ΑΔΑ: 6Ο09ΩΨΑ-ΨΛΙ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 25-01-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 1515

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 1053 / 18-01-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008015660) διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. (ΕΣΗΔΗΣ 104779)
  2. Το υπ’ αριθ. 1219 / 19-01-2021 ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
  3. Τις απαντήσεις της ΤΥΔ και του Τμήματος προμηθειών και αποθηκών του Δήμου.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

1η) Ερώτηση:

  • 2.2.4 της διακήρυξης : Η προϋπόθεση εγγραφής στο ΕΜΠΑ και συμμετοχής σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ πρέπει να καλύπτεται για τους οικονομικούς φορείς που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό ή για τους κατασκευαστές ή/και εισαγωγείς των φωτιστικών σωμάτων τα οποία θα συμπεριλάβουν οι οικονομικοί φορείς στις προσφορές τους ;

 

1η) Απάντηση:

  1. Σχετικά με το ΕΜΠΑ ισχύουν α) άρθρα 17 και 18 της 23615/651/Ε.103/14 (ΦΕΚ 1184Β/9-5-14) απόφασης ,  β) άρθρα 2 και 5 της απόφασης 181504/29-7-2016 (ΦΕΚ 2454Β/9-8-16)  και γ) η απόφαση 892/9-2-17 (ΦΕΚ 538Β/22-2-2017)
  2. Σχετικά με το ΑΗΕΕ ισχύουν άρθρα 13.1 και 13.2 της απόφασης 23615/651/Ε.103/14 (ΦΕΚ 1184Β/9-5-2014).

 

2η) Ερώτηση:

  • 2.2.5 της διακήρυξης : Αναφέρεται πως οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς πρέπει να παρουσιάσουν μέσο ετήσιο τζίρο τριετίας 50% του ενδεικτικού προϋπολογισμού στον τομέα δραστηριοτήτων της σύμβασης. Εταιρείες που καλύπτουν το ποσοστό αυτό με το γενικό τζίρο τους και δηλώνουν ΚΑΔ ηλεκτρολογικού υλικού θεωρείται ότι καλύπτουν αυτή την προϋπόθεση;

 

2η) Απάντηση:

Όπως ρητά αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο χρειάζεται μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων της σύμβασης για την τελευταία τριετία (2019, 2018, 2017), ίσο με το 50% του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού.  Για την απόδειξη της συγκεκριμένης απαίτησης μπορεί να προσκομισθούν, όπως ορίζεται στην παρ. Β3 του άρθρου 2.2.8.2, «…..  τιμολόγια παροχής υπηρεσίας, πρωτόκολλα παραλαβής, συμβάσεις, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, οικονομικές καταστάσεις κτλ».  Οπότε αν από τα στοιχεία που θα προσκομισθούν (π.χ. συμβάσεις ή τιμολόγια πώλησης και παροχής υπηρεσιών) φαίνονται ξεκάθαρα ότι αφορούν τους απαιτούμενους λαμπτήρες Led που θα τοποθετηθούν από την διακήρυξη, τότε ναι.  Αν όμως το ποσό από τα αποδεικτικά στοιχεία δεν καλύπτει την παραπάνω απαίτηση τότε όχι.

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ