Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων με δια περιφοράς συνεδρίαση την 31η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ