ΑΔΑ: 66ΗΩΩΨΑ-5ΓΧ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 23-06-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                     Αρ.Πρωτ.: 13816

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Αρταίων»

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 13466 / 17-06-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC00877904) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Αρταίων.
  2. Τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στις υπηρεσίες του Δήμου.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

Ερώτηση 1:

Στην παράγραφο 2.2.7 αναφέρετε σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

«α) ISO 9001:2008 με πεδίο εφαρμογής: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ή διαχείριση έργων ή εκπόνηση μελετών ή σχεδιασμός ή ανάπτυξη & εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού & διαχείριση έργων πληροφορικής ή παροχή συμβουλευτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικής, μετασχηματισμού επιχειρηματικού μοντέλου – αναδιοργάνωση & αναδιάρθρωση φορέων & οργανισμών ή παροχή υπηρεσιών και υλοποίηση λύσεων σε θέματα επιλογής ή εκπαίδευσης ή αξιολόγησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ή μέτρηση ποιότητος ταχυδρομικής αλληλογραφίας».

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε αν πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους και η Διακήρυξη απαιτεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, καθώς τα πιστοποιητικά ISO 9001:2008 έχουν πάψει να ισχύουν από 15/09/2018. Αν ισχύει αυτό παρακαλώ όπως διευκρινίσετε ότι η απαίτηση της διακήρυξης στο σημείο α) καλύπτεται πλήρως από το σημείο β) ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής συναφές με την υπό ανάθεση υπηρεσία».

 

Απάντηση 1:

Στην παράγραφο 2.2.7 αναφερόμαστε σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

«α) ISO 9001:2008 με πεδίο εφαρμογής: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ή διαχείριση έργων ή εκπόνηση μελετών ή σχεδιασμός ή ανάπτυξη & εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού & διαχείριση έργων πληροφορικής ή παροχή συμβουλευτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικής, μετασχηματισμού επιχειρηματικού μοντέλου – αναδιοργάνωση & αναδιάρθρωση φορέων & οργανισμών ή παροχή υπηρεσιών και υλοποίηση λύσεων σε θέματα επιλογής ή εκπαίδευσης ή αξιολόγησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ή μέτρηση ποιότητος ταχυδρομικής αλληλογραφίας».

Όντως  πρόκειται περί λάθους εκ παραδρομής καθώς και η Διακήρυξη απαιτεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 αφού τα πιστοποιητικά ISO 9001:2008 έχουν πάψει να ισχύουν από 15/09/2018. Διευκρινίζουμε ότι η απαίτηση της διακήρυξης στο σημείο α) καλύπτεται πλήρως από το σημείο β) ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής συναφές με την υπό ανάθεση υπηρεσία».

 

 

Ερώτηση 2:

Στην παράγραφο 2.2.7 αναφέρετε σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: «γ) ISO 14001:201404»

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε αν πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους και η Διακήρυξη απαιτεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.

 

Απάντηση 2:

Στην παράγραφο 2.2.7 όπου αναφερόμαστε σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: ως «γ) ISO 14001:201404» διευκρινίζουμε ότι  πρόκειται περί λάθους εκ παραδρομής και η Διακήρυξη απαιτεί το ορθό πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.

 

Ερώτηση 3:

Σε σχέση με τα περιεχόμενα του φακέλου της προσφοράς στην ενότητα 2.4.3.2-Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» του τεύχους διακήρυξης, επιπροσθέτως του στοιχείου «1-Τεχνική περιγραφή…», αναφέρεται ότι θα πρέπει να κατατεθούν και τα στοιχεία 2 έως 9. Όμως, στο Παράρτημα ΙΙ «Συγγραφή Υποχρεώσεων», στο Άρθρο 7ο τα προαναφερόμενα στοιχεία, εκτός του στοιχείου 3, αναφέρεται ότι τοποθετούνται στην ενότητα Α- Δικαιολογητικά συμμετοχής. Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε:

Α) Σε ποιον φάκελο/κεφάλαιο (Δικαιολογητικά συμμετοχής ή Τεχνική Προσφορά) της προσφοράς πρέπει να τοποθετηθούν τα ζητούμενα στοιχεία 2 έως 9 που αναφέρονται στην ενότητα 2.4.3.2 του τεύχους διακήρυξης;

Β) Σε ποιον φάκελο/κεφάλαιο (Δικαιολογητικά συμμετοχής ή Τεχνική Προσφορά) τοποθετείται το στοιχείο 3 της ενότητας 2.4.3.2 του τεύχους διακήρυξης;

Γ) Στην περίπτωση που τα προαναφερόμενα στοιχεία 2 έως 9 τοποθετούνται στον φάκελο/κεφάλαιο «Τεχνική προσφορά», είναι αποδεκτό τα στοιχεία 3 έως 9 να τοποθετηθούν ως Παραρτήματα;

 

Απάντηση 3:

Με δεδομένο ότι ο φορέας μας ακολουθεί τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., όπου στο άρθρο 2.4.3.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» καθορίζονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα περιέχονται στον συγκεκριμένο φάκελο (ήτοι ΕΕΕΣ και εγγυητική συμμετοχής μόνο), όλα τα υπόλοιπα έγγραφα θα τοποθετηθούν στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς.  Οπότε:

  1. Στον φάκελο τεχνικής προσφοράς.
  2. Στον φάκελο τεχνικής προσφοράς.

Γ)  Για τα στοιχεία 3 έως 9 μπορούν να τοποθετηθούν ως παραρτήματα που συνυπολογίζονται ως στοιχεία για την βαθμολόγηση της τεχνικής προσφροάς.

 

 

Ερώτηση 4:

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι συμβάσεις που ολοκληρώθηκαν εντός του 2021 είναι επίσης αποδεκτές για την κάλυψη των απαιτήσεων που ορίζονται τόσο στην παράγραφο 2.2.5 όσο και στην παράγραφο 2.2.6.

Στην περίπτωση αυτή, παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι έχουν την απαραίτητη οικονομική επάρκεια για την συμμετοχή στον διαγωνισμό (ενδεικτικά αναφέρονται καταστάσεις πωλήσεων, τιμολόγια πωλήσεων, πρωτόκολλα παραλαβής, συμβάσεις, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης κτλ) για την τριετία 2021, 2020, 2019. Επίσης όπως διευκρινίσετε ότι αρκεί η προσκόμιση ενός τουλάχιστον από τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας.

 

Απάντηση 4:

Στην παράγραφο 2.2.5 «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» ορίζονται συγκεκριμένες οικονομικές χρήσεις για την τελευταία τριετία (2020, 2019, 2018), οπότε θα πρέπει να προσκομιστούν στοιχεία για αυτές τις χρήσεις. Στην παράγραφο 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» γίνεται αναφορά για την τελευταία πενταετία χωρίς να προσδιορίζονται συγκεκριμένες οικονομικές χρήσεις, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθούν και συμβάσεις που ολοκληρώθηκαν στο έτος 2021.  Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας αρκεί ένα από τα αναφερόμενα στοιχεία, με την προϋπόθεση να πληρούν την απαίτηση της διακήρυξης (το 50% του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού).

 

Ερώτηση 5:

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που ζητούνται στη σελ 37 σημείο 5 μπορούν να υποβληθούν με απλή υπογραφή του δηλούντα ή με χρήση της υπηρεσίας gov.gr, χωρίς να απαιτείται η θεώρηση γνησίου υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή ΚΕΠ.

 

Απάντηση 5:

«Βλ. σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) – που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:” Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας”.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω μπορεί να υποβληθούν Υπεύθυνες Δηλώσεις με χρήση της υπηρεσίας gov.gr, χωρίς να απαιτείται η θεώρηση γνησίου υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή ΚΕΠ.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ