ΑΔΑ: 9ΓΧ9ΩΨΑ-Ξ6Ψ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 03-02-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 2314

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνηση συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και ακινήτων Δήμου Αρταίων.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 2028 / 30-01-2020 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και ακινήτων του Δήμου Αρταίων.
  2. Το υπ’ αριθ. 2213 / 31-01-2020 ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 200 παρ. 5α και 219 παρ.4, καθώς και του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι).

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ:

 

Σε σχέση με την υπ’  αριθμ. πρωτ. 2028/30-1-2020 Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και ακινήτων του Δήμου σας για ένα έτος και ειδικότερα σε σχέση με το άρθρο 5.1 αυτής (Τρόπος Πληρωμής), θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι δυνάμει της ισχύουσας ειδικότερης ασφαλιστικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 146 του Ν. 4364/2016:  Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο παραδίδεται στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ την καταβολή του οφειλόμενου ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της τμηματικής καταβολής, οπότε και αρχίζει η ασφαλιστική κάλυψη.

Κατόπιν τούτου, σας παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι ο τρόπος πληρωμής που θα ακολουθηθεί θα γίνει με βάση το ειδικότερο άρθρο 146 του Ν. 4364/2016 όπως ισχύει.

Σε κάθε δε περίπτωση, όπως μας αναφέρετε την ακριβή προθεσμία εντός της οποίας θα προβείτε σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στην εταιρία μας.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Όπως προκύπτει από τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει την λειτουργία των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, προκειμένου να εκδοθεί και εξοφληθεί ένα Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής (ΧΕΠ), θα πρέπει να υπάρχει πρωτόκολλο παραλαβής υπογεγραμμένο από την αρμόδια τριμελή επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών.  Με δεδομένη την σπουδαιότητα της ασφάλισης των οχημάτων, οι υπηρεσίες του Δήμου προχωρούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την συλλογή των υπογραφών και την έκδοση του ΧΕΠ.  Αν υπάρχει δε η δυνατότητα αποστολής και του συμβολαίου μέσω e-mail πριν την αποστολή του με ταχυδρομείο, οι διαδικασίες μπορεί να γίνουν συντομότερες.  Σε κάθε περίπτωση οι διαδικασίες θα γίνονται άμεσα και θα είναι πολύ συντομότερες των τριάντα ημερών που αναφέρονται στο άρθρο 5.1 της διακήρυξης.

 

 

 

 

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ