ΑΔΑ: 60Γ6ΩΨΑ-ΒΥΤ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Άρτα: 09-09-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                    Αρ.Πρωτ.: 20317

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετάθεσης κατάθεσης προσφορών και ανοίγματος προσφορών σε ανοικτό διαγωνισμό για την «προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων ετών 2020-2021»

 

Ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 18648 / 25-08-2020 (ΑΔΑM: 20PROC007219489) διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την «προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων ετών 2020-2021»
  2. Τους αριθ. 96021 και 96022 αριθμούς διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ
  1. Την αριθ. 24666 / 08-09-2020 πιστοποίηση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την μετάθεση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό κατά μια (1) ημέρα, ήτοι από την Τετάρτη 09-09-2020 και ώρα 15:00 στην Πέμπτη 10-09-2020 και ώρα 15:00.   Αντίστοιχα θα μεταφερθεί και η ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών από την Τρίτη 15-09-2020 και ώρα 10:00 στην ημέρα Τετάρτη 16-09-2020 και ώρα 10:00.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ