Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

ΑΔΑ: ΨΓΦΗΩΨΑ-Μ72

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Σ. Τόλη
Τηλέφωνο: 2681362282
e-mail: stoli@arta.gr
Άρτα 09/10/2020
Αρ. πρωτ.23318

 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134) και από το άρθρο 47 του Ν.4647/19 (Α’ 204) αναφορικά με τους άμισθους Αντιδημάρχους.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις της παρ. 6 άρθρο 66 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.4α του άρθρου 114 του ν.4623/2019
 4. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Αρταίων , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται περίπου στους 43.000 κατοίκους.
 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αρταίων έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες.
 8. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
 9. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020:Ορισμός Αντιδημάρχων
 10. Το γεγονός ότι στο Δήμο Αρταίων μπορεί να ορισθούν έξι (6) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της εγκ.48/22119/07.04.2020 του ΥΠ.ΕΣ.
 11. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ.23053/06-10-2020 αίτηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μάρου Κωνσταντίνο του Στεφάνου περί ανεξαρτητοποίησής του
 12. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου ( 3464/Τ. Β΄/04-10-2017 ΦΕΚ.)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

I. Καταργεί την υπ’ αρίθμ. 19694/11-09-2019 απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων, καθώς και τις υπ’ αρ. 22530/11-10-2019, 3872/24-02-2020 & 10368/29-05-2020 τροποποιήσεις αυτής.

II. Ορίζει τους κατωτέρω επτά (7) Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας και έναν (1) Ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αρταίων, με θητεία από 12/10/2020 έως 30/10/2021, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω:

A. Τον κ. Λιόντο Νικόλαο του Χρήστου, Αντιδήμαρχο Οικονομικών – Διοικητικών  Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας,  στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 17 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα των Τμημάτων:
 • Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου
 • Εσόδων & Περιουσίας
 • Ταμείου
 • Προμηθειών και Αποθηκών
 1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, σχετικά με τις αρμοδιότητες σε θέματα Μισθοδοσίας, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο Γ του άρθρου 16 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων.
 2. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης- Ληξιαρχείου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. Α του άρθρου 16, του Ο.Ε.Υ . του Δήμου Αρταίων.
 3. Την υπογραφή των δηλώσεων Πολιτογράφησης αλλοδαπών.
 4. Την έκδοση και υπογραφή των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες και όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων».
 5. Την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων ως διατάκτη.
 6. Την υπογραφή των επιβαλλόμενων προστίμων.

B. Τον κ. Σιαφάκα Χριστόφορο του Δημητρίου, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, με τις αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο Α του άρθρου 15 του Ο.Ε.Υ., του Δήμου Αρταίων.
 2. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς που αφορούν σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης με τις αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο Γ «αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης» του άρθρου 15 του Ο.Ε.Υ., του Δήμου Αρταίων.
 3. Την έκδοση και υπογραφή των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες και όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων».
 4. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ, όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων», παρ.2.2

 

Γ. Tον κ. Κωλέτσο Παντελή του Ευσταθίου, Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Καθημερινότητας και Πρασίνου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. Α του άρθρου 12 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων
 2. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Πρασίνου, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. Β΄ του άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων
 3. Την έκδοση και υπογραφή των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες και όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων».
 4. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 22 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων και όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων», παρ. 2.2.

 

Δ. Τον κ. Σφήκα Δημήτριο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας και Δημοτικής Αστυνομίας στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 18 (πλην της παρ. Δ)του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα των Τμημάτων:
 • Συγκοινωνιακών-Κτιριακών Έργων και Μελετών
 • Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Ηλεκτροφωτισμού και Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Συγκοινωνιών-Κυκλοφορίας και Τοπογραφήσεων
 1. Την αντιμετώπιση και υλοποίηση των αιτημάτων, που αφορούν στην βελτίωσης της καθημερινότητας των δημοτών και που άπτονται σε θέματα της δικής του αρμοδιότητας
 2. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Χωροταξίας όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 14 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα των Τμημάτων:
 • Έκδοσης Αδειών Δόμησης
 • Πολεοδομικών Εφαρμογών και Ελέγχου Κατασκευών
 1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 10 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων
 2. Την έκδοση και υπογραφή των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες και όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων»
 3. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα ΑΡΤΑΙΩΝ, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 21 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων και όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων», παρ. 2.2..

 

Ε. Τον κ. Πανέτα Γεώργιο του Βασιλείου, Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης και Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 11 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων
 2. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. Δ του άρθρου 18 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων
 3. Το συντονισμό της Δημοτικής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών
 4. Την έκδοση και υπογραφή των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες και όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων».

 

ΣΤ. Τον κ. Χαρακλιά Κωνσταντίνο του Λεωνίδα, Αντιδήμαρχο  Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Νέας Γενιάς,, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς που αφορούν σε θέματα Αθλητισμού, με τις αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο Γ «αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς», του άρθρου 15 του Ο.Ε.Υ., του Δήμου Αρταίων.
 2. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος Πολιτιστικής και Τουριστικής, με τις αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο Β (περ. 1 έως και 7) του άρθρου 12 του Ο.Ε.Υ., του Δήμου Αρταίων.
 3. Την έκδοση και υπογραφή των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες και όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων».
 4. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες του Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων», παρ. 2.2. εδάφ. α,β,γ,ε,στ,ζ,η,ι, των Τοπικών Κοινοτήτων Κεραματών, Κωστακιών και Λιμίνης καθώς και των συνοικισμών: Εργατικές κατοικίες- Ελεούσας, Αγ. Αναργύρων και Γλυκορίζου, της Δημοτικής Ενότητας ΑΡΤΑΙΩΝ.

 

Ζ. Τον κ. Μπουκουβάλα Γεώργιο του Βασιλείου, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη,  στον οποίο ΔΕΝ παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των Τμημάτων:
 • Αποκομιδής, Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών
 • Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Πρασίνου, όπως αυτές περιγράφονται στις παρ. Α΄& Γ΄ του άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων

 1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της Δ/νσης ΚΕΠ όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρου 19 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων
 2. Την έκδοση και υπογραφή των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες και όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων».
 3. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 23 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων και όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων», παρ. 2.2.

 

Η. Τον κ. Μάρο Κωνσταντίνο του Στεφάνου, -Ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο,- Αντιδήμαρχο Επιχειρηματικότητας, Προστασίας και Ανάπτυξης του Αμβρακικού Κόλπου στον οποίο ΔΕΝ παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. Γ του άρθρου 12 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων
 2. Την έκδοση και υπογραφή των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες και όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων».
 3. 3. Να υπογράφει άδειας ίδρυσης καταστημάτων όπου απαιτείται σχετική έκδοση
 4. Να υπογράφει αποφάσεις σφράγισης καταστημάτων, ανάκλησης και αφαίρεσης αδειών κατ/των
 5. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 22 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων και όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων», παρ. 2.2.

 

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

2.1 Αρμοδιότητες καθ’ ύλην Αντιδημάρχων

 1. Μεταβιβάζουμε στους Αντιδημάρχους την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο, όπως παραπάνω εκτός της υπογραφής των προκηρύξεων, των συμβάσεων έργων, εργασιών, υπηρεσιών και προμηθειών, των κατά περίπτωση σημαντικών εγγράφων, των απαντητικών εγγράφων που απαιτούν κοινοβουλευτικό έλεγχο, την έγγραφη παροχή πληροφοριών για αιρετούς του Δήμου, την αλληλογραφία με τα Υπουργεία, τον Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, των αποφάσεων μετακινήσεων εκτός έδρας των αιρετών.
 2. Να εκτελεί τις Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής, που αναφέρονται στα αντικείμενα και στις αρμοδιότητές του.
 3. Να ελέγχει και να υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους που απευθύνονται σε άλλες Υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και την αποστολή εγγράφων που απευθύνονται σε Πολίτες, Φορείς, Ιδρύματα κτλ και Υπηρεσίες εκτός Δήμου, κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμαρχο.
 4. Να εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης του προσωπικού των Υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.
 5. Να προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση και έγγραφη έγκριση του Δημάρχου.
 6. Να μεριμνά για θέματα διαφάνειας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ του τομέα αρμοδιότητάς του.
 7. Να υπογράφει τις βεβαιώσεις του προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος και οι οποίες αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές τους (υπερωρίες κ.α.).
 8. Να υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης όλων των αδειών με ή χωρίς αποδοχές καθώς και των μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων των Δ/νσεων και των Τμημάτων του Δήμου, στα οποία έχει ορισθεί αρμοδίων, πλην των Δ/ντών
 9. Να εκπροσωπεί τον Δήμο στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του, κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμαρχο.
 10. Να συνεργάζεται με τους άλλους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των Δημοτικών και των Τοπικών Συμβουλίων, καθώς και με τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων, της Αναπτυξιακής και Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου για τα θέματα αρμοδιότητάς του.
 11. Τη θεώρηση του γνήσιου των υπογραφών: στα Πρωτόκολλα Παραλαβής¸ στα Πρακτικά Επιτροπής Παραλαβής, στις Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, Έργων και Επισκευής Οχημάτων, στα Δελτία Επισκευής Οχημάτων, στις Εντολές Επιθεώρησης και Επισκευής Οχημάτων, στα Δελτία Τεχνικής Επιθεώρησης Οχημάτων και στις αποφάσεις Ανάθεσης Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων, ανάλογα με τις περιπτώσεις που θα προκύπτουν στον τομέα τους.

2.2. Αρμοδιότητες κατά τόπο Αντιδημάρχων

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

δ) Εξουσιοδοτείται να υπογράφει, βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Φροντίζει για την εξυπηρέτηση και την ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας.

ζ) Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων του Δήμου εντός της Δημοτικής Ενότητας.

η) Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο μεριμνά για την συντήρηση των συστημάτων άρδευσης και αντλιοστασίων, την συντήρηση του πρασίνου, των αγροτικών δρόμων και των κοιμητηρίων, για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την αποκομιδή των απορριμμάτων εντός της Δημοτικής Ενότητας καθώς επίσης και την ικανοποίηση των αιτημάτων των δημοτών.

θ) Την υπογραφή των αδειών πολιτικών γάμων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.

ι) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με Απόφαση του ο Δήμαρχος, που αφορά την Δημοτική Ενότητα.

 

3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

 1. Τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Εξυπηρέτησης του Δημότη (άρθρο 8), του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων (άρθρο 9), του Ιδιαιτέρου Γραφείου Δημάρχου (άρθρο 4), του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας-Δημοσίων Σχέσεων και Διαφάνειας (άρθρο 5),  του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας (άρθρο 7), της Νομικής Υπηρεσίας (άρθρο 6) και του Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (άρθρο 16, παρ. Β΄)του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, τις ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.
 2. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.
 3. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πανέτας Γεώργιος του Βασιλείου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Λιόντο Νικόλαο του Χρήστου
 4. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
 5. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
 6. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής

Η παρούσα ισχύει μέχρι αντικαταστάσεως της ή τροποποιήσεώς της ή ακύρωσής της με άλλη νεότερη.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην τοπική εφημερίδα «ΗΧΩ», να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (www.arta.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αρταίων και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ορίζεται η 12η Οκτωβρίου 2020.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΨΓΦΗΩΨΑ-Μ72

Απολογισμός έργου Δημοτικής Αρχής και ορισμός νέων Αντιδημάρχων

Χρ.Τσιρογιάννης: «Αυτή η χρονιά δοκίμασε τις αντοχές και τα αντανακλαστικά όλων μας λόγω των έκτακτων μέτρων. Κάποια πράγματα καθυστέρησαν αναγκαστικά, αλλά πολλά προχώρησαν εντυπωσιακά καλά. Τώρα πρέπει να κερδηθεί ο χαμένος χρόνος. Καμία αστοχία, καμία καθυστέρηση από εδώ και μπρος».

 

Χαμηλούς τόνους, μεθοδική και σκληρή δουλειά, αναπλήρωση του χρόνου που χάθηκε λόγω covid 19,  ζήτησε ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης, κατά τον απολογισμό του έργου της Δημοτικής αρχής και την ανακοίνωση των νέων Αντιδημάρχων.

Αρχικά ο Δήμαρχος, ευχαρίστησε όλους τους Αντιδημάρχους για την καλή δουλειά και το έργο που προσέφεραν στον Δήμο το πρώτο έτος της νέας τους θητείας, καθώς ευχαρίστησε και όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους συνεργάτες και υπαλλήλους του Δήμου, για την πολύ καλή συνεργασία.

Οι ανακοινώσεις έγιναν σήμερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ τόσο ο Δήμαρχος, όσο και οι Αντιδήμαρχοι αντιμετώπισαν τις ανακοινώσεις ως εφαλτήριο επανεκκίνησης.

Τα μηνύματα του Δημάρχου

Ο Δήμαρχος ήταν ξεκάθαρος ως προς το τι περιμένει από τους Αντιδημάρχους, αναφέροντας πως «Η επιτυχία είναι συλλογική, ανεξάρτητα από τον τομέα ευθύνης του. Το ίδιο και οι αστοχίες. Αυτή η προσέγγιση πρέπει να μας καθοδηγεί όλους και πρώτα απ’ όλα εμένα».  Ενώ σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ανέφερε: «Μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει πολλά. Η προγραμματισμένη, σκληρή και επίπονη δουλειά αποδίδει. Όμως, η υγειονομική κρίση μας επέβαλε άλλες προτεραιότητες. Τώρα πρέπει να αναπληρώσουμε τον χαμένο χρόνο».

Και κατέληξε: «Εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία. Κριτής μας είναι η συνείδησή μας και πάνω απ’ όλα ο αρτινός λαός. Είμαι βέβαιος, ότι το επόμενο διάστημα θα ανοίξουμε βηματισμό. Δεν υπάρχει ούτε χώρος, ούτε χρόνος ούτε διάθεση ανοχής εκ μέρους μου. Είμαστε εδώ για να λύνουμε τα προβλήματα, όχι για να τα περιγράφουμε. Ξέρω ότι το μπορούμε, γι’ αυτό και σας το ζητάω τόσο απόλυτα».

Η σύνθεση των νέων Αντιδημάρχων

Η ομάδα των νέων Αντιδημάρχων, αποτελείται από μια σύνθεση έμπειρων αυτοδιοικητικών στελεχών, που συνδυάζουν την γνώση και την εμπειρία με την θέληση και το πείσμα.

Με αλφαβητική σειρά, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων στους παρακάτω Αντιδημάρχους:

 1. Παντελής Κωλέτσος: Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Καθημερινότητας και Πρασίνου (Δ.Ε Φιλοθέης)
 2. Νικόλαος Λιόντος: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
 3. Μάρος Κωνσταντίνος: Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας, Προστασίας και Ανάπτυξης του Αμβρακικού Κόλπου (Δ.Ε Αμβρακικού)
 4. Γεώργιος Μπουκουβάλας: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Δ.Ε Ξηροβουνίου)
 5. Γιώργος Πανέτας: Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εφαρμογών έξυπνης Πόλης και  Πολιτικής Προστασίας (Αναπληρωτής Δημάρχου)
 6. Χριστόφορος Σιαφάκας: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης (Δ.Ε Βλαχερνών)
 7. Δημήτρης Σφήκας: Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας και Δημοτικής Αστυνομίας (Δ.Κ Αρταίων πόλη Άρτας)
 8. Κωνσταντίνος Χαρακλιάς: ΑντιδήμαρχοςΤουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς ( Κωστακιοί, Κεραμάτες, Εργατικές Κατοικίες, Άγιοι Ανάργυροι, Λιμίνη)

Ο Δήμαρχος Αρταίων, κ. Τσιρογιάννης, κρατάει τις αρμοδιότητες του Γραφείου Δημότη, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο την βαρύτητα που δίνει ο ίδιος, στα θέματα καθημερινότητας και εξυπηρέτησης του Δημότη.

Πίνακες κατάταξης, επιλογής και απορριπτέων ΣΟΧ 1/2020

Αναρτήθηκαν σήμερα 9/10/2020 οι πίνακες κατάταξης, επιλογής και απορριπτέων, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αρταίων,  ειδικότητας ΔΕΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΤΗ , σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 του Δήμου Αρταίων.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν οι  εξής πίνακες:

 1. Συνολική Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων
 2. Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων
 3. Πίνακας Επιλογής υποψηφίου
 4. Πίνακας Απορριπτέων

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr)  και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 12η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την 12η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
2.Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2017 »
3.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»
4.Έγκριση παράτασης του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»
5.Έγκριση πρακτικού ΙΙ «Προμήθεια λυόμενων αιθουσών για κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων στο Δήμο Αρταίων (ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ)»
6.Έγκριση πρακτικού για τις εργασίες της Ομάδας 1.<> και για τις εργασίες της Ομάδας 2.<>
7.Έγκριση πρακτικού για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ,ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ,ΔΕ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ,ΔΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ,ΔΕ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ,ΔΕ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ»
8.Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση.
9.Αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού( αντισηπτικών gel) από την εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στ πλαίσια αντιμετώπισης διασπορά του νέου κορωνοϊού Covid- 19
10.Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2020
11.Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 295/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων και διαβίβασή της στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συμπλήρωση της αντίστοιχης υπ’ αριθμ. 187/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
12.Εγκριση κατάθεσης έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. 27/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Άρτας.
13.Εξειδίκευση πίστωσης για τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΠΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133), και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί δια ζώσης οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι Αντιδήμαρχοι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, (Δημαρχείο Άρτας 3ος όροφος Περ/κή οδός & Αυξεντίου) και με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, οι λοιποί Δημ. Σύμβουλοι (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail), την 12η Οκτωβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 12-10-2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 23198/8-10-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Εκλογή νέου αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, λόγω ανεξαρτητοποίησης του δημοτικού συμβούλου και αναπληρωματικού μέλους αυτής κ. Κων/νου Μάρου, σύμφωνα με την 4α’ παράγραφο του Ν. 4623/2019 και την αριθμ. 91/ΑΠ59851/21-8-2019 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.
2. Υδροδότηση από την λίμνη Πουρναρίου
3. Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Εγκατάσταση φωτιστικών LED στην πόλη της Άρτας» με κωδικό ΟΠΣ 5052248 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» και αποδοχή της πίστωσης
4. Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Προμήθεια Δημοτικών ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων» με κωδικό ΟΠΣ 5052654 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» και αποδοχή της πίστωσης
5. Έγκριση Ψηφίσματος για την Επίσημη Θεσμοθέτηση της Ελληνικής Εβδομάδας Βιώσιμων στόχων, στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο Δίκτυο “SDG 17 Greece”
6. 2η Τροποποίηση της μελέτης του σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια
7. Εξουσιοδότηση υπαλλήλου για την διενέργεια διαδικασία κλεισίματος τραπεζικού λογαριασμού.
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
9. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων»
10. Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για το σχεδιασμό δράσεων στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2021»
11. Τροποποίηση της αριθμ. 598/2011 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά παραχώρηση προσωπικής θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στην κα Θεοδωρή Αγγελική
12. Εξέταση αιτήματος Τοπικής Κοινότητας Κεραματών για ονοματοδοσία οδών στην Τ.Κ.Κεραματών.
13. Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του ν.3852/2010 για χρήση «δάνειας» τεχνικής υπηρεσίας από Κύριο Έργου
14. Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας του κ.Μίχα Απόστολου
15. Τοποθέτηση 2 ξύλινων σκαλοπατιών επί της οδού Σκουφά κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας ΜΑΡΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΣΙΑ ΕΕ
16. 6η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2020
17. Συμπλήρωση της αριθμ. 187/2020 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Έγκριση ή μη ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, που ανοίχθηκε με τη με αρ. κατάθεσης δικογράφου ΑΓ35/2020 αγωγή του Δημητρίου Παππά κατά του Δήμου Αρταίων σχετ. η αριθμ. 295/2020 Α.Ο.Ε.»
18. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Άρτας για τα τρέχοντα σημαντικά προβλήματα που απασχολούν τα μέλη του:
 Ρομά και παραβατικότητες
 Πεζόδρομος και παραβατικότητας
 Πεζόδρομος και καθαριότητα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

Αλληλεγγύη από την Άρτα για τους πληγέντες γείτονες της Καρδίτσας

Με ένα φορτηγό του Δήμου Αρταίων γεμάτο τρόφιμα μακράς διαρκείας και είδη πρώτης ανάγκης,  ξεκίνησε χθες νωρίς το πρωί,  η αποστολή της Άρτας, για τους πληγέντες της πρόσφατης κακοκαιρίας στην Καρδίτσα.

Η συλλογή ξεπέρασε τις προσδοκίες αφού η ανταπόκριση πολιτών, επιχειρηματιών και υπάλληλων του Δήμου, ήταν μεγάλη για το σύντομο χρονικό διάστημα που εξελίχθηκε η προσπάθειά του Δήμου Αρταίων.  Ανάλογη συλλογή τροφίμων πραγματοποίησε ο «Ερυθρός Σταυρός» – Περιφερειακό Τμήμα Άρτας,  ο Μ/Φ Συλλόγος «ΣΚΟΥΦΑΣ» και ο  Πολιτιστικός Σύλλογος Πιστιανών.

Τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης συγκεντρώθηκαν στο χώρο του Δημαρχείου, οπού μετεφέρθησαν στην Καρδίτσα με φορτηγό του Δήμου Αρταίων.

Ο Δήμος, ευχαριστεί θερμά, όλους τους  δημότες, τους συλλόγους και τους επιχειρηματίες, που συνέβαλαν στην συλλογή τροφίμων, δείχνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη τους, στους πληγέντες της πρόσφατης κακοκαιρίας στην Καρδίτσα.

«Σε μια περίοδο, όπου δοκιμάζεται η κοινωνική συνοχή και η αλληλεγγύη, η ανταπόκριση των δημοτών μας, ήταν πολύ μεγάλη για το σύντομο χρονικό διάστημα που εξελίχθηκε η προσπάθειά μας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους τους πολίτες, τους φορείς και τους επιχειρηματίες του τόπου μας, για την προσφορά τους, στους συνανθρώπους μας στην Καρδίτσα, περνώντας το μήνυμα της αλληλεγγύης και της ελπίδας με την πράξη τους αυτή. Η προσευχή όλων μας είναι να μην ξαναζήσουμε ποτέ τέτοιες καταστάσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Συνάντηση Εργασίας με την Πρόεδρο της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» στην Άρτα

Υπό την αιγίδα της Επιτροπής δράσεις του Δήμου Αρταίων για τους εορτασμούς των 200 χρόνων Απελευθέρωσης.

Σ’ ένα ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», παρουσία και της Προέδρου της κας Γιάννας Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη.

Είχε προηγηθεί η κοινή πρόσκληση των Δημάρχων του Νομού  για να επισκεφτεί την Άρτα, ώστε να παρουσιαστούν οι προτεινόμενες δράσεις που έχουν υποβάλλει οι Δήμοι και οι Φορείς της περιοχής, προς την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» .

Με πρώτη στάση το Δημαρχείο της Άρτας, ο οικοδεσπότης Δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης, παρουσία και των άλλων Δημάρχων του Νομού, αφού καλωσόρισε την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, συζήτησαν για την υλοποίηση των προτάσεων που έχουν υποβάλλει οι Δήμοι, για τους εορτασμούς των 200 χρόνων από την Απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό.

Οι δηλώσεις:

Ο Δήμαρχος Αρταίων, ανέφερε διεξοδικά την συμβολή των Αρτινών στον απελευθερωτικό αγώνα και στην εδραίωση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Στάθηκε, όμως, ιδιαίτερα στο πνεύμα των δράσεων που έχει προτείνει ο Δήμος, καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά: «Οφείλουμε με τις δράσεις που θα κάνουμε να τιμήσουμε το παρελθόν αλλά και να ορίσουμε το μέλλον. Στόχος μας δεν είναι μόνο η ανάδειξη της ιστορικής μνήμης, αλλά και η ανάδειξη του βηματισμού μας από εδώ και μπρος». Και συνέχισε, λέγοντας, «Αντιλαμβάνομαι, πως με την επίσκεψή σας εδώ στο Δημαρχείο Άρτας, τιμάτε το ένδοξο παρελθόν των προγόνων μας αλλά δίνετε και μια συμβολική ψήφο εμπιστοσύνης στο μέλλον της Άρτας».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, από την πλευρά της, ευχαρίστησε τον Δήμο για τις προτάσεις που κατέθεσε «ως απόδειξη τιμής και περηφάνειας που τρέφεται για τον τόπο σας» και δεσμεύθηκε ότι η Επιτροπή θα θέσει υπό την αιγίδα της δράσεις του Δήμου Αρταίων και των άλλων Φορέων.

Κοινή ήταν η διαπίστωση, ότι δεδομένου ότι δεν υπάρχει κρατικός προϋπολογισμός για τις εορταστικές δράσεις, ένα πολύ μεγάλο βάρος των εορτασμών πέφτει στους ίδιους τους Δήμους αλλά και στους πατριώτες χορηγούς, που ως σύγχρονοι ευεργέτες μπορούν να στηρίξουν τους εορτασμούς.

Το εθιμοτυπικό δώρο του Δημάρχου Αρταίων

Στο παραπάνω πνεύμα, ο Δήμος Αρταίων επίλεξε να δωρίσει στην Πρόεδρο της Επιτροπής, κας Γιάννας Αγγελοπούλου, ένα ασημένιο αντίγραφο του ιστορικού γεφυριού διευκρινίζοντας: «Επιλέξαμε το ιστορικό γεφύρι, ακριβώς για να συμβολίσουμε ότι με τους εορτασμούς της επόμενης χρονιάς πρέπει να κάνουμε το πέρασμα από το χθες στο αύριο. Οι θυσίες και οι κόποι των προγόνων μας πρέπει να ανταμώσουν τα όνειρα και τις ελπίδες των παιδιών μας. Εύχομαι από καρδιάς να τα καταφέρουμε όλοι μαζί».

Το πρόγραμμα των επισκέψεων.

Σημαντικές ήταν και οι επισκέψεις που ακολούθησαν την συνάντηση στο Δημαρχείο, όπου η αντιπροσωπεία της Επιτροπής ξεναγήθηκε από τον Δήμαρχο Αρταίων και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε σημαντικά τοπόσημα της Άρτας.

Πιο συγκεκριμένα, επισκέφθηκαν την Παρηγορήτισσα, το ιστορικό μουσείο του Συλλόγου Σκουφά “Γαρουφάλειος Στέγη” ενώ περιηγήθηκαν στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης και στο Γεφύρι της Άρτας. Τέλος πραγματοποιήθηκε συνάντηση – συζήτηση στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, με θεσμικούς φορείς και επιχειρηματίες της περιοχής.

Δεσμεύσεις της κας Γιάννας Αγγελοπούλου- Δασκαλάκη

Σαφής υπήρξε η δέσμευση της Προέδρου, να τεθούν υπό την αιγίδα της Επιτροπής δύο δράσεις από το πλάνο του Δήμου Αρταίων, καθώς όπως τονίσθηκε σχετικά «πρέπει απαραίτητα να γίνουν», ενώ από την πλευρά του ο Δήμαρχος τόνισε ότι οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν δεν εξαντλούνται εκεί, καθώς υπάρχει και ο πυλώνας των δράσεων που θα υλοποιήσει αυτόνομα ο Δήμος σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, συλλογικότητες, ιδιώτες και επιχειρηματίες.

Ανακατάταξη Πίνακα Επιλογής Υποψηφίων Μερικής Απασχόλησης ΣΟΧ 4/2020

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 5ο της ΣΟΧ 4/2020 Ανακοίνωσης του Δήμου Αρταίων «……..Κατά την πρόσληψή τους οι επιτυχόντες οφείλουν τα προσκομίσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dimos@arta.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών μετά την πρόσληψή τους.

Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσληπτέων που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ καταγγέλλεται η σύμβαση όσων υποψηφίων δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης…….».

Με την αριθμ. 20267/8-9-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση Δημάρχου προσλήφθηκαν από 10.09.2020 έως 30.06.2021, σύμφωνα με τους  τελικούς πίνακες επιτυχόντων – προσληπτέων Μερικής και Πλήρους Απασχόλησης της ΣΟΧ4/2020 Ανακοίνωσης του Δήμου Αρταίων,  προσωπικό κατηγορίας ΥΕ και Ειδικότητας Καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων.

Από 11/9/2020 έως 21/9/2020 υποβλήθηκαν δικαιολογητικά, για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους, που οι υποψήφιοι επικαλούνται  στην αίτησή τους. (π.χ Πολύτεκνοι, τέκνα Πολυτέκνων, Τρίτεκνοι και τέκνα Τριτέκνων κτλ).

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσληπτέων, ο Δήμος προέβηκε αυτεπαγγέλτως σε ανακατάταξη του πίνακα επιλογής υποψηφίων μερικής απασχόλησης, κατηγορίας ΥΕ /ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, που δεν επηρέασε, ωστόσο, τις ήδη συντελεσθείσες  προσλήψεις, ώστε να προκύψει ζήτημα καταγγελίας συμβάσεων.

ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

7 νέα ενεργειακά οχήματα για το Δήμο Αρταίων

Μέσω ΕΣΠΑ η χρηματοδότηση του 1 εκατ. Ευρώ.

Στην αντικατάσταση 7 παλαιών και πολυδάπανων οχημάτων, με έξι νέα ενεργειακά αποδοτικά οχήματα, προχωρά ο Δήμος Αρταίων ύστερα από την ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα ΠΕΠ Ηπείρου και την εξασφάλιση χρηματοδότησης, ύψους 985.800 ευρώ.

Τα νέα οχήματα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αρταίων ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στο σύνολο των αναγκών του Δήμου, στην προστασία του περιβάλλοντος από τους εκπεμπόμενους ρύπους, αλλά και στη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Ειδικότερα πρόκειται να αντικατασταθούν επτά (7) οχήματα του στόλου με έξι (6) σύγχρονα μοντέλα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και συγκεκριμένα:

 • τριών (3) 16 m3 απορριμματοφόρων.
 • ενός (1) απορριμματοφόρου 8m
 • ενός (1) υδροφόρου οχήματος.
 • ενός (1) οχήματος πλύσης κάδων.

«Η ενίσχυση του στόλου σημαίνει ενίσχυση των υπηρεσιών, σημαίνει ενίσχυση της δυνατότητας για ακόμη καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας σε ζητήματα που αφορούν την καθαριότητα. Ασφαλή οχήματα για τους υπαλλήλους μας και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Πρόκειται για ό,τι πιο σύγχρονο με πολλαπλά οφέλη για την εξοικονόμηση χρημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιρογιάννης.

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στην Ροδαυγή

Μετά την νέα γεώτρηση, σειρά έχει το έργο της αποκατάστασης δημοτικής οδού.

Το έργο της αποκατάστασης δημοτικής οδού και άλλες εργασίες που πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα εντός του οικισμού της Ροδαυγής, διαπίστωσε από κοντά ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης, κατά την επίσκεψή του στην Κοινότητα.

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος επίβλεψε τις εργασίες αποκατάστασης και βελτίωσης δημοτικής οδού, από την βόρεια είσοδο προς το κέντρο του χωριού της Ροδαυγής προϋπολογισμού 170.000,00 ευρώ.

«Οι παρεμβάσεις μας στην Ροδαυγή συνεχίζονται. Μετά την επιτυχή γεώτρηση, με την οποία λύσαμε το πρόβλημα της λειψυδρίας στην Κοινότητα, σειρά έχουν έργα οδοποιίας με τα οποία εξασφαλίζουμε την ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών.  Δήμος και δημότες μαζί μπορούμε να βάλουμε προτεραιότητες και να κάνουμε γόνιμο έργο. Έτσι έγινε και τώρα. Και ευχαριστώ από καρδιάς τους κατοίκους της Ροδαυγής που παραχώρησαν μέρος των οικοπέδων τους για να πραγματοποιηθούν εργασίες προς όφελος ολόκληρης της περιοχής», ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Σύσκεψη στο Δήμο Αρταίων υπό τον καθηγητή και Πρόεδρο ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκκα

Κυρίαρχα θέματα συζήτησης το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», η Πολιτική Προστασία και η διαχείριση κινδύνων

Μία ιδιαίτερα σημαντική σύσκεψη με τον καθηγητή Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Πρόεδρο ΟΑΣΠ, κ.Ευθύμιο Λέκκα, πραγματοποιήθηκε σήμερα τo πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από σχετική πρωτοβουλία του Δημάρχου Αρταίων Χρήστου Τσιρογιάννη.

Στην σύσκεψη συμμετείχαν επίσης, ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Πανέτας, ο Αντιδήμαρχος  Κεντρικών Τζουμέρκων  Νίκος Τζουμάκας,  η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων Σοφία Γρύλλια και η Διευθύντρια Προγραμματισμού Πληροφορικής & περιβαλλοντικών Πολιτικών Κωνσταντίνα Κωνσταντάκη.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε δύο σημαντικά θέματα, αρχικά στην επικείμενη  πρόσκληση του νέου επιχειρησιακού προγράμματος <<Αντώνης Τρίτσης>> και τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος Αρταίων να ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό μέσα από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών και το οποίο αφορά την αντισεισμική θωράκιση των υποδομών του Δήμου, κυρίως σχολείων αλλά και των υπόλοιπων κτιρίων που διαθέτει ο Δήμος Αρταίων. Το δεύτερο θέμα ήταν, το θέμα της Πολιτικής Προστασίας και της διαχείρισης κινδύνων, κυρίαρχο ζήτημα των ημερών εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που συμβαίνουν όχι μόνο στην χώρα μας αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Δήλωση καθηγητή Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Πρόεδρο ΟΑΣΠ, κ. Ευθύμιου Λέκκα.

«Ενημέρωσα τον κ. Δήμαρχο για τις δυνατότητες που έχουμε να συνεργαστούμε προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα αξιόπιστο, αξιόλογο και εφαρμοστέο σχέδιο Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και είναι ένα θέμα το οποίο θα ξεκινήσει  από τους ερχόμενους μήνες, μέσα από την διαδικασία συνεργασίας του Δήμου και του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αρχίζουμε μια νέα περίοδο συνεργασίας με τον Δήμο Αρταίων, η οποία θα έχει ορατά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πεποίθησή μου είναι ότι τα ερευνητικά κέντρα και τα Πανεπιστήμια πρέπει να συνεργάζονται με τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με τον κ. Τσιρογιάννη συναντιόμαστε συχνά λόγω της ΚΕΔΕ,  δεδομένου ότι είμαι Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνεπώς ανταλλάσσουμε απόψεις και προβληματισμούς στο πλαίσιο της συνύπαρξης μας στην ΚΕΔΕ».

Ενώ στην τοποθέτησή του, ο κ. Τσιρογιάννης ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Καλέσαμε στον Δήμο μας τον καθηγητή Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Πρόεδρο ΟΑΣΠ, κ. Ευθύμιο Λέκκα, καθώς και όλους τους Δημάρχους της Άρτας να συμμετέχουν στην σύσκεψη αυτή, μια σύσκεψη η οποία  πραγματοποιήθηκε ενόψει και της χειμερινής περιόδου προκειμένου να προετοιμαστούμε να ενημερωθούμε κατάλληλα και να θωρακίσουμε την πόλη μας έναντι των ακραίων καιρικών φαινομένων. Ως Δήμος δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην Πολιτική Προστασία και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας του Δήμου μας όλο το προηγούμενο διάστημα, προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες και εργασίες, προκειμένου να υπάρχει η απαιτούμενη προετοιμασία και ο κατάλληλος βαθμός ετοιμότητας για ενδεχόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή μας».

 Επίσης ενημερωθήκαμε για να συντονιστούμε  και για το πρόγραμμα «Τρίτσης» για τις διαδικασίες ένταξης. Αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο που μας παρουσιάζεται προς όφελος του Δήμου μας. Εμείς ως Δήμος,  θα συνεργαστούμε με τον ΟΑΣΠ λόγω και του μνημονίου συνεργασίας που υπάρχει με την ΚΕΔΕ για να υποβάλουμε την πρότασης μας ».

Από την πλευρά του Αντιδήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά αποδείχτηκε ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων,  την πρόσκληση του Δημάρχου να συμμετέχει σε μια τόσο σημαντική σύσκεψη με ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα συζήτησης.  Οι απόψεις και οι συμβουλές του κ. Λέκκα, ήταν ιδιαίτερα σημαντικές κάτι το οποίο και μας βοηθά στο να προετοιμαστούμε κατάλληλα και να δράσουμε συλλογικά».