ΑΔΑ: 6Σ9ΖΩΨΑ-ΣΟΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 01-06-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 10418

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 10217 / 28-05-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006779933) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
  2. Την διευκρίνιση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

 

Διευκρινίζει τα εξής:

            Στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στα αρχεία του διαγωνισμού, εκ’ παραδρομής στην 5η ομάδα υλικών το 4ο είδος αναφερόταν ως «Φωτιστικό σώμα Led οδικού φωτισμού 60W≤», αντί του ορθού «Φωτιστικό σώμα Led οδικού φωτισμού 90W≤».  Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς έχει διορθωθεί και θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr στην επιλογή «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

 

5ε ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣβ 2020