45η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 22η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
434 Υποβολή Αίτησης στήριξης για το έργο «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα» στα πλαίσια της αριθμ.3316/04.12.2019 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου με αρ. πρωτ. 27604/05.12.2019
435 Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης για το έργο «Πλακόστρωση οδού στην Κορωνησία» στα πλαίσια της Πρόσκλησης 63.1 – CLLD.7 του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020
436 Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2020
437.Έγκριση πρακτικού 1 για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ (ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΔΑΧ ΚΑΙ ΙΔΟΧ ΕΤΟΥΣ 2020»
438.Έγκριση πρακτικού Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ»
439.Έγκριση πρακτικού Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».
440.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο:
« Περισυλλογή και Περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς ».
441. Ορισμός ενός (01) μέλους και του αναπληρωτή του για την συμμετοχή του στην Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αρταίων και Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου για την: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υπηρεσίας στον ΑΣΔΣΑ Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου»
442.Διαγραφή ποσών από λαθος χρέωση.
443.΄Εγκριση της 13997/29-6-2019 έκθεσης της Επιτροπής αξιολόγησης μισθίου.
444.Διόρθωση-Ορθή Επανάληψη της από 16/03/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ, Δήμου Αρταίων & του Νομικού Προσώπου “Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρταίων”, με θέμα:«Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας»
445.Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Δημοτικού οικοπέδου στη γέφυρα Καλογήρου για στάθμευση των Δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων»
446.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα-μηχανήματα έργου του Δήμου Αρταίων έτους 2020
447.Διακήρυξη ανοικτής διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Γραμμενίτσας»
448.Ωρίμανση Έργων στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ09 του Προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” για τον Δήμο Αρταίων.

45η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (434-448)