ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ Π.Δ 524/80 (ΦΕΚ 143 Α /17-6-1980)

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας –Παιδείας –Αθλητισμού –Πολιτισμού Δήμου Αρταίων έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007).
2. Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του ν. 3833/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’ Β’ και Γ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».
3. Το με ΔΙΠΠ/Φ. 1.9/539/11506/31.05.2010) έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (πχ καλλιτεχνικό προσωπικό).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-6-1980).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ 523/1980 (ΦΕΚ 143/Α/17.06.1980) «Περί ορισμού των απαιτουμένων ειδικών τυπικών προσόντων προσωπικού επί συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου προς πλήρωση οργανικών θέσεων ΟΤΑ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ 476/1981 (ΦΕΚ 132 /Α/ 21-5-1981) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Π.Δ 523/1980 που αφορούν εις τα ειδικά τυπικά προσόντα προσωπικού επί συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, προς πλήρωση οργανικών θέσεων Ο.Τ.Α»
6. Το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2225/1994 (ΦΕΚ 121/Α/1994).
7. Τις διατάξεις του Β.Δ 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α/15.01.1966) «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων»
8. Τις διατάξεις του Β.Δ. 57/1957 «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006).
10 Τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 26 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-05-2015)
11.Το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας -Παιδείας-Αθλητισμού- Πολιτισμού του Δήμου Αρταίων ( ΦΕΚ 611/15-03-2013 τεύχος Β )
12.Το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών οικ. 33079/28-5-2020 (ΑΔΑ:ΩΤ3946ΤΜΛ6-Ν4Η) « Έγκριση σύναψης εννιακοσίων εξήντα οκτώ (968) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ αυτών, για παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου», με το οποίο εγκρίθηκαν είκοσι (20) θέσεις για τo “ Κέντρο Κοινωνικής  Μέριμνας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού” Δήμου Αρταίων, δέκα οκτώ (18) για το Δημοτικό Ωδείο και δύο (2) για την Πινακοθήκη για χρονικό διάστημα έως οκτώ(8), εννέα (9) ή έντεκα (11) μήνες κατά περίπτωση, σε ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ, για την στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι.
13. Το με αρ. Α.Π 33643 / 01-06-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο»
14.Την αριθμ. 31/2020 /20-7-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6Ψ70ΟΛΙΦ-Ω4Χ) του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας –Παιδείας –Αθλητισμού – Πολιτισμού» του Δήμου Αρταίων με την οποία εγκρίνεται η πρόσληψη προσωπικού δέκα οκτώ (18) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου διάρκειας από εννέα (9) ή έως έντεκα (11) μήνες για το Δημοτικό Ωδείο για το σχολικό έτος 2020-2021.
15.Την με αρ. 103767/27-8-2020 απόφαση του Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ( ΑΔΑ: 9ΗΒΩΟΡΙΓ-ΘΜ4 ) για την «Συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή Καλλιτεχνικού Προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για πρόσληψη ωρομισθίων στο Δημοτικό Ωδείο Άρτας.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομίσθια, συνολικού δέκα επτά (17) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας –Παιδείας – Αθλητισμού- Πολιτισμού» Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΩΔΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ).

ΩΔΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ