5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (55-59)

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 17η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
55.Επαναυποβολή για έγκριση του πινακα στοχοθεσίας του ΚΈΝΤΡΟΥ Κοινωνικής Μέριμνας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»Ν.Π.Δ.Δ έτους 2020.
56.Επαναυποβολή για έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΈΝΤΡΟΥ Κοινωνικής Μέριμνας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»Ν.Π.Δ.Δ έτους 2020.
57.Αποδοχή δωρεάς από την Οργάνωση «Magic Mission»
58.Έγκριση Πρακτικού του διαγωνισμού που αφορά το έργο «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά)»
59.Τροποποίηση της αρ 45/2020 (ΑΔΑ :ΩΤ1ΨΩΨΑ-ΖΡΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,με θέμα την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020-2021 (ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ).

5

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (43-54)

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 4η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ με τα εξής θέματα:
43.Συγκρότηση Επιτροπών:Α) Παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 Ν.4412/2016 Β) Παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
44. Έγκριση πρακτικού για ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ»
45.Έγκριση πρακτικού για ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020-2021 (ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ).
46.Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων.
47.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση παραποτάμιου πάρκου και αλσυλίου Αγ. Αναργύρων» με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη.
48.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση παραποτάμιου πάρκου και αλσυλίου Αγ. Αναργύρων» με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη.
49.Έγκριση τροποποίησης των 298/2019 (ΑΔΑ: 6Y98ΩΨΑ-ΠΤΜ) και 330/2019 (ΑΔΑ:7Ν7ΡΩΨΑ-3Ν5) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων.
50.Αποδοχή δωρεάς απορριματοφόρου οχήματος από το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη.
51.Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία «Αλφα-Βήτα Βασιλόπουλος ΑΕ».
52.Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία Μάρκετ Κρεάτων Ι.Κ.Ε «Τσιτουρίδης»
53.Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΠΑΥΛΙΔΗΣ μέσω MONDELEZ A.E.
54.Ανάκληση της υπ ΄αριθμ. 22/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ :Ψ34ΒΩΨΑ-ΔΟΚ)

4

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (31-42)

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 4η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ με τα εξής θέματα:
31.Εγκριση πρακτικού αφορά «Επισκευή και συντήρηση των οχηματων και μηχανηματων εργου (Μ.Ε.) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 2019 – 2020 – 2021».
32.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας»,
33.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά)»»
34.Έγκριση παράτασης της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. για την προμήθεια Μηχανημάτων Έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για το Δ. Αρταίων.
35.Απαλλαγή υπολόγου Αποστολόπουλου Νικόλαου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στo διήμερο Συνέδριο του Δικτύου Ποιότητας για τον αειφόρο τουρισμό στην Πούλα της Κροατίας.
36.Απαλλαγή υπολόγου Αποστολόπουλου Νικόλαου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στην Διεθνή έκθεση τουρισμού “FHILOXENIA 2019” στη Θεσσαλονίκη.
37.Απαλλαγή υπολόγου Αντωνίου Άγγελου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής
38.Απαλλαγή υπόλογου Χρήστου Λάμπρη για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής
39.Απαλλαγή υπολόγου Νικολάου Νικόλαου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.
40.Απαλλαγή υπολόγου Τσιατσούλη Αθανάσιου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.
41.Απαλλαγή υπολόγου Αρκουμάνη Αθανάσιου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στην Διεθνή έκθεση τουρισμού “ΑTHENS INTERNATIONAL TOURISM EXPO 2019” στη Αθήνα.
42.Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού Υπηρεσιών των Υπηρεσιών Καθαριότητας – Πρασίνου, Ανάπτυξης και Κοινωνικών Δομών.

3

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (16-30)

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 29η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
16. Έγκριση πρακτικού ΙΙ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ»
17. Εγκριση της οριστικής μελέτης της με τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
18.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Διανοίξεις εσοχών σε πεζοδρόμια για τοποθέτηση κάδων».
19.Έγκριση για την κατάθεση αίτησης ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. 88/5/ 21-11-2019 (ΦΕΚ 4443/Β΄/03-12-2019) αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (Ν.Π.Δ.Δ.) και για τη λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου»
20.Έγκριση πρακτικού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο« Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
21.Έγκριση τεχνικής μελέτης του έργου «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκα»
22.Έγκριση πρακτικού Ι Επιτροπής Οριστικής Ποσοτικής Και Ποιοτικής Παραλαβής του Δήμου.
23.Καθορισμός όρων και διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων,κτλ
24.Έγκριση μελετης και τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια λυόμενων αιθουσών για κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων στον Δήμο Αρταίων
25.Παράταση ημερομηνίας προσφορών για το έργο «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας».
26.Έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού που αφορά το έργο «Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών,χανδάκων από οπλισμένο σκυρόδεμα,σωληνωτών και επισκευές αυλάκων.»
27.Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους.
28.Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου στο 18ο Τμήμα του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (αρ. κλήσεως 9856/2019)
29.Αποδοχή δωρεάς από την ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
30.Αποδοχή δωρεάς από την Φάρμα Χήτας Α.Ε.

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (1-15)

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 17η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
1 Συντήρηση πρασίνου Αθλητικων γηπέδων (νεες εργασίες)
2 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών των έργων:
Α Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»
β «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΔΑΥΓΗΣ»,
γ «ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ»
3Διαμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού και έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου οικονομικού έτους 2020.
4.Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών ) διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΑΡΘΡΟ 221 Ν. 4412/2016 )
5.Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά διαγωνιστικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και δημοτικών έργων του δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του ν.4412/2016.
6.Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων.
7.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
8.Έγκριση προϋπολογισμού της επιχείρησης με την επωνυμία ‘’Διαδημοτική επιχείρηση χονδρεμπορίου γεωργικών προϊόντων και αποθηκών πρακτορείων μεταφορών’’.
9.Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ για την Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων λοιπών εγκαταστάσεων κτλ Δ.Ε. Αρταίων και αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων ΔΕ Αρταίων
10.Εισήγηση για την λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου.
11.Αποδοχή δωρεάς από εταιρεία
12.Αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία COCA COLA Α.Ε.
13.Αποδοχή δωρεάς από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας.
14.Αποδοχή δωρεάς από την Φαρμακευτική Εταιρεία MENARINI HELLAS A.E.
15.Σύνταξη όρων για τη μίσθωση ακινήτων με σκοπό τη στέγαση του διευρυμένου κέντρου κοινότητας του δήμου Αρταίων.

1η συνεδριαση 1-15

Μέριμνα για τα αδέσποτα από τον Δήμο Αρταίων με νέα σταθερά σημεία σίτισης σε όλο το Δήμο

Ιδιαίτερη μέριμνα για την σίτιση και την φροντίδα των αδέσποτων ζώων, λαμβάνει ο Δήμος Αρταίων τοποθετώντας και εφοδιάζοντας με τροφή και νέα επιπλέον σταθερά σημεία σίτισης για τα αδέσποτα ζώα σε διάφορα σημεία του Δήμου.

Με την κίνηση αυτή ο Δήμος προτρέπει τους φιλόζωους πολίτες να παραμένουν στο σπίτι τους, καθησυχάζοντας τους ότι ο Δήμος Αρταίων έχει μεριμνήσει για την φροντίδα και την σίτιση των τετράποδων φίλων μας, τηρώντας παράλληλα και τα ειδικά μέτρα πρόληψης που ισχύουν από την πολιτεία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αρταίων έχει τοποθετήσει μέχρι τώρα και εφοδιάζει καθημερινά με τροφή και νερό 15 ταΐστρες για τα αδέσποτα ζώα σε διάφορα σημεία του Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό τα νέα σημεία που τοποθετήθηκαν επιπλέον ταΐστρες είναι, στην Κορωνησία (Γέφυρα Σαλαώρας), στο  Γήπεδο των Κωστακιών, στο Τρίγωνο και στο  Παραποτάμιο Πάρκο.

Παράλληλα, η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, ανέλαβαν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη φροντίδα τους, χορηγώντας βεβαίωση μετακίνησης για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων, μόνο σε μέλη φιλοζωικών οργανώσεων.

Για την έκδοση απαιτείται αναφορά σημείου, ημέρες και ώρες ταΐσματος, οι οποίες δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τρεις ώρες.

Το ειδικό έντυπο διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ (www.kedke.gr) και χρειάζεται να είναι υπογεγραμμένο και από τον Δήμο.

Πληροφορίες για τον Δήμο Αρταίων στο τηλέφωνο επικοινωνίας : 2681362136.

Για το θέμα, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Παντελής Κωλέτσος δήλωσε τα εξής:

« Η σίτιση και η φροντίδα στους τετράποδους φίλους είναι εξίσου σημαντική και η ζωή για κάθε ανυπεράσπιστο πλάσμα είναι πολύτιμη. Επομένως, σιτίζουμε και δίνουμε νερό καθημερινά στα αδέσποτα ζώα, αντιμετωπίζοντας  με αίσθημα ευθύνης και ευαισθησία και αυτό το θέμα απαντώντας αποτελεσματικά στις ανάγκες που υπάρχουν με επιπλέον ταΐστρες σε διάφορα σημεία του Δήμου μας. Είναι εξάλλου υποχρέωσή μας. Όμως, σε αυτή μας την προσπάθεια πιστεύω ότι κανείς δεν περισσεύει, ειδικά επειδή αφορά αβοήθητα πλάσματα. Προτρέπουμε τους φιλόζωους πολίτες μας να παραμείνουν στα σπίτια τους και ο Δήμος Αρταίων θα μεριμνήσει για τα αδέσποτα ζώα ».

Μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης των τοπικών επιχειρήσεων και των οικογενειών του Δήμου Αρταίων

Σε οικονομικές ελαφρύνσεις με στόχο την «ανακούφιση» των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων τους που λειτουργούν στα όρια του Δήμου, προχωρά σε δεύτερη φάση  ο Δήμος Αρταίων.

Υπενθυμίζουμε ότι σε πρώτη φάση ο Δήμος Αρταίων προχώρησε στην απαλλαγή των τροφείων σε βρεφονηπιακούς, και παιδικούς  σταθμούς, αλλά και διδάκτρων του Δημοτικού Ωδείου.

Τώρα, η Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, αποφάσισε να εισηγηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης των τοπικών επιχειρήσεων για όσο διάστημα παραμένουν αυτές κλειστές.

Συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις που έχουν διακόψει υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των έκτακτων μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού, προβλέπεται για όσο διάστημα παραμείνουν κλειστές :

 • Απαλλαγή δημοτικών τελών (τέλη καθαριότητας & φωτισμού).
 • Απαλλαγή καταβολής των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.
 • Απαλλαγή των επιχειρήσεων που έχουν μισθώσει Δημοτικά ακίνητα από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για όσο διάστημα παραμένουν κλειστές.
 • Απαλλαγή καταβολής των τελών επί των ακαθάριστων των καταστημάτων (0,5%).
 • Από την 1η Μαρτίου έως και 31 Μαΐου αναστέλλεται η καταβολή μισθωμάτων στο Δήμο για την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων και εντός κοιμητηρίων.

Οι ρυθμίσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες και είναι καθήκον μας να συνδράμουμε στην ελάφρυνση και στην βιωσιμότητα των Τοπικών μας Επιχειρήσεων, ανέφερε ο  Δήμαρχος Αρταίων και Μέλος του Δ.Σ της ΚΕΔΕ, Χρήστος Τσιρογιάννης,  ενώ συνέχισε:

«Ήταν μια πρόταση της ΚΕΔΕ προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια πρόταση  στήριξης όλων των τοπικών επιχειρήσεων που πλήττονται από τα αναγκαία μέτρα για την μείωση της εξάπλωσης των κρουσμάτων του Κορωνοϊού. Παραμένουμε δίπλα σε όλες τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους τους, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο και προχωράμε σε μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης. Είναι αναγκαίο να ξεπεράσουμε την κρίση και θα την ξεπεράσουμε όλοι μαζί» τόνισε ο κ. Τσιρογιάννης.

Μήνυμα Δημάρχου Αρταίων Χρήστου Τσιρογιάννη για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου

Η πόλη μας ντύθηκε με τη Γαλανόλευκη, για να υποδεχθεί και να τιμήσει την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, τους αφανείς αγωνιστές, τους ήρωες πολεμιστές, τους θεμελιωτές της δικής μας ελευθερίας. Αλλά και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.
Αυτή την χρονιά, οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την τέλεση Δοξολογιών στους Ιερούς Ναούς μας, παρελάσεις και καταθέσεις στεφάνων.
Όμως, η σημαία που ατενίζει στον Αρτινό ουρανό, οι σημαίες στα μπαλκόνια μας και στα δημόσια κτίρια, οι σημαίες που τα παιδιά μας ζωγραφίζουν αυτές τις ημέρες στα σπίτια, μας υπενθυμίζουν πως ο Πατριωτισμός, η Ενότητα, η Αυταπάρνηση αλλά και το Θάρρος δεν είναι λέξεις. Είναι στάση ζωής, είναι πράξεις και διδάγματα.
Είναι η τρανταχτή και ευλαβική απόδειξη ότι οι μάχες, ακόμη και αν φαντάζουν άνισες, κερδίζονται.
Με αυτή την εθνική παρακαταθήκη, με τα λόγια του Μακρυγιάννη να αντηχούν ακόμη ζωντανά πως “Είμαστε εις το εμείς κι όχι εις το εγώ”, γιορτάζουμε και τιμούμε την Εθνική Επέτειο μας.

Χρόνια Πολλά Άρτα.

Σύσταση Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κορωνοϊού στο Δήμο Αρταίων

Στον 2ο όροφο του Δημαρχείου,  Δευτέρα έως Κυριακή από 8:00π.μ έως 8:00μ.μ

Στην σύσταση  Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κορωνοϊού (Συ. Κε. Δι. Κ) προχώρησε ο Δήμος Αρταίων μετά από απόφαση του Δήμαρχου Αρταίων Χρήστου Τσιρογιάννη, με στόχο την άμεση και υπεύθυνη αντιμετώπιση της κρίσης και την παροχή αποτελεσματικής βοήθειας προς τους δημότες.

Το Ειδικό Γραφείο θα στεγάζεται στο 2ο όροφο του Δημαρχείου, Δευτέρα έως Κυριακή με ώρες λειτουργίας από τις  8:00π.μ έως τις 8:00μ.μ μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 26813 62131  ή στο  e-mail covid19@arta.gr αναλαμβάνοντας  τις εξής δράσεις:

 • Την επικοινωνία με όλους τους επίσημους φορείς για τον κορωνοϊό, και έχει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων (επικοινωνία με Υπουργεία, νοσοκομείο, κέντρο υγείας, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση κλπ).
 • Δίνει πληροφορίες στα ηλεκτρονικά η/και στα τηλεφωνικά αιτήματα των πολιτών.
 • Αναλαμβάνει την προμήθεια των αντισηπτικών, απολυμαντικών αλλά και λοιπών προμηθειών π.χ μάσκες γάντια και τη διάθεση τους στα σημεία αναφοράς.
 • Γνωρίζει όλα τα νομοθετήματα που αφορούν σε κατεπείγοντα μέτρα και αφορούν στο αφορά το θέμα του κορωνοϊού και ενημερώνει οποιονδήποτε αιτείται ενημέρωσης.
 • Συγκεντρώνει και διαθέτει όλα τα έντυπα ιχνηλασιμότητας των δημοτικών κτιρίων και των νομικών προσώπων.
 • Συνεργάζεται άμεσα με τη επιτροπή προστασίας του κορωνοϊού η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση Δημάρχου.

Τα άτομα που θα στελεχώσουν το τμήμα απαρτίζονται από το διαθέσιμο προσωπικό όλων των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών προσώπων σε βάρδιες των δύο ατόμων.

Επικεφαλής  του Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κορωνοϊού  θα είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αρταίων Κώστας Ζέρβας.

Η παραπάνω απόφαση θα τροποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και σε συνέχεια των εξελίξεων και συνθηκών της χώρας.

Μη απόρριψη μεγάλων αντικειμένων και κλαδεμάτων

Παρακαλούνται οι δημότες να μην απορρίπτουν ογκώδη αντικείμενα, μπάζα και κλαδέματα, διότι η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Αρταίων παρουσιάζει έλλειψη προσωπικού λόγω των έκτακτων αδειών εδικού σκοπού που έχουν δοθεί στο προσωπικό Καθαριότητας.

Η αποκομιδή απορριμμάτων θα πραγματοποιείται κανονικά ενώ δεν θα πραγματοποιούνται άλλες μη επείγουσες εργασίες.

Δομή στήριξης για τους άπορους, τους ανήμπορους και τους ηλικιωμένους στο Δήμο Αρταίων

“Μείνε σπίτι και ο Δήμος Αρταίων με ένα τηλεφώνημα είναι δίπλα σου”

Στην ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ευπαθείς ομάδες, οι άποροι, οι ανήμποροι και οι ηλικιωμένοι πολίτες, προχώρησε ο Δήμος Αρταίων, στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τη διάδοση του κορωνοϊού.

Ειδικότερα, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου θα αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε άτομα άπορα, ηλικιωμένους, άτομα που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από το σπίτι τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Κοινωνικής Υπηρεσίας η οποία στελεχώνεται και με προσωπικό από τις υπηρεσίες που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους λόγω κορωνοϊού, θα αξιολογούν και θα δίνουν λύσεις σε θέματα, φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους που δεν μπορούν να μετακινηθούν, αλλά και δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους που είναι άποροι.

Επίσης θα αναλαμβάνουν και την διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων που αδυνατούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν  όπως παραλαβή αιτήσεων – παράδοση πιστοποιητικών που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ.

Η καταγραφή των αιτημάτων και η εξυπηρέτηση των πολιτών θα γίνεται σε πρώτη φάση από Δευτέρα έως Κυριακή και ώρες 8:00 έως 14:00, στο τηλέφωνο 26810 79125 καθώς επίσης και στο e-mail diplasou@arta.gr.

«Ενισχύουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου μας, με στόχο να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις καθημερινές ανάγκες των συμπολιτών μας που δε μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν. Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας του Δήμου μας τηρούν όλους τους κανόνες υγιεινής φορώντας γάντια και μάσκες, προφυλάσσοντας τόσο τους εαυτούς του όσο και τους πολίτες που εξυπηρετούν. Κάνουμε ότι θα κάναμε και στους δικούς μας ανθρώπους. Ζούμε μια πρωτόγνωρη κρίση δημόσιας υγείας, η οποία μας επηρεάζει όλους μας.  Αποτελεί χρέος μας να λάβουμε κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία των  δημοτών μας. Μείνε στο σπίτι και εμείς είμαστε δίπλα σου με ένα τηλεφώνημα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.