομικών προσφορών για να προβεί στην διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 77112 για την ¨ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020.
32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16-10- 2019