Στις 30 Σεπτεμβρίου η νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.

Ο Δήμος Αρταίων, έχει προκηρύξει ανοιχτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό Προσχεδίων, µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της πλήρους  και οριστικής μελέτης, του έργου: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αρταίων (OPEN MALL)» προϋπολογισμού 43.084,72 ευρώ  (χωρίς Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενο από Δημοτικούς Πόρους.

Οι προσφορές μετά από ομόφωνη έγκριση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων, για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φακέλων με τις προτάσεις για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων του έργου Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου,  θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Το σχετικό αίτημα στο Δήμο Αρταίων υπεβλήθη από διαφόρους μελετητές καθώς και από την Νομαρχιακή Επιτροπή Άρτας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις, παρέχονται στην ηλεκτρονική σελίδα http://old.arta.gr, στην κατηγορία Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Προκηρύξεις.