ΑΔΑ: ΩΔΝΕΩΨΑ-ΡΓΚ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 06-02-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 2593

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνηση (3η) συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και ακινήτων Δήμου Αρταίων.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 2028 / 30-01-2020 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και ακινήτων του Δήμου Αρταίων.
  2. Το υπ’ αριθ. 2533 / 05-02-2020 ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 200 παρ. 5α και 219 παρ.4, καθώς και του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι).
  2. Τις διευκρινήσεις του Τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ:

…θα ήθελα να μας διευκρινίσετε, αναφορικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, τι απαιτείται να σας καταθέσουμε όταν αναφέρεται στη διακήρυξη «..κατάσταση ασφαλιστηρίων συμβολαίων..».

Παρακαλώ πολύ επιβεβαιώστε μας ότι στο ΤΕΥΔ :

  • στο «Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» θα συμπληρώσουμε μόνο το 1β και
  • στο «Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» θα συμπληρώσουμε μόνο το 1β.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Α) Βάση της διακήρυξης και ειδικότερα του άρθρου 2.2.5 που αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, η κατάσταση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων θα πρέπει να κατατεθεί στον υπό φάκελο «τεχνική προσφορά» (άρθρο 2.4.4).  Με δεδομένο ότι στο ΤΕΥΔ υπάρχει πίνακας στην στήλη «Απάντηση» του κριτηρίου επιλογής «Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» στο 1β το οποίο και πρέπει να απαντηθεί και που αφορά μόνο τις προμήθειες και τις υπηρεσίες, μπορείτε είτε να χρησιμοποιείστε το πινακάκι που υπάρχει εκεί ξεχωριστά και να το υποβάλλετε στο φάκελο «τεχνική προσφορά», είτε να το συμπληρώσετε στο ΤΕΥΔ και να ληφθεί υπ’ όψη από εκεί.

 

Β) Με δεδομένο ότι στο άρθρο 2.2.4 που αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ζητείται ο «μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών», στο ΤΕΥΔ στο κριτήριο επιλογής «Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια»,  θα συμπληρωθεί το 1β.

 

 

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ