ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληρ.:Γ.Δάφνος
Τηλ.2681362237
Αρ.πρωτ.:18522

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Ανακοινώνει ότι :
Κατόπιν της αρίθμ.202/2020 απόφασης Δ.Σ, εγκρίνεται:
Η κύρωση κοινοχρήστου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011, εντός του οικισμού «Κωστακιών» που έχει οριοθετηθεί με την αρίθμ.5694/12-1988 (ΦΕΚ 63Δ/88) απόφαση Νομάρχη Άρτας. Συγκεκριμένα αφορά κοινόχρηστο χώρο που δημιουργήθηκε με την αρίθμ.1094/24-6-2005 πράξη παραχώρησης σε κοινή χρήση, της Συμβολαιογράφου Άρτας Σοφίας Εξάρχου, και μετεγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο Άρτας στον τόμο 804 και στον αριθμό 35 του βιβλίου μεταγραφών, εμβαδού 843,25 τ.μ.
Έπειτα από αυτό και σε εκτέλεση των σχετικών διατάξεων της παρ.1γ του άρθρου 35 του Ν.3937/2011 καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στα γραφεία της Υπηρεσίας Δόμησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση του τοπογραφικού διαγράμματος και να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων, μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας.

Άρτα 25-8-2020

Ο Δήμαρχος Αρταίων

 

Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης

Ανακοίνωση ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΥ ΚΥPΩΣΗ ΚΧ

ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ2004