ΑΔΑ: 6Ρ22ΩΨΑ-2ΣΖ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 31-05-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 12052

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 11641 / 26-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008663762) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας
  2. Το ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

1η) Ερώτηση:

Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ αν για να καταθέσουμε την προσφορά μας θα πρέπει να καταθέσουμε μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και εγγυητική επιστολή συμμετοχής, διότι δεν υπάρχει κάπου ξεκάθαρα.

 

1η) Απάντηση:

Δεν χρειάζεται να κατατεθεί εγγυητική επιστολή συμμετοχής όπως προκύπτει από τα άρθρα της διακήρυξης και ειδικότερα από το άρθρο 4.1

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ