Προσκαλούνται οι υποψήφιοι δικηγόροι που  είναι εγγεγραμμένοι στο δικηγορικό σύλλογο Άρτας και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών (από 15 Ιουλίου 2020 έως και τις 14 Ιανουαρίου 2021), στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα, για την κάλυψη μίας (1) θέσης.

Υποβολή αιτήσεων από 27-06-2020 ως και 06-07-2020.

13807 – ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ_protocol-2020-13807 – 6ΚΛΜΩΨΑ-ΘΡΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ