ΑΔΑ: ΨΜ8ΡΩΨΑ-ΠΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                  Αρ.Πρωτ.19723/2-9-2020
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών
Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος
Τηλ.:2681362243
e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνησης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους (μόνιμοι, ιδαχ και ιδοχ) Δήμου Αρταίων

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 18581 / 25-08-2020 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους (μόνιμοι, ιδαχ και ιδοχ) Δήμου Αρταίων.
  2. Το υπ’ αριθ. 19389 / 31-08-2020 αίτημα παροχής διευκρινίσεων που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
  3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 200 παρ. 5α και 219 παρ.4, καθώς και του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι).
  4. Τις διευκρινήσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών

 

1η) ΕΡΩΤΗΣΗ:

«Στο άρθρο 2.2.4 της Διακήρυξης, Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια αναφέρεται ότι: Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους για την κάλυψη όλων των απαιτήσεων της μελέτης του Παραρτήματος Ι.  Επίσης θα πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστο, μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων της σύμβασης για την τελευταία τριετία (2019, 2018, 2017), ίσο με 50% του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού [ … ] »

Στο άρθρο 2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα, αναφέρεται ότι : « Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.4 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι έχουν την απαραίτητη οικονομική επάρκεια για την συμμετοχή στον διαγωνισμό (ενδεικτικά αναφέρονται καταστάσεις πωλήσεων, πρωτόκολλα παραλαβής, συμβάσεις, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης κτλ).»

Ωστόσο, ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών αποδεικνύεται ως επί το πλείστον με την υποβολή ισολογισμών ή σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής τους, με υπεύθυνη δήλωση ή/και υποβολή Ε3.

Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.8.2, Β.3 – συμβάσεις, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, κτλ, αφορούν την απόδειξη τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 75. Κριτήρια επιλογής του Ν. 4412/2016, παρ.4: «Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν.» 

Παρακαλώ, όπως μας διευκρινίσετε τα παραπάνω».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με δεδομένο ότι σε άλλους διαγωνισμούς έχει επισημανθεί ότι οι ισολογισμοί πολλές φορές για πρόσφατα έτη κατά την ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμών δεν έχουν δημοσιευθεί, καθώς και του γεγονότος ότι θα πρέπει να φαίνεται ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων της σύμβασης, χρησιμοποιήθηκαν ως αποδεικτικά μέσα διάφορα έγγραφα τα οποία να δείχνουν τα είδη που πρέπει να είναι συναφή με τον τομέα της δραστηριότητας αλλά και τις αξίες (συμβάσεις).  Στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρονται και άλλα έγγραφα αλλά και επιπλέον γίνεται η αναφορά κτλ δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν οποιοδήποτε έγγραφο εμπεριέχει τα ζητούμενα στοιχεία (είδη συναφή με τον τομέα δραστηριότητας και την αξία αυτών).

 

2η) ΕΡΩΤΗΣΗ:

«Επίσης, παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι τόσο στις Υπεύθυνες Δηλώσεις όσο και στο ΤΕΥΔ δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

  • Όπως αναφέρεται στην διακήρυξη στο άρθρο 2.2.8.2 παρ Α. στην σελίδα 15

«Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

  • οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
  • οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους».
  • Για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στις συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις (ερώτηση 37) «…δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων προς υπογραφή του. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία».

 

3η) ΕΡΩΤΗΣΗ:

«Περαιτέρω, στο Παράρτημα Ι- Τεχνική έκθεση, Τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισμός, σε αρκετά είδη αναφέρεται ότι πρέπει να είναι σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο σχετικό φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Καθώς κάποιο συνημμένο δεν υπάρχει, θεωρώ ότι αναφέρεστε στην Κ.Υ.Α. 53361/11.10.2006.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 43726/08.06.2019 έχουν προστεθεί αρκετά είδη ατομικής προστασίας για τα οποία όμως δεν υπάρχουν αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά σας αναφέρω τα είδη μπλουζάκι T-shirt, μπουφάν αδιάβροχο, φόρμες εργασίας, ρόμπα, κτλ. 

Ως εκ τούτου, παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι για τα εν λόγω είδη μπορούν να κατατεθούν προσφορές σύμφωνα με την εκτίμηση των συμμετεχόντων και την εμπειρία τους.

Τέλος, καθώς πολλά από τα πρότυπα που αναφέρονται στην προαναφερθείσα Κ.Υ.Α έχουν καταργηθεί και αντικατασταθεί από νέα, παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι θα γίνουν αποδεκτά και τα επικαιροποιημένα πρότυπα».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

«Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αιτήσεως σας αναφέρεται στη σχετική μελέτη ειδών ατομικής προστασίας ότι πρέπει να είναι σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο σχετικό φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (αναφερόμαστε στην Κ.Υ.Α. 53361/11.10.2006).

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 43726/08.06.2019 έχουν προστεθεί αρκετά είδη ατομικής προστασίας σε σχέση με την προηγούμενη Κ.Υ.Α για τα οποία όμως δεν εκδοθεί νομοθεσία με  αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα είδη μπλουζάκι T-shirt, μπουφάν αδιάβροχο, φόρμες εργασίας, ρόμπα, κτλ.

Επιβεβαιώνουμε ότι για τα εν λόγω είδη μπορούν να κατατεθούν προσφορές σύμφωνα με την εκτίμηση των συμμετεχόντων και την εμπειρία τους. Τέλος, καθώς πολλά από τα πρότυπα που αναφέρονται στην προαναφερθείσα Κ.Υ.Α έχουν καταργηθεί και αντικατασταθεί από νέα, επιβεβαιώνουμε ότι θα γίνουν αποδεκτά και τα επικαιροποιημένα πρότυπα. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη CE στα είδη ατομικής προστασίας κατά την τελική παραλαβή».

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

3β ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ