51η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 23η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 14:00 μ.μ με το εξής θέμα:
Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης για το έργο «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού στην Δ.Ε. Αμβρακικού» στα πλαίσια της Πρόσκλησης 63.1 – CLLD.7 του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» και ακύρωση της 435/2020 απόφαση Ο.Ε

51η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (486)