ΑΔΑ: ΩΙΨΖΩΨΑ-ΛΟΚ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 01-06-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                      Αρ.Πρωτ.: 12147

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την υπηρεσία «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Αρταίων»

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 192/2021 (ΑΔΑ: ΩΔΔΧΩΨΑ-ΝΚ6) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού
  2. Την αριθ. 11524 / 25-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008657679) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Αρταίων».
  3. Το αριθ. 11683 / 26-05-2021 έγγραφο (e-mail).
  4. Το αριθ. 12103 / 31-05-2021 έγγραφο της ΤΥΔ του Δήμου

 

Αποφασίζει

 

Την ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού που ήταν να διενεργηθεί στις 04-06-2021 ημέρα Παρασκευή, και την διενέργεια νέου διαγωνισμού μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία θα εγκριθούν οι νέες τεχνικές προδιαγραφές και οι νέοι όροι διακήρυξης.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ