10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (απόφαση αριθμ. 64)

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 14-4-2021

Στην Άρτα σήμερα την 14η του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7362/14-4-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

65 Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση της κενωθείσας θέσης περιπτέρου (παραχώρησης του Δικαιώματος Χρήσης) μετά του κουβουκλίου αυτού που βρίσκεται στη θέση όπως αυτή οριοθετείτε από τις οδούς : Λέων Σπαή & Περιφ.Οδό στην Κοινότητα Άρτας του Δήμου Αρταίων

10)14-4-2021

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (απόφαση αριθμ. 63)

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 13-4-2021

Στην Άρτα σήμερα την 13η του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7158/12-4-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
63 Παραχώρηση χρήσης εδαφικών τμημάτων κυριότητας της Ιεράς Μονής Κάτω Παναγιάς προς το Δήμο Αρταίων για την κατασκευή πεζοδρομίων, στο Λόφο Περάνθης

9)13-4-2021

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (απόφαση αριθμ. 62)

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1-4-2021

Στην Άρτα σήμερα την 1η του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 6389/1-4-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

62 Έγκριση της μελέτης κυκλικού κόμβου επί της Ε.Ο. Αθηνών – Ιωαννίνων στο ύψος της οδού Βενιζέλου

8) 1-4-2021

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 55 έως 61)

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31-3-2021
Στην Άρτα σήμερα την 31η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 5918/26-3-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

55 Λήψη απόφασης για τη δημοτική οδό που διέρχεται από το 9ο Δημοτικό σχολείο έως το Νοσοκομείο Άρτας
56 Κατάργηση της αριθμ. 276/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και καθορισμός χρόνου ανόρυξης και εκταφής χώρων ταφής Θανόντων από SARS-COV-2
57 Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Αγοράς Άρτας (αρ.9/2021 απ. Ε.Π.Ζ.)
58 Έγκριση πινάκων εκτιμήσεων Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του Δήμου Αρταίων
59 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 και διαμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας (αριθμ.99/2021 αποφ. Οικ. Επιτροπής)
60 Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού
61 Αποδοχή παραίτησης της Ουρανίας Τρομπούκη από μέλος του ΔΣ της ΔΗΚΕΔΑ και ορισμός νέου μέλους

7) 31-3-2021

Με υπογραφή Δημάρχου ξεκινούν οι εργασίες τσιμεντόστρωσης – ασφαλτόστρωσης αγροτικών οδών στη Τοπική Κοινότητα Γραμμενίτσας

Ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση ενός ακόμη έργου για τον πρωτογενή τομέα της Άρτας, αρχίζει να πραγματοποιείται, καθώς υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Αρταίων Χρήστου Τσιρογιάννη και του αναδόχου του έργου, Θωμά Χριστιά, παρουσία και του Αντιδημάρχου Γιώργου Πανέτα, η σύμβαση που αφορά την «Βελτίωση – Ασφαλτοστρώση αγροτικών οδών στη Τοπική Κοινότητα Γραμμενίτσας».

Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 62.450,00 ευρώ με ΦΠΑ, και χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους και πόρους της Περιφέρειας.

Ειδικότερα, η παρούσα  μελέτη αφορά την βελτίωση – τσιμεντόστρωση 700μ. αγροτικών οδών στην Τοπική Κοινότητα Γραμμενίτσας, όπου μεταξύ άλλων πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος σε αγροτικούς δρόμους, διάνοιξη και τσιμεντόστρωση, εκσκαφή θεμελίων, τεχνικών έργων και τάφρων, καθαίρεση περιφράξεων – λαμαρινοκατασκευών κ.α.

Πρόκειται για αγροτικούς δρόμους, οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο και οδηγούν σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και οι συγκεκριμένες εργασίες θα βοηθήσουν σημαντικά τόσο στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα όσο και στην προσβασιμότητα των αγροτών.

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (169-176)

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 11η του μηνός Μαϊου έτους 2021, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
169.Εγκριση πρακτικού ΙΙΙ για την « Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
Δ.Ε Αρταίων
170.Εγκριση πρακτικού ΙΙ για την « Προμήθεια τροφίμων για τις κοινωνικές δομές ετών 2020-2021-2022 και προαίρεση για το έτος 2023
171.Αναμόρφωση προυπολογισμού.
172. Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής έτους 2021 και ορισμός υπολόγων προέδρων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων για τη διαχείριση αυτής.
173.Έγκριση πρακτικού Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια του Δήμου Αρταίων-Α’ Φάση»
174.Εγκριση διακήρυξης και σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου:«Διαμόρφωση πλατείας Κεραματών»
175. Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: « Σίτιση επανενταγμένων ζώων συντροφιάς του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Αρταίων. »
176. Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. »

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (169-176)

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (151-168)

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 27η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Μ. Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
151.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας προμήθειας μεταχειρισμένου γερανοφόρου οχήματος»
152.Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσίων ηλεκτροφωτισμού για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ΔΕ Αρταίων
153.Εγκριση πρακτικού για «Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων Σύναψη Δημόσιας»
154.Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διευθέτηση ρέματος Αμμοτόπου
155.Εγκριση 1ης Παράτασης του έργου «Διευθέτηση ρέματος Αμμοτόπου»
156.Εγκριση πρακτικού διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας για θέρμανση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας στο πλαίσιο της δράσης GOAL N ZEBs».»
157.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας προμήθειας μεταχειρισμένου γερανοφόρου οχήματος»
158.Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσίων ηλεκτροφωτισμού για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ΔΕ Αρταίων από το συνεργείο ηλεκτροφωτισμού εκτός ωραρίου εργασίας
159.Εγκριση πρακτικού για «Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων Σύναψη Δημόσιας»
160.Εγκριση Τροποποίησης Νομικής Δεσμευσης 1ου ΑΠΕ και 1ης Παράτασης του έργου «Διευθέτηση ρέματος Αμμοτόπου»
161. Εγκριση πρακτικού διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας για θέρμανση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας στο πλαίσιο της δράσης GOAL N ZEBs»
162.Εγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια του Δήμου Αρταίων-Α’ Φάση»
163.Αποδοχή ένταξης της Πράξης «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2021 , Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων
164.Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης εργασιών συντήρησης και επισκευής φωτεινών σηματοδοτούμενων κόμβων
165.Σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών εργασιών συντήρησης-επισκευής και αναβάθμισης των αντλιοστασίων του Δήμου Αρταίων και λοιπών Η/Μ εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων.
166.Εγκριση σύναψης συμβάσεων καθαρισμού αδρευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων
166.Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2021
167.Εξιδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης
168.Αποδοχή δωρεάς βιβλίων.

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (145-150)

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (145-150)

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 27η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Μ. Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
145.Αποδοχή απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την Πράξη «Δημιουργία Πράσινου Σημείου του Δήμου Αρταίων» στα πλαίσια της Πρόσκλησης 14.6i.26.5.5 «Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου.
146.Εγκριση 1ου ΑΠΕ για «Έργα αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018»
147.Εγκριση πρακτικού ΙΙ Επιτροπής Διαπραγματευσης του έργου «Αντιπετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα»
148.Εγκριση για άσκηση αγωγής απόδοσης μισθίου κατά του Γεώργιου Μπουργάνη (μίσθωση αναψυκτηρίου στο νέο κοιμητήριο)
149.Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης εργασιών συντήρησης και επισκευής φωτεινών σηματοδοτούμενων κόμβων
150.Έγκριση απολογισμού έτους 2020 του Φιλαθρωπικού Ιδρύματος «Ελέη Αρτης»`

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (145-150)

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (144)

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 23η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή ώρα 08:30 π.μ με τα εξής θέματα:
144. Εγκριση πρακτικού της επιτροπής του Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες »
20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (144)

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (136-143)

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 19η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
136.Τροποποίησης του άρθρου 2: Τόπος και χρόνος Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, της αρ. 50/2021 Απόφαση Ο.Ε (ΑΔΑ: ΨΨΕΟΩΨΑ-70Δ & αρ.πρωτ. 4620/5-3-2021).
137.Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού είσπραξης εσόδου από ενοίκια περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγίων Θεοδώρων 60 και Αγίας Φανερωμένης στη Κοινότητα Άρτας του Δήμου Αρταίων, από τον υπόχρεο Μακρή Νικόλαο του Κων/νου με ΑΦΜ 151978054, λόγω του ότι έγινε λανθασμένα πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου, για το ίδιο χρονικό διάστημα και για το ίδιο πρόσωπο.
138. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Σχεδίου Σύνταξης και καθορισμού όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την παραχώρηση του Δικαιώματος Χρήσης μίας (1) θέσης Περιπτέρου μετά του κουβουκλίου αυτού που βρίσκεται στη θέση όπως αυτή οριοθετείτε από τις οδούς: Λέων Σπαή & παράδρομο Περιφ. Οδού στην Κοινότητα Άρτας του Δήμου Αρταίων.
139. Εγκριση πρακτικού για την εργασία : <>
140. Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ08 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».
141.Αποδοχή όρων συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης Πράξης στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ08 (Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19) της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ “ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ” ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ»
142. Παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου για την κατασκευή του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»
143. Διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο της “Βυζαντινής Εβδομάδας” και Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Αρταίων.

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (136-143)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Αρταίων

Ο Δήμος Αρταίων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αρταίων, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου ΑΡΤΑΙΩΝ μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Ιταλικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ
2 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ
3 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση 25 Χ
4 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ
5 Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25 Χ
6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50 Χ
7 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων 25 Χ
8 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25 Χ
9 Τοπική Ιστορία 25 Χ

Σε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, τα τμήματα μάθησης θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).

 Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης την οποία μπορείτε να βρείτε πατώντας στο ειδικό banner στο www.arta.gr, συνοδευόμενη από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριο του υποψήφιου και τον ΑΜΚΑ.

Για την αποφυγή διάδοσης του covid19 οι ενδιαφερόμενοι να προτιμούν την ηλεκτρονική αποστολή των παραπάνω δικαιολογητικών (η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη) σε ένα από τα παρακάτω e-mail. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν σε ένα από τα παρακάτω τηλέφωνα προκειμένου να ορίσουν το ραντεβού τους.

Τηλ.: 2681362109, 2681362138

Ταχ. Διεύθυνση: Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου

e-mail: papadimitriou@arta.gr , zapsa@arta.gr, triantafillou@arta.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.      

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».