Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 ώρα 09:00 π.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για «Καινοτόμες δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον τουρισμό και τον πολιτισμό » .
2.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
3.Έγκριση παράτασης του έργου «Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»
4.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για οριστική και προσωρινή παραλαβή έργων.
5.Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών απολύμανσης σε οικισμούς Ρομά για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
6.Έγκριση ορισμού της εταιρείας με την επωνυμία “Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία”
7.Έγκριση περί κατάθεσης αίτησης για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης από απαλλοτρίωση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ