Προσκαλούνται οι υποψήφιοι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο Άρτας και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών (από 15 Ιουλίου 2021 έως και τις 14 Ιανουαρίου 2022), στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα, για την κάλυψη μίας (1) θέσης.

Υποβολή αιτήσεων από 23-06-2021 ως και 02-07-2021.

13743 – ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – 6ΑΖΔΩΨΑ-Δ5Χ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ